Placeringsverksamhetens utgångspunkter och placeringsuppfattningar

Placeringsverksamhetens mål och planering

VER ska i sin placeringsverksamhet se till att placeringarna är säkra, ger avkastning och kan omvandlas till pengar samt att de är mångsidiga och diversifierade på ett ändamålsenligt sätt. Placeringarna har spridits ut och gjorts mångsidigare på samma sätt som i andra arbetspensionssystem.

VER är en långsiktig placerare. Fonden är en så kallad buffertfond, vilket innebär att avkastningen på placeringarna kan variera kraftigt på kort sikt. Placeringsbesluten fattas utifrån fondens avkastningskrav och placeringsobjektens avkastningspotential med beaktande av risknivåerna. Placeringsriskerna sprids genom att placeringarna görs i olika placeringsklasser, på olika marknader och inom olika branscher liksom även i olika instrument och bolag samt olika staters lån och maturiteter.

Finansministeriet har satt upp ett avkastningsmål för VER enligt vilket fondens placeringsverksamhet på lång sikt ska ge en större avkastning än ett ur statens perspektiv riskfritt alternativ. Med avkastning på ett riskfritt placeringsalternativ avses kostnaden för statens nettoskuld inklusive kostnaderna för de derivatavtal som ingåtts inom skuldhanteringen. Med nettoskuld avses skillnaden mellan budgetekonomins skuld och kassatillgångar. Dessutom ska den riskkorrigerade avkastningen av VER:s placeringsverksamhet överstiga avkastningen av det jämförelseindex som anges i fondens placeringsplan.

En förutsättning för en bra totalavkastning är ett täckande samarbetsnätverk. Det omfattar aktiv kontakt med ledningen för bolag som VER placerar i, myndigheter, inhemska och utländska producenter av placerings- och förmedlingstjänster samt med andra pensionsplacerare i Europa.

VER gör årligen upp en placeringsplan. I planen fastställs placeringsportföljens strategiska allokering, dvs. hur placeringarna fördelas på olika placeringsklasser. Målet är en optimal placeringsportfölj som på lång sikt ger bästa möjliga avkastning på den valda risknivån. Placeringsplanen och principerna för placeringsverksamheten fastställs av VER:s styrelse.

VER:s placeringsverksamhet styrs och dess resultat bedöms delvis utifrån jämförelseindex som beskriver den allmänna marknadsavkastningen, och dessa index ingår i den placeringsplan som godkänns av styrelsen varje år. För varje delområde av placeringsallokeringen fastställs särskilda jämförelseindex, med vilka avkastningen av placeringarna i fråga jämförs.

Placeringsuppfattningar

VER:s placeringsuppfattningar