Marknadssondering

Vid marknadssondering ska medgivande erhållas av Statens Pensionsfond (VER). Medgivande bör huvudsakligen begäras per e-post, om inte situationen ger anledning till något annat. I enlighet med marknadsmissbruksförordningen får en marknadsaktör som lämnar information inte avslöja sådan information för VER som kan anses vara konfidentiell eller insiderinformation innan medgivande har erhållits. Aktören är också i övrigt skyldig att se till att de skyldigheter som i förordningen fastställs för marknadsaktörer som lämnar information iakttas.

Vid Statens Pensionsfond är det i första hand placeringsdirektör Jan Lundberg (aktieplaceringar) och placeringsdirektör Mikko Räsänen (ränteplaceringar) som tar emot marknadssonderingar. Marknadssonderingar görs per e-post (fornamn.efternamn@ver.fi), om inte mottagaren av marknadssonderingen ger sitt uttryckliga tillstånd till något annat förfarande.