Portfölj

Strategisk allokering

Riskgränserna enligt de verksamhetsanvisningar som finansministeriet meddelade. Statens Pensionsfond är: ränteplaceringarna skall uppgå till minst 30 procent, aktieplaceringarna får uppgå till högst 60 procent, andelen övriga placeringar får vara högst 15 procent av placeringsportföljens värde.

VER har delat in sin placeringsverksamhet i ränteplaceringar, aktieplaceringar, positionshantering samt illikvida placeringar. Positionshantering innefattar valutaskydd och derivat, fonder med absolut avkastning samt nya typer av placeringsfunktioner. Illikvida placeringar inbegriper placeringar i fastighets-, kapital-, infrastruktur- och private credit-fonder.

De ränte- och aktieinstrument som ingår i placeringsportföljen kan köpas och säljas, men likviditeten för placeringar i kapitalfonder som ingår i gruppen illikvida placeringar är delvis begränsad.

Placeringsfördelningen beräknas med beaktande av de derivatavtal som ingåtts. Beräkningen baserar sig i tillämpliga delar på Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om riskfördelningen av placeringar.
 

SV Q3 2022 1


SV Q4 2021 20


SV Q4 2021 19


Placeringsportföljens värde och avkastning

Placeringsverksamhetens framgång betraktas på lång sikt och portföljen bedöms i första hand som en helhet. Placeringsverksamhetens framgång följs upp även i fråga om ränte- och aktieportföljen samt portföljen för övriga placeringar var och en för sig. Den relativa avkastningen bedöms genom att jämföra avkastningen med de jämförelseindex som fastställs i placeringsplanen. Vid behov kan fonden även realisera förlust av placeringarna, om utsikterna för placeringsobjektet i fråga plötsligt förändras.

Vid beräkningen av fondens avkastning används den internationella GIPS-standarden, som syftar till att göra avkastnings- och risktalen jämförbara.

SV Q3 2022 2