Ägarstyrning

Principerna för ägarstyrning som godkänts av Statens Pensionsfonds styrelse beskriver Statens Pensionsfonds verksamhet som ägare och innehåller de centrala riktlinjerna och förväntningarna för fondens placeringsobjekt. Principerna för ägarstyrning gäller VER:s placeringsverksamhet, men tillämpningen i praktiken beror på tillgångsklassen.

Statens pensionsfond följer aktivt verksamheten vid sina placeringsobjekt och strävar efter att i enlighet med sina principer främja sina mål i de bolag pensionsfonden äger. VER:s principer för ägarstyrning innehåller förväntningar på VER:s placeringsobjekt när det gäller ansvarsfullhet. Med hjälp av dessa förväntningar strävar VER för sin del efter att främja att företagen som VER äger i tillämpliga delar i sin verksamhet beaktar de förväntningar på ansvarsfullhet som ingår i VER:s mål.

VER påverkar i första hand genom att föra en dialog med portföljbolagen och delta i bolagsstämmor. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet ledningen för de bolag VER äger och bildar sig vid dessa möten en uppfattning om bolagets situation och aktuella frågor. År 2023 deltog VER:s portföljförvaltare i cirka 160 möten med bolag, där de träffade bolagens högsta ledning. Under året deltog vi också i 21 ordinarie bolagsstämmor.

Principer för ägarstyrning