Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

5,1%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.10.2014 - 30.9.2019)

 

6,1%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.10.2009 - 30.9.2019)

 

5,4%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001 – 30.9.2019

 

Läs mer
10-02-2020 10.02
Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för beredningen av nya infrastrukturplaceringar och förvalta befintliga infrastrukturplaceringar. Din uppgift är dessutom att efter behov delta i förvaltningen av övriga illikvida placeringar och i valet av nya fonder. Skicka din ansökan med löneanspråk senast 2.3.2020 kl. 16.00 till adressen rekrytointi@ver.fi.
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2019 var 20,0 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 10,1 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2014–30.9.2019) var 5,1 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,1 procent.

20,0

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 20,0 miljarder euro i 30.9.2019

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER