Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1989 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett ansvarsfull verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

4,7 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201830.6.2023)

5,6 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201330.6.2023)

5,3 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–30.6.2023

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2023 var 22,1 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 3,7 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.7.2018–30.6.2023) var 4,7 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,6 procent.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51
28-02-2022 13.34
Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 14,6 procent år 2021 (4,0 procent år 2020). Den reala avkastningen var 10,8 procent (3,8 procent).
30-10-2020 14.48
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 254 miljoner euro den 31 augusti 2020 och 204 miljoner euro den 30 september 2020.

22,1

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 22,1 miljarder euro i 30.6.2023.