Placeringsverksamhetens oavhängighet och etik

VER:s verksamhetsprinciper för intressekonflikter främjar en enhetlig praxis i VER:s verksamhet som säkerställer oavhängighet och offentlig tillförlitlighet.

Som placeringsorganisation har VER noggranna regler om handel med värdepapper. VER:s insider- och handelsregler kompletterar bestämmelserna i lagar och myndighetsföreskrifter. Insider- och handelsreglerna styr bland annat innehav och handel med värdepapper för VER:s anställda.

Insiderregister

VER för i enlighet med lagen om statens pensionsfond ett offentligt register över VER:s insiders och deras värdepappersinnehav. Insiderregistret administreras i Euroclear Oy:s Extranet-tjänst.

VER:s insiderregister finns till påseende på Euroclears kundserviceställe.