Historia

1989

Statens Pensionsfond i Finland (VER) inrättas i anslut­ning till Statskonto­ret. Med VER börjar staten förbereda sig på finansieringen av de framtida pensionskost­naderna och jämna ut pensionsutgifterna.

Fonderingsmålet är 1,5 gånger statens lönesumma, vilket motsvarar det privata pensionssystemet. Det fastställs fram till 2010.

1991

Pensionsavgifterna från statens ämbets­verk, inrättningar och affärsverk börjar styras till VER.

1993

PDe statsanställdas pensionsavgifter regleras i VER. Pla­ceringsverksamheten utvidgas. Överföringen av fondens medel till statsbudgeten begrän­sas (3/4 av pensionsut­giften).

En direktion tillsätts för att ansvara för fondens placerings­verksamhet.

1994

Fonderingsmålet justeras. I stället för statens lönesumma är målet lönesumman för hela statens pensions­system.

Statens arbets­marknadsdirektör Teuvo Metsäpelto blir direktionens första ordförande.

1999

Kommunerna börjar be­tala in lärarnas pensions­avgifter till VER.

2000

Överföringen av fondens medel till statsbudgeten minskas till 1/3 av den årliga pensionsutgiften fram till slutet av 2006 (därefter till 1/2).

Fonderingsmålet preciseras: 1,5 gånger lönesumman i statens pensionssystem år 2010, och målet binds också till pensionsansvaret, minst 20 procent av pensions­ansvaret. Överföringen av VER:s medel till statsbud­geten minskas till högst 1/3 av pensionsutgiften under 2001–2006.

Till fonden avlönas egen personal.

Placeringsverksamheten utvidgas med aktieplace­ringar.

2003

Den första verkstäl­lande direktören på heltid, Timo Löyttyniemi, utses för fonden. Eino Keinänen väljs till sty­relsens ordförande.

2005

Som fonderingsmål uppställs 25 procent av statens pensions­systems pensionsan­svar, och målet upp­skattas vara uppnått fram till 2020.

Det belopp som årligen överförs från Statens Pensionsfond till statsbudgeten preciseras till 40 procent av den årliga pensionsutgiften tills fonderingsgraden uppnåtts. Därefter beslutar man om det belopp som ska över­föras i statsbudgeten varje år.

2006

Finansministeriets roll som VER:s tillsynsmyndig­het preciseras. Finansmi­nisteriet får rätt att meddela allmänna föreskrifter om organiserandet av pensions­fondens förvaltning, sköt­seln av fondens ekonomi och placeringen av fondens medel.

VER:s direktion ändras till styrelse, vars uppgifter fastställs i lagen.

De uppgifter som ankom­mer på VER:s revisorer införs i lagen.

VER utökas och överfö­ringen av pensionsfondens medel till statsbudge­ten minskas för åren 2006–2007.

Finansministeriet meddelar den första föreskriften för VER i november.

2007

Lagen om Statens Pen­sionsfond från 1989 inklu­sive alla ändringar upphävs och en ny lag om statens pensionsfond stiftas.

Finansministeriet precise­rar i mars och november den föreskrift som med­delades under 2006.

2008

Finanskrisen.

2009

Minister Antti Tanskanen utnämns till styrelseordfö­rande.

I enlighet med den reviderade universi­tetslagen överförs de universitetsanställda gradvis att omfattas av pensionssystemet inom den privata sektorn.

2010

VER fyller 20 år. Skuldkrisen i Europa.

2011

Skuldkrisen i de eu­ropeiska staterna.

VER undertecknar FN:s principer för an­svarsfulla placeringar (United Nation’s Principles for Respon­sible Investment dvs. UNPRI).


VER ansluter sig till forumet för ansvars­fulla placeringar FINSIF ry.


Verkställandet av sta­tens pensionsskydd överförs från Stats­kontoret till Keva.

2012

VER:s placeringstill­gångar överstiger 15 miljarder euro.

Beslut fattas om att överföra arbetsgivar­tjänsterna för statens pensionsskydd till Keva i början av 2013.

2013

VER:s överföring av medel till statsbudgeten överstiger för första gången intäkterna av pensionsavgifter. Sam­tidigt börjar VER utföra sin andra grundläggande uppgift, dvs. jämna ut statens pensionsutgifter för olika år.

Lagen om Statens Pensionsfond ändras så att bestämmelserna om fonderingsgraden och pensionsavgifterna överförs från lagen om statens pensioner till lagen om Statens Pen­sionsfond.


VER utses tredje gången till bästa pensionspla­cerare i Finland i en tävling som ordnas av tidningen Investment & Pensions Europe (IPE). I prismotivering­arna nämns bland annat VER:s utmärkta långsik­tiga strategi i kombina­tion med kortsiktiga dynamiska ändringar i placeringsportföljen.

2014

VER fattade ett beslut om att grunda en ny funktion Positionsförvaltning samt diversifierande placeringar. Funktionen startar sin verksamhet den 1 januari 2015.

VER tog första plats i Finlands landskategori i en tävling som ordnades av tidskriften Investment and Pension Europe (IPE). VER har belönats som Finlands bästa fyra gånger.

2015

Jukka Pekkarinen utnämns till styrelseordfö­rande.

Timo Viherkenttä utnämns till fondens verkställande direktör t.om. juni.

2016

VER:s styrelse godkände en strategi enligt vilken det lagstadgade målet att nå en fonderingsgrad på 25 procent i statens pensionssystem ska nås senast år 2033.

VER:s styrelse godkände de nya principerna för ansvarsfulla investeringar.

2017

I början av året trädde den nya pensionslagen för den offentliga sektorn i kraft (OffPL). Lagen tar upp samma frågor som den tidigare lagen om statens pensioner.OffPL inbegriper det arbetspensionsskydd som utformats i enlighet med pensionsreformen som trädde i kraft i början av 2017. De bestämmelser om finansieringen av statens pensionsskydd som ingått i lagen om statens pensioner flyttades till den nya lagen om finansieringen av statens pensionsskydd.

2018

Finansministeriet fastställer VER:s styrelse för nästa treårsperiod. Jukka Pekkarinen fortsätter som styrelseordförande.

2019

VER förnyar principerna för ansvarsfulla investeringar och VER:s praxis finslipas på många sätt i principerna.

Finansministeriets publikation ”Promemoria från arbetsgruppen som utreder översyn av lagstiftningen gällande statens pensionsfond (2019:68)” blev klar i slutet av året. I promemorian utvärderas olika alternativ för revidering av lagstiftningen på ett sätt som möjliggör långsiktig planering av fondens placeringsverksamhet samtidigt som det utgiftstryck som pensionsutgifterna förorsakar i budgeten utjämnas effektivt.

2020

Timo Löyttyniemi återvänder till fondens verkställande direktör efter EU-tjänster (tjänstledighet).

VER:s principer för ansvarsfulla placeringar preciseras ytterligare och koldioxidintensitet definieras som en central mätare för koldioxidavtrycket. VER strävar efter att minska aktieplaceringarnas koldioxidintensitet under de närmaste åren.

Coronakrisen är en prövning för placeringsmarknaden.

VER fyller 30 år.

2021

Mervärdet som VER tillför finska staten överstiger 10 miljarder euro. Mervärde har uppstått då VER:s årsavkastning har varit högre än den genomsnittliga finansieringskostnaden för statsskulden.

VER uppnår en fonderingsgrad på 25 procent.

Lagen om statens pensionsfond på remiss i oktober 2021.

2022

Den nya lagen om statens pensionsfond trädde i kraft den 8 april 2022. En central förnyelse i lagen om statens pensionsfond är den gradvisa ökningen av överföringen till stadsbudgeten från 40 procent till 45 procent under åren 2024-2028. Då VER:s fonderingsgrad överskrider 25 procent två kalenderår i rad genomförs en tilläggsöverföring på tre procent tills fonderingsgraden återgår till under 25 procent.

Vesa Vihriälä utnämns till styrelseordfö­rande.

2023

VER:s styrelse godkände den nya VER-strategin.