Ägarstyrning

Styrelsen för statens pensionsfond har fastställat principer för hur statens pensionsfonds rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas:

Principer för ägarstyrning


Statens pensionsfond följer aktivt verksamheten vid sina placeringsobjekt och strävar efter att i enlighet med sina principer främja sina mål i de bolag pensionsfonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet ledningen för de bolag VER äger och bildar sig vid dessa möten en uppfattning om bolagets situation och aktuella frågor. År 2021 deltog VER:s portföljförvaltare i cirka 170 möten med bolag, där de träffade bolagens högsta ledning. På grund av coronapandemin ordnades mötena huvudsakligen som distansmöten, antingen som virtuella möten eller via telefonförbindelse. VER:s representanter deltog i 20 ordinarie bolagsstämmor och i två extra bolaggstämmör under året.