Portfölj

Strategisk allokering

Enligt finansministeriets gällande föreskrift ska Statens Pensionsfond iaktta följande begränsningar: minst 30 procent av VER:s placeringar ska vara ränteplaceringar, de likvida ränteplaceringarna och ränteplaceringarna med låg risk ska utgöra en andel på minst 20 procent av portföljens värde, aktieplaceringarna får uppgå till högst 60 procent och kategorin övriga placeringar till högst 15 procent av portföljens värde vid placeringstidpunkten.

VER har fyra olika placeringsfunktioner: ränteplaceringar, aktieplaceringar, positionshantering samt illikvida placeringar. Positionshanteringen innefattar valutaskydds- och övriga derivatfunktioner samt placeringar i hedgefonder. De illikvida placeringarna inbegriper placeringar i fastighets-, kapital-, infrastruktur- och private credit-fonder.

De ränte- och aktieinstrument som ingår i placeringsportföljen kan köpas och säljas, men likviditeten för placeringar i kapitalfonder som ingår i gruppen illikvida placeringar är delvis begränsad.

Placeringsfördelningen beräknas med beaktande av de derivatavtal som ingåtts. Beräkningen baserar sig i tillämpliga delar på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om riskfördelningen av placeringar.

Allokering av VERs placeringsportfölj 31.3.2024 pylväsgraafi


Intern och extern portföljförvaltning 31.12.2023


Aktiv kapitalförvaltning och kapitalförvaltning enligt index 31.12.2023


Placeringsportföljens värde och avkastning

Placeringsverksamhetens framgång betraktas på lång sikt och portföljen bedöms i första hand som en helhet. Placeringsverksamhetens framgång följs upp separat för ränteportföljen och aktieportföljen med hjälp av ett jämförelseindex. Den relativa avkastningen bedöms genom att jämföra avkastningen med de jämförelseindex som fastställs i placeringsplanen.

Vid beräkningen av fondens avkastning används den internationella GIPS-standarden, som syftar till att förenhetliga de olika metoderna som används i avkastnings- och riskhanteringen och på så sätt göra avkastnings- och risktalen jämförbara.

Utvecklingen av VERs placeringar 2001-Q12024