Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett ansvarsfull verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

4,7 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201831.3.2023)

5,2 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201331.3.2023)

5,3 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.3.2023

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2023 var 21,9 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 2,2 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2018–31.3.2023) var 4,7 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,2 procent.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51

21,9

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 21,9 miljarder euro i 31.3.2023.