Riskhantering

Riskhanteringen utgör en del av den interna kontrollen och med den avses identifiering, bedömning och begränsning av väsentliga risker som beror på VER:s verksamhet eller den externa operativa omgivningen, samt kontrollerandet av dessa risker på lång sikt. Syftet med intern kontroll är också att minimera risker som inte kan förutses och säkerställa en effektiv, ekonomisk och tillförlitlig verksamhet.

Riskhanteringen övervakas av Finansinspektionen. VER omfattas även av Statens revisionsverks tillsyn.
 

Riskhantering i praktiken

I anslutning till riskhanteringsplanen och i samarbete med den interna kontrollen genomförs varje år en kartläggning av risker, där de väsentligaste operativa riskerna fastställs, liksom deras sannolikheter, konsekvenser och riskhanteringens utvecklingsbehov. Dessutom kartläggs placeringsverksamhetens externa operativa omgivning, sannolikheterna för riskerna i den operativa omgivningen, deras konsekvenser och VER:s riskhanteringens möjligheter att påverka dem. Syftet med riskkartläggningen är dessutom att ta fram metoder och åtgärder för begränsning av riskerna.

VER indelar riskerna i risker relaterade till placeringsverksamheten och operativa risker. Riskhanteringen består av både en kvalitativ riskhanteringsplan och en kvantitativ riskanalys genom stresstest av portföljen. Riskhanteringens kärna består av fastställande av önskvärda och icke-önskvärda risker med tanke på placeringsverksamheten samt operativa risker och metoder för att hantera dem.
 

Risker i placeringsverksamheten

För att sträva efter en avkastning som överstiger den riskfria räntan, bör placeringsrisken hanteras på ett genomtänkt sätt. Placeringsverksamhetens risker orsakas av fluktuationer i placeringsinstrumentens värde och avkastning. Målet med hanteringen av placeringsverksamhetens risker är att uppnå de långsiktiga avkastningsmål som ställs på VER.

Placeringsrisker hanteras genom att ändra portföljens allokering, dvs. riskexponeringen, så att portföljens sammansättning är optimal enligt rådande marknadsläge och de långsiktiga avkastningsmålen.

I ränteportföljen är ränte- och kreditrisken de väsentligaste placeringsriskerna, medan aktie- och valutarisken är de mest centrala riskerna i aktieportföljen. I portföljen för illikvida placeringar är aktie-, ränte-, kredit- och likviditetsrisken viktiga riskfaktorer med tanke på placeringsverksamheten. Genom positionshantering och diversifierade placeringar kan de ovan nämnda riskerna regleras.
 

Operativa risker

Med operativa risker avses risk för förlust på grund av felaktiga interna processer eller överraskande externa händelser, äventyrande av verksamhetens kontinuitet eller ett minskat förtroende gentemot VER. De operativa riskerna anknyter i allmänhet till processer och rutiner, datasystem och informationssäkerhet, hantering av ryktet, möjligheter till missbruk, outsourcing, avtal, egendomsskador och personalens kompetens.