Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) grundades 1990 i syfte att jämna ut statens pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig för finansieringen av framtida pensioner. I egenskap av långsiktig placerare satsar. VER på hög yrkeskompetens och ett etiskt verksamhetssätt. VER verkar som en del av ett fonderande pensionssystem.

 

3,4%

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.7.201530.6.2020)

 

5,2%

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.7.201030.6.2020)

 

5,2%

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–30.6.2020

 

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2020 var 19,3 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var -5,1 procent till verkligt värde under årets första hälft. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.7.2015–30.6.2020) var 3,4 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,2 procent.

VER:s blogg

29-09-2020 11.17
13-08-2020 15.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 343 miljoner euro den 30 juni 2020 och 319 miljoner euro den 31 juli 2020. VER har placerat i mer än 20 företags företagscertifikat. Antalet företagscertifikat som erbjöds minskade betydligt under sommaren.
10-06-2020 12.27
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 402 miljoner euro 31.5.2020. VER har placerat i 27 företags företagscertifikat.
14-04-2020 15.23
Beloppet av VER:s placeringar i företagscertifikat var 280 miljoner euro 31.3.2020 och 311 miljoner euro 8.4.2020. VER har placerat i 25 företags företagscertifikat.
19-03-2020 15.29
Statens Pensionsfond i Finland (VER) har inlett tilläggsplaceringarna på företagscertifikatmarknaden. Beroende på marknadssituationen kommer placeringar på företagscertifikat att höjas till högst 1 miljard euro. Placeringarna styrs även i fortsättningen till skuldebrev för företag med låg kreditrisk och sker på marknadsmässiga villkor.

19,3

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 19,3 miljarder euro i 30.6.2020.

Strategi

Statens Pensionsfonds styrelse har i juni 2016 beslutat om fondens strategi, där man preciserar VER:s måluppställning och anger vilka verksamhetsprinciper som bör iakttas för att målen ska uppnås.

LÄS MER