Likvida ränteplaceringar

VER:s likvida ränteplaceringar team strävar efter att skapa avkastning huvudsakligen både genom ränteriskhantering och genom att ta kreditrisk.

Teamet leds av ränteplaceringsdirektör Mikko Räsänen. Han ansvarar för allokeringen av likvida ränteplaceringar, makrosynen gällande ränteplaceringarna och penningmarknadsplaceringarna.

Biträdande direktör Antti Huotari ansvarar för räntefondsplaceringarna.

Senior portföljförvaltare Simo Matilainens ansvarsområde är direkta investment grade- och high yield -företagslån.

Senior portföljförvaltare Ilkka Rinne ansvarar för placeringarna i både de utvecklade ländernas och tillväxtländernas statslån och lån av offentliga samfund.