Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

1,3%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.4.201531.3.2020)

 

4,2%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.4.201031.3.2020)

 

4,7%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.3.2020

 

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 mars 2020 var 17,9 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var -12,6 procent till verkligt värde under årets första kvartal.

VER:s blogg

29-05-2020 15.05
14-05-2020 10.03
10-06-2020 12.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.
14-04-2020 15.23
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 280 miljoner euro 31.3.2020 och 311 miljoner euro 8.4.2020. VER har placerat i 25 företags företagscertifikat.
19-03-2020 15.29
Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett tilläggsplaceringarna på företagscertifikatmarknaden. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 miljard euro. Placeringarna styrs även i fortsättningen till skuldebrev för företag med låg kreditrisk och sker på marknadsmässiga villkor.
28-02-2020 11.54
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar till marknadsvärde var 13,8 procent år 2019 (-3,4 procent år 2018). Den reala avkastningen var 12,8 procent (-4,5 procent).

17,9

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 17,9 miljarder euro i 31.3.2020.

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER