Riskhantering

Med riskhantering, som utgör en del av den interna kontrollen, avses att identifiera, bedöma och begränsa väsentliga risker som orsakas av VER:s verksamhet eller den externa operativa miljön och att kontrollera dessa på lång sikt. Genom den interna kontrollen strävar man också efter att minimera risker som inte kan förutses och säkerställa en effektiv, ekonomisk och tillförlitlig verksamhet.

VER:s placeringsverksamhet övervakas av Finansinspektionen. VER omfattas även av Statens revisionsverks tillsyn.

Riskhantering i praktiken

I fråga om riskhanteringen analyserar VER sin verksamhetsmiljö ur fyra perspektiv: placeringsrisker, operativa risker, ESG-risker och risker med anknytning till verksamhetsmiljön. På lång sikt har de viktigaste riskerna i anslutning till VER:s egen verksamhet att göra med placeringsverksamhetens framgång och avkastningen på placeringarna. En central risk är att VER:s placeringsavkastning inte uppnår de fastställda målen på lång sikt. Dessa mål är bland annat det långsiktiga avkastningsmålet som fastställts av finansministeriet, dvs. en avkastning som överstiger kostnaden för statsskulden.
 
VER fastställer en strategisk basallokering för portföljen i sin årliga placeringsplan med hjälp av avkastnings- och riskprognoser som görs utifrån framtidsinriktade modelleringar samt med hjälp av kontinuerlig analys och uppföljning av marknadsläget. Basallokeringen bestämmer också i hög grad grundnivån för VER:s totala risk.

I anslutning till riskhanteringsplanen och i samarbete med den interna kontrollen genomförs varje år en kartläggning av risker, där de väsentligaste operativa riskerna fastställs, liksom deras sannolikheter, konsekvenser och riskhanteringens utvecklingsbehov. I planen kartläggs även placeringsverksamhetens externa operativa miljö, sannolikheterna för riskerna i den operativa miljön, deras konsekvenser samt vilka möjligheter VER:s riskhantering har att påverka dem. Syftet med riskkartläggningen är dessutom att ta fram metoder och åtgärder för begränsning av riskerna. 

Placeringsrisker

Placeringsriskerna inkluderar en avkastningsrisk, som innebär en risk för att VER inte uppnår den fastställda förväntade avkastningen. Placeringsriskerna inkluderar också marknadsrisker som uppstår när tillgångar placeras i olika tillgångsklasser med användning av olika placeringsstrategier och -instrument. Marknadsrisker är bland annat aktie-, kredit-, ränte-, valuta- eller likviditetsrisker samt koncentrationsrisker eller över-/underviktningsrisker.  Utöver dessa är modellrisken är förknippad med alla placeringsrisker, vilka man strävar efter att kvantifiera till exempel med användning av olika avkastningsförväntningar.

Operativa risker

Med operativa risker avses risk för förlust på grund av felaktiga verksamhetsinterna processer eller överraskande externa händelser, äventyrande av verksamhetens kontinuitet eller ett minskat förtroende gentemot VER. Denna typ av risker hänför sig i allmänhet till processer och rutiner, datasystem och informationssäkerhet, hantering av ryktet, möjligheter till missbruk, utlokalisering, avtal, skador på egendom och personalens kompetens.