Marknadssondering

Statens Pensionsfond (VER) förutsätter att den marknadsaktör som lämnar information söker om lov på förhand för marknadssondering. Lov bör i första hand sökas via e-post. I enlighet med marknadsmissbruksförordningen (MAR), bör den marknadsaktör som lämnar information ej avslöja sådan information åt VER, som kan anses vara konfidentiell eller insiderinformation, före tillåtelse har givits. Den marknadsaktör som lämnar information är vidare skyldig, att säkerställa att de förpliktelser, som enligt förordningen åläggs marknadsaktören som lämnar information, följs.

På Statens Pensionsfond är det i första hand placeringsdirektör Jan Lundberg (aktieplaceringarna) och placeringsdirektör Mikko Räsänen (ränteplaceringarna) som emottar marknadssonderingar. Marknadssonderingen görs medelst e-post (fornamn.efternamn@ver.fi), ifall ej personen som emottar sonderingen ger sitt uttryckliga lov för att framskrida annorlunda.