Styrning och övervakning

Verksamheten styrs av finansministeriet

Statens Pensionsfond verkar under finansministeriets tillsyn. Bestämmelser om dess verksamhet finns i en speciallag om pensionsfonden. Ministeriet har i enlighet med lagen om statens pensionsfond rätt att utfärda allmänna föreskrifter för fonden.

Finansministeriet utser en styrelse för VER. Styrelsen styr VER:s placeringsverksamhet. Alla placeringsbeslut fattas i enlighet med de placeringsplaner som fastställts av styrelsen samt de befogenheter och limiter som gäller för placeringsverksamheten.
 

Extern och intern kontroll

Finansministeriet övervakar VER:s verksamhet. VER:s placeringsverksamhet faller inom Finansinspektionens tillsyn. VER ingår dessutom i Statens revisionsverks (SRV) verksamhetsområde.

VER:s interna kontroll består av ledningens kontinuerliga tillsyn, en årlig riskkartläggning och den interna revisionen. Ledningen utövar sin tillsyn för att säkerställa att verksamheten sköts effektivt och ändamålsenligt, att rapporteringen om verksamheten är pålitlig och att alla relevanta lagar, anvisningar och befogenheter iakttas. VER:s interna revision genomförs av en utomstående och oberoende tjänsteleverantör.