Ansvarsfull placering

För VER innebär ansvarsfulla investeringar ett effektivt och konsekvent beaktande av placerarens ansvar. Det omfattar uppföljning av ansvar och hållbar utveckling I målbolagen samt dialog om ansvar med bolagen och de externa kapitalförvaltarna.

VER tillämpar principerna för ansvarfull placering i alla sina placeringsklasser. Implementeringen kan dock variera mellan olika tillgångsslag, eftersom principerna inte kan tillämpas på samma sätt i alla placeringsklasser.

VER har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment) och iakttar Arbetspensionsförsäkrarnas (TELA) rekommendationer om ansvarsfull placering i sin verksamhet.

VER är medlem i FINSIF (Finlands Sustainable Investment Forum ry). FINSIF är en finländsk kontaktförening för PRI (Principles for Responsible Investment) som främjar medvetenheten om en ansvarsfull placeringsverksamhet i kapitalförvaltningen och placeringsbesluten.


Etisk och hållbar placeringsverksamhet

I sin placeringsverksamhet iakttar VER både etiska principer och principer för hållbar utveckling på följande sätt:

Med etiska placeringar avses att vissa sektorer undviks (företag där vapen, alkohol, tobaksprodukter, hasardspel eller vuxenunderhållning utgör en betydande del av affärsverksamheten).

Med placeringsverksamhet som är förenlig med hållbar utveckling avses att ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis, införlivas i placeringsprocessen.
 

Uppföljning och rapportering

Etiska principer iakttas i direkta och fond placeringar. Principer för hållbar utveckling iakttas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt. De etiska faktorerna och ESG-faktorerna införlivas i placeringsbesluten. VER är medveten om att det kan vara svårt att iaktta principerna vad gäller vissa komplexa placeringsinstrument.

Implementeringen av ansvarsfulla investeringar utvärderas regelbundet, och åtgärder vidtas vid behov. Kapitalförvaltare väntas iaktta ESG-principerna. I deras fall utvärderar man hur väl de iakttar ESG-principerna i sin verksamhet.

I fråga om nya placeringar iakttas principerna i samband med att placeringsbesluten förbereds. När det gäller befintliga placeringar följer VER vad som händer i bolagen; vid behov påverkar man placeringsobjektet och i sista hand avyttrar man det. UNPRI förutsätter årlig rapportering om iakttagandet av principerna. Rapporteringsmodellen är bred och omfattar en beskrivning av UNPRIs principer för ansvarsfull placeringsverksamhet.

VER:s styrelse har godkänt principer för ansvarsfull placering.