Ägarstyrning

Styrelsen för statens pensionsfond har fastställat principer för hur statens pensionsfonds rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas:

Principer för ägarstyrning


Statens pensionsfond följer aktivt verksamheten vid sina placeringsobjekt och strävar efter att i enlighet med sina principer främja sina mål i de bolag pensionsfonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet ledningen för de bolag VER äger och bildar sig vid dessa möten en uppfattning om bolagets situation och aktuella frågor. År 2020 deltog VER:s portföljförvaltare i cirka 130 möten med bolag, där de träffade bolagens högsta ledning. På grund av coronapandemin ordnades mötena huvudsakligen som distansmöten, antingen som virtuella möten eller via telefonförbindelse. Coronapandemin ledde till att VER:s representanter inte deltog i ordinarie bolagsstämmor under våren och försommaren 2020. Senare under hösten deltog vi i en extra bolagsstämma.