Ansvarsfull placering


VER:s lagstadgade uppgift är att placera pensionsmedel på ett produktivt och säkrande sätt. Placeringsbesluten fattas med utgångspunkt i fondens avkastningskrav och placeringsobjektens avkastningspotential med beaktande av risknivåerna. VER:s verksamhet styrs av VER:s ägarpolitik och de avstyrelsen godkända principerna och mål för ansvarsfull placeringsverksamhet, som fastställer riktlinjerna för VER:s mål och praktiska åtgärder, till exempel uteslutning och påverkan av bolag som ägs av VER. VER:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet uppdaterades senast 2021.

Enligt VER:s uppfattning om placeringsverksamhet minskar ansvarsfull placering på lång sikt de negativa externa effekter som VER:s placeringstillgångar har på naturen och den sociala miljön.


Hantering av ansvarsfullhet 


Vid VER får styrelsen regelbundna rapporter om ansvarsfullhet och VER:s ledningsgrupp behandlar ärenden med anknytning till ansvarsfullhet efter behov. När det gäller kapitalförvaltarna bedömer VER:s portföljförvaltning hur väl de följer principerna för ansvarsfullhet i sin verksamhet. Riskhanteringskommittén utvärderar regelbundet genomförandet av ansvarsfullheten och åtgärder vidtas vid behov.

Ansvarsfullhet och strategi


VER:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet följs i samband med direkta placeringar och fondplaceringar, och etiska och ESG-faktorer integreras i placeringsbesluten. VER är medveten om att det kan vara utmanande att följa principerna när det gäller vissa placeringsinstrument. I fråga om nya placeringar sker iakttagandet av principerna i samband med beredningen av placeringsbesluten. Befintliga placeringar följs och vid behov försöker man påverka placeringsobjektet eller i sista hand avstå från det.

VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet grundar sig på integrering av ESG-faktorer i placeringsbeslutsfattandet samt uteslutning av vissa branscher. Bokstavskombinationen ESG är en förkortning av orden environment (miljö), social (socialt ansvar) och governance (god förvaltningssed). Effektiv ansvarsfull placering förutsätter att ESG-informationen integreras i placeringsprocesserna och placeringsbesluten. VER strävar kontinuerligt efter att utveckla integreringen av ESG-perspektivet och relaterade förfaranden i fråga om både egendom som VER själv förvaltar och utlokaliserad egendom.

Vid VER grundar sig uteslutningen på etisk granskning av branscher och stävjande av klimatförändringen. VER tillämpar en omsättningsgräns på 10 procent för sten- och brunkol och en omsättningsgräns på 25 procent i samband med etiska uteslutningar. VER iakttar dessa omsättningsgränser vid direkta ränte- och aktieplaceringar inom följande branscher:

  • Tobaksbranschen
  • Vapentillverkning
  • Droger, exkl. användning, distribution och framställning av droger för medicinskt bruk
  • Vuxenunderhållning
  • Hasardspel
  • Sten- och brunkol

VER har också slagit fast att vissa branscher ska vara föremål för särskild ESG-uppföljning:

  • Branscher som är förknippade med stora klimatrisker, såsom olje- och gasindustri, el- och värmeproduktion, bil-, gruv-, betong- och transportindustri
  • Alkoholbranschen

 
Riskhantering 


I och med att VER:s grundläggande uppgift har fastställts på lång sikt och med tanke på behovet av framtida avkastning krävs det att man förstår vilka långsiktiga risker och möjligheter placeringsbesluten är förknippade med. Därför närmar sig VER ansvarsfullhet som en del av riskhanteringen. Genom att i placeringsskedet beakta olika faktorer i relation till ansvarsfullhet kan man reducera riskerna och skapa nya placeringsmöjligheter. Enligt VER:s uppfattning är det viktigt att hantera risker med anknytning till ansvarsfullhet och VER erkänner klimatförändringens inverkan på levnadsmiljön och ekonomin under de kommande decennierna. Klimatkrisen står i centrum för VER:s approach och ett centralt delområde av VER:s principer för ansvarsfullhet är klimatavtrycket av VER:s placeringar, som följs upp i synnerhet genom att granska utvecklingen av koldioxidintensiteten i VER:s portfölj. VER följer också upp sitt klimatavtryck i förhållande till jämförelseindex. Vid VER utvärderas aktivt VER:s klimatrisk och de åtgärder den kräver.

VER ser för sin del till att de företag fonden äger förbereder sig på de ESG-relaterade riskerna och möjligheterna. Utomstående tjänsteleverantörer rapporterar till VER om såväl de portföljspecifika ESG-faktorerna som screening som gäller normbrott och tvivelaktiga vapen. VER har som mål att en större del av placeringsportföljen ska bestå av placeringsobjekt som har en positiv inverkan på miljön och produktion av förnybar energi. VER strävar efter att i framtiden, allteftersom beräkningsmekanismerna för produkter och tjänster som har en positiv effekt på miljön vidareutvecklas, kunna sätta upp mätbara mål för dessa placeringar.


Påverkan


Vid VER sker påverkan via både ägarstyrning och samarbete. VER har särskilda principer för ägarstyrning, i fråga om vilka VER strävar efter att i synnerhet främja sina mål i de bolag där VER är en betydande ägare och där VER upplever att fonden verkligen kan påverka. VER:s portföljförvaltare följer upp verksamheten i sina placeringsobjekt och försöker i enlighet med principerna för ägarstyrning främja målen i de bolag som VER äger. VER påverkar i första hand genom direkta diskussioner med de bolag fonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet bolagens ledning och för en aktiv dialog om både ansvarsfullhet och andra aktuella frågor.

VER undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) år 2011. Dessutom deltar VER i Carbon Disclosure Project (CDP) och är medlem i Finsif. När det gäller samarbetsinitiativ förutsätter UNPRI att medlemmarna årligen rapporterar om sin verksamhet.


Klimatavtrycket av VER:s portfölj

Klimatavtrycket av VER:s portfölj

Allokering

Portföljens koldioxidintensitet

Portföljens utsläpp

Portföljens marknads-värde
(mEUR)

%

Täckning
(Scope 1 och 2)

Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD)

Täckning
(Scope 1 och 2)

Koldioxidavtryck

Absoluta utsläpp tCO2e

Noterade aktier

9 844

41,8 %

96,4%

158

96,2%

96

      944 995  

Företagslån

2 076

8,8 %

71,9%

84

58,0%

44

          91 353  


Enligt de mål VER har ställt upp ska VER minska hela aktieportföljens koldioxidintensitet med 10 procent jämfört med år 2020 före slutet av år 2023. VER har som mål att sträva efter att hålla koldioxidintensiteten för företagslån under jämförelseindex. Koldioxidintensiteten för hela den noterade aktieportföljen bör också hållas nära eller under jämförelseindex.

VER försöker minska placeringsportföljens växthusgasutsläpp på två sätt. VER tror på att VER:s placeringsobjekt i sin egen verksamhet förmår uppnå nettonollutsläpp före ett visst årtal. Beroende på uppfyllandet av och tidtabellen för de mål som dessa placeringsobjekt har ställt upp är det möjligt att utsläppen från VER:s placeringsportfölj minskar avsevärt. Utöver detta betonar VER i sin placeringsverksamhet i högre grad placeringsobjekt som har mer ambitiösa utsläppsmål och mer betydande utsläppsåtgärder än andra motsvarande aktörer. Som ett resultat av detta kan man vänta sig att målnivån för hela VER:s portfölj uppnås snabbare än vad som vore möjligt genom ren indexplacering.

VER anser att utsläppen från företagsplaceringar och staternas utsläppsberäkningar inte är direkt jämförbara. Därför är det svårt för VER att i detta skede fastställa ett helhetsmål, klimatneutralitet och tidtabellen för klimatneutralitet, för VER:s placeringsportfölj. VER kommer att följa tidtabellsmålen angående uppnåendet av nettonollutsläpp för sedvanliga indexenliga placeringsobjekt och strävar efter att tillämpa en snabbare tidtabell för nollnivå än vad som skulle uppnås med en placeringsverksamhet enligt omfattande jämförelseindex.

VER:s styrelse har godkänt principerna och mål för ansvarsfull placering

VER:s klimatrapport 2021