Placeringsverksamhetens oavhängighet och etik

VER:s verksamhetsprinciper för intressekonflikt ställningar främjar en enhetlig praxis i VER:s verksamhet som säkerställer oavhängighet och den offentliga tillförlitligheten.

Som placeringsorganisation har VER noggranna regler om handel med värdepapper. VER:s insider- och handelregler kompletteras av de normer som gäller för den interna kretsen och placeringsverksamheten och som regleras av lagstiftningen och myndighetsbestämmelser. Reglerna styr VER:s arbetstagares innehav och handel med värdepapper.
 

Insiderregister

VER för i englighet med lagen om statens pensionsfond ett offentligt register över VER:s indiers och deras värdepappersinnehav. Insiderregistret administreras i Euroclear Oy:s NetSire-tjänst.

VER:s insiderregister finns tillgänglig på Euroclears kundserviceställe.

Ägarpolicy

VER är en självständig portföljförvaltare som placerar på lång sikt och är en betydande ägare i flera finländska och internationella bolag. Riktlinjerna för VER:s ägarpolicy gäller huvudsakligen rollen som aktieplacerare, men även rollen som skuld- och fondplacerare.

Ägarpolicyn inbegriper också VER:s centrala corporate governance -riktlinjer. Med hjälp av sin ägarpolicy strävar VER efter att främja sina mål framför allt i de bolag där fonden är en betydande ägare.