Placeringsverksamhetens utgångspunkter och placeringsuppfattningar

Placeringsverksamhetens mål och planering

VER skall i sin placeringsverksamhet se till att placeringarna är säkra, ger avkastning och kan omvandlas till pengar samt att de är mångsidiga och diversifierade på ett ändamålsenligt sätt. Placeringarna har spridits ut och gjorts mångsidigare på samma sätt som i andra arbetspensionssystem.

VER är en långsiktig placerare och en så kallad buffertfond, vilket innebär att avkastningen på placeringarna kan variera kraftigt på kort sikt. Placeringsbesluten fattas utifrån fondens avkastningskrav och placeringsobjektens avkastningspotential med beaktande av risknivåerna. Placeringsriskerna sprids genom att placeringarna görs i olika placeringsklasser, på olika marknader och inom olika branscher liksom även i olika instrument och bolag samt olika staters lån och maturiteter.

Finansministeriet har satt upp ett avkastningsmål för VER enligt vilket fondens placeringsverksamhet på lång sikt ska ge en större avkastning än ett ur statens perspektiv riskfritt alternativ.

Med avkastning på ett riskfritt placeringsalternativ avses kostnaden för statens nettoskuld inklusive kostnaderna för de derivatavtal som ingåtts inom skuldhanteringen. Med nettoskuld avses skillnaden mellan budgetekonomins skuld och kassatillgångar.

Enligt lagen om statens pensionsfond är fonderingsmålet för VER 25 procent av statens pensionsansvar. Fonden utökas tills det belopp som motsvarar fondens mål finns fonderat. Fondens placeringsintäkter och pensionsavgiftsintäkter samt de medel som överförs till statsbudgeten inverkar på huruvida fonderingsmålet uppnås.

En förutsättning för en bra totalavkastning är ett täckande samarbetsnätverk. Det omfattar aktiv kontakt med ledningen för bolag som VER placerar i, myndigheter, inhemska och utländska producenter av placerings- och förmedlingstjänster samt med andra pensionsplacerare i Europa.

VER gör årligen upp en placeringsplan. I planen fastställs placeringsportföljens strategiska allokering, dvs. hur placeringarna fördelas på olika placeringsklasser. Målet är att bygga upp en optimal placeringsportfölj som på lång sikt ger bästa möjliga avkastning på den valda risknivån. Placeringsplanen och principerna för placeringsverksamheten fastställs av VER:s styrelse.

Varje år fastställs en förväntad avkastning och risknivå för de olika tillgångsklasserna och placeringsportföljen genom simulering av olika scenarier. I dessa beaktas den rådande räntenivån samt de olika tillgångsklassernas varierande riskpremier och korrelationer.

Den strategiska allokeringen justeras fortlöpande, och styrelsen kan fatta beslut om att ändra den med beaktande av de riskgränser som utfärdats på grund av marknadsförändringar. En ändring i den strategiska allokeringen innebär också en ändring i pensionsfondens placeringsstrategi.

VER:s placeringsverksamhet styrs och dess resultat bedöms delvis utifrån jämförelseindex som beskriver den allmänna marknadsavkastningen, och dessa index ingår i den placeringsplan som godkänns av styrelsen varje år. För varje delområde av placeringsallokeringen fastställs särskilda jämförelseindex som avkastningen av placeringarna i fråga jämförs med.

Placeringsuppfattningar

VER:s placeringsuppfattningar