Positionsförvaltning

VER:s positionsförvaltning team fokuserar på placeringar i hedgefonder och riskpremiefonder samt derivativplaceringar som sammanhänger med hantering av marknadsrisker som påverkar hela portföljen. Marknadsrisker (som till exempel valutarisk) hanteras via derivativplaceringar, vilket möjliggör snabba reaktioner på eventuella marknadsförändringar och begränsar effekterna av icke önskade risker. Positionsförvaltningens fokus ligger på att förbättra diversifieringen av placeringarna och att möjliggöra snabbare taktiska ändringar i allokeringen.

Teamet leds av placeringsdirektör Sami Lahtinen. Han ansvarar för positionsförvaltningen.

Portföljvaltare Hanna Haavanlammis ansvarsområde är placeringarna i hedgefonder. 

Portföljförvaltare Jukka-Pekka Poutanen har i sin tur derivatplaceringar och marknadsrapportering som sitt ansvarsområde.