Dataskyddsbeskrivning


Statens Pensionsfond i Finland (VER) har som huvuduppgift att förvalta och placera de pensionsmedel som anförtros fonden. Fonden hjälper staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER:s uppgifter förutsätter kommunikation med samarbetspartner och andra intressentgrupper.

VER administrerar uppgifter om samarbetspartnernas och intressentgruppernas kontaktpersoner bland annat för de användningsändamål som placeringen av medlen kräver. Sådana användningsändamål inkluderar till exempel förvaltning av investeringstillgångar och uppgifter med anknytning till förvaltningen. Uppgifter om VER:s intressentgrupper och samarbetspartner kan också användas i samband med information och möjliga evenemang. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lagstiftning, avtal och den registrerades samtycke.
 

Behandlingssyfte

I korthet behandlar VER personuppgifter för följande ändamål:

 • Vi behandlar motpartsuppgifter för skötsel och administration av placeringsverksamheten (till exempel namn, titel, FO-nummer, e-postadress, telefonnummer, adress, bankförbindelser, möjliga inspelningar av telefonsamtal för att trygga affärsverksamheten).
 • Vi behandlar uppgifter om intressentgrupper och samarbetspartner till exempel för information om VER:s verksamhet, kommunikation och möjliga evenemang (namn, titel, e-postadress, telefonnummer, adress).
 • Vi behandlar uppgifter om arbetssökande för rekryteringsändamål.
 • På våra webbsidor behandlar vi uppgifter för att säkerställa webbsidornas funktion.
   

Uppgiftskällor

VER får uppgifter om motparter huvudsakligen från motparten själv eller dennes företrädare, till exempel från avtal och i andra sammanhang. Dessutom kan VER ta emot personuppgifter från pålitliga externa informationstjänster såsom handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet.

Uppgifter om företrädare för samarbetspartner och intressentgrupper får vi antingen från personen själv eller från offentligt tillgängliga informationskällor såsom webbsidor. 

Uppgifter om användare av webbsidor samlas endast när funktionen ”skicka länk per e-post” används. Informationen lagras som en logguppgift i systemet och användaren av funktionen uppger själv önskad e-postadress.
 

Utlämnande av uppgifter

I regel lämnar vi inte ut dina uppgifter till en tredje part. VER utlämnar personuppgifter endast i enlighet med de rättigheter till information samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till utlämnande av uppgifter som grundar sig på lagstiftningen.

VER har dock ingått avtal med vissa tjänsteleverantörer, vilka som en del av den tjänst de tillhandahåller kan behandla dina personuppgifter för VER:s räkning. Tjänsteleverantörerna kan också ha egna personregister. Uppgifter om dessa fås direkt från respektive registeransvarig.
 

Utlämnande av uppgifter till tredje länder

Uppgifter överförs inte till parter utanför EU eller EES.
 

Skydd av uppgifter

Användningsrättigheterna till de uppgifter som behandlas har begränsats och uppgifterna är endast tillgängliga för personer som behöver dem i sina arbetsuppgifter.

Dataskyddet genomförs i enlighet med VER:s gällande dataskyddspraxis.
 

Förvaringstid

Vi förvarar dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt med tanke på vår verksamhet och uppgifterna förvaras på det sätt som förutsätts i lagstiftningen, anvisningarna eller reglerna om förfarande. Olika förvaringstider definieras från fall till fall för olika uppgiftsgrupper och/eller olika behandlingsändamål.
 

Den registrerades rättigheter

 1. Rätt till tillgång

  Enligt Artikel 15 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att granska de uppgifter om den registrerade som finns i registret. Begäran riktas till aktören i punkt ’mer information’.
   
 2. Rätten att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

  Enligt Artikel 77 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten dataskyddsombudsmannens byrå, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot förordningen.
   
 3. Rätt till rättelse av uppgifter

  Enligt Artikel 16 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att få felaktiga personuppgifter om den registrerade som finns i registret rättade. Begäran riktas till aktören i punkt ’mer information’.
   
 4. Rätt att begära att uppgifter raderas

  Enligt Artikel 17 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade. Begäran riktas till aktören i punkt ’mer information’. Rätten till radering av uppgifter tillämpas dock inte på alla register och den personuppgiftsansvarige ska lämna en skriftlig redogörelse för sina grunder om begäran inte verkställs.
   
 5. Rätt till dataportabilitet

  Enligt Artikel 20 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att överföra sina personuppgifter från ett system till ett annat, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat. Den registrerade har också rätt att få sina uppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt. Begäran riktas till aktören i punkt ’mer information’. Rätten till dataportabilitet tillämpas dock inte på alla register och den personuppgiftsansvarige ska lämna en skriftlig redogörelse för sina grunder om begäran inte verkställs.
   

Mer information

Personuppgiftsansvarig:
Statens Pensionsfond i Finland
Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsingfors, Finland

I ärenden som gäller dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta oss på adressen:
kirjaamo(at)ver.fi