Ägarstyrning

Styrelsen för statens pensionsfond har fastställat principer för hur statens pensionsfonds rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar ska utövas:

Principer för ägarstyrning


Statens pensionsfond följer aktivt verksamheten vid sina placeringsobjekt och strävar efter att i enlighet med sina principer främja sina mål i de bolag pensionsfonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet ledningen för de bolag VER äger och bildar sig vid dessa möten en uppfattning om bolagets situation och aktuella frågor. År 2019 deltog VER:s portföljförvaltare i cirka 150 möten med bolag, där de huvudsakligen träffade bolagens högsta ledning. Dessutom utövar VER sin rösträtt vid bolagsstämmorna i de bolag VER äger. VER deltar i bolagsstämmor efter behov. År 2019 deltog representanter från VER i sammanlagt 21 bolagsstämmor.