Statens Pensionsfond i Finland

Statens Pensionsfond i Finland (VER) har som uppgift att bereda sig på statens framtida pensionsutgifter och jämna ut pensionsutgifter. VER ansvarar för placeringen av statens pensionsmedel och hjälper staten att förbereda sig på finansieringen av framtida pensionsutbetalningar. I egenskap av långsiktig placerare satsar VER på hög yrkeskompetens och ett ansvarsfullt verksamhetssätt. VER verkar som en del av det fonderande pensionssystemet.

5,7 %

VER:s genomsnittlig årsavkastning för femårsperioden (1.1.201931.03.2024)

5,5 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning för tioårsperioden (1.1.201431.03.2024)

5,5 %

VER:s genomsnittliga årsavkastning 1.1.2001–31.03.2024

Läs mer
Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2024 var 23,3 miljarder euro. Avkastningen på placeringarna var 3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2019–31.3.2024) var 5,7 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,5 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.

VER:s blogg

11-11-2020 8.22
30-10-2020 13.51

23,3

VER:s placeringsportföljens marknadsvärde var 23,3 miljarder euro i 31.03.2024.