Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

5,6%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.2015 - 31.12.2019)

 

6,2%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.2010 - 31.12.2019)

 

5,5%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001 – 31.12.2019

 

Läs mer
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 13,8 procent till verkligt värde år 2019, vilket är det högsta resultatet på tio år. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,6 procent för de fem senaste åren och 6,2 procent för de tio senaste åren. Marknadsvärdet av VER:s placeringstillgångar uppgick i slutet av 2019 till 20,6 miljarder euro.

VER:s blogg

24-03-2020 12.45
19-03-2020 15.29
Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett tilläggsplaceringarna på företagscertifikatmarknaden. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 miljard euro. Placeringarna styrs även i fortsättningen till skuldebrev för företag med låg kreditrisk och sker på marknadsmässiga villkor.
28-02-2020 11.54
Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar till marknadsvärde var 13,8 procent år 2019 (-3,4 procent år 2018). Den reala avkastningen var 12,8 procent (-4,5 procent).
28-02-2020 10.49
Timo Löyttyniemi tillträder som verkställande direktör för VER i början av mars. Löyttyniemi återvänder till VER efter att hans fem år långa tidsbundna uppdrag som vice ordförande för EU:s gemensamma resolutionsnämnd upphör.
27-02-2019 13.30
Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var -3,4 procent år 2018 (6,6 procent år 2017). Den reala avkastningen var -4,5 procent (6,0 procent).

20,6

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 20,6 miljarder euro i 31.12.2019

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER