Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

5,4%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.4.2014 - 31.3.2019)

 

7,4%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.4.2009 - 31.3.2019)

 

5,4%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001 – 31.3.2019

 

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2019 var 19,5 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 6,6 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2014–31.3.2019) var 5,4 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 7,4 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,4 procent.
27.2.2019 13.30
Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var -3,4 procent år 2018 (6,6 procent år 2017). Den reala avkastningen var -4,5 procent (6,0 procent).

19,5

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,5 miljarder euro i 31.3.2019

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER