Ansvarsfull placering

För Statens Pensionsfond innebär ansvarsfull placering att placerarens ansvar beaktas effektivt och konsekvent. Detta gör man genom att följa upp målbolagens ansvarsfullhet och hållbara utveckling och föra en dialog om denna verksamhet både med bolagen i fråga och med utomstående kapitalförvaltare.

Principerna för ansvarsfull placering iakttas i VER:s samtliga placeringskategorier. Verkställandet kan variera mellan olika tillgångsklasser, eftersom möjligheterna att tillämpa principerna i de olika placeringskategorierna varierar.

I sin ansvarsfulla placeringsverksamhet följer VER både etiska principer och principer för hållbar utveckling på följande sätt:

– Med etisk placeringsverksamhet avses att man undviker vissa branscher, dvs. bolag där vapen, tobak, hasardspel eller vuxenunderhållning utgör en betydande del av omsättningen.

– Med placering enligt principen för hållbar utveckling avses integrering av ESG-faktorer, dvs. faktorer med anknytning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i placeringsprocessen.


Hantering av ansvarsfullhet som en del av riskhanteringen

VER närmar sig ansvarsfullhet som en del av riskhanteringen. VER:s verksamhet styrs av de av styrelsen godkända principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet och av ägarpolitiken, som fastställer riktlinjerna för VER:s mål och praktiska åtgärder, till exempel uteslutning och påverkan av bolag som ägs av VER. VER:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet uppdaterades senast 2020.

Principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet följs i samband med direkta placeringar och fondplaceringar, och etiska och ESG-faktorer integreras i placeringsbesluten. VER är medveten om att det kan vara svårt att följa principerna när det gäller vissa placeringsinstrument. I fråga om nya placeringar sker iakttagandet av principerna i samband med beredningen av placeringsbesluten. Befintliga placeringar följs och vid behov försöker man påverka placeringsobjektet eller i sista hand avstå från det.

Vid VER får styrelsen regelbundna rapporter om ansvarsfullhet och även ledningsgruppen behandlar ärenden med anknytning till ansvarsfullhet efter behov. När det gäller kapitalförvaltarna bedömer VER:s portföljförvaltning hur väl de följer ESG-principerna i sin verksamhet. Genomförandet av ansvarsfullheten utvärderas regelbundet och åtgärder vidtas vid behov.

Uppföljning och rapportering som en del av det strategiska arbetet

VER ser för sin del till att de företag fonden äger förbereder sig på de ESG-relaterade riskerna och möjligheterna. Enligt VER:s principer om ansvarsfullhet gör VER inga direkta aktie- eller ränteplaceringar i företag, vars omsättning till mer än 10 procent härrör från verksamhet som bygger på stenkol eller brunkol. Dessutom gör VER inga direkta ränte- eller aktieplaceringar i följande branscher:

  • Tobaksbranschen
  • Vapentillverkning
  • Droger, exkl. användning, distribution och framställning av droger för medicinskt bruk
  • Vuxenunderhållning
  • Hasardspel

VER har också slagit fast att vissa branscher ska vara föremål för särskild ESG-uppföljning:

  • Branscher som är förknippade med stora klimatrisker, såsom olje- och gasindustri, el- och värmeproduktion, bil-, gruv-, betong- och transportindustri
  • Alkoholbranschen

Ett centralt delområde av VER:s principer för ansvarsfullhet är klimatavtrycket av VER:s placeringar, som följs upp i synnerhet genom att granska utvecklingen av koldioxidintensiteten i VER:s portfölj. VER har förbundit sig till att minska klimatavtrycket av sin aktieportfölj med 10 procent åren 2020-2023 och strävar efter att ställa upp motsvarande minskningsmål även för sin företagslåneportfölj. VER följer också upp sitt klimatavtryck i förhållande till jämförelseindex och strävar efter att underskrida jämförelseindex. Vi utvärderar aktivt VER:s klimatrisk och de åtgärder den kräver.

Utomstående tjänsteleverantörer rapporterar till VER om såväl de portföljspecifika ESG-aspekterna som screening som gäller normbrott och tvivelaktiga vapen.

 
Påverkan 

Vid VER sker påverkan via både ägarstyrning och samarbete. VER har särskilda principer för ägarstyrning, i fråga om vilka VER i strävar efter att i synnerhet främja sina mål i de bolag där VER är en betydande ägare och där VER upplever att fonden verkligen kan påverka. Portföljförvaltarna följer upp verksamheten i sina placeringsobjekt och försöker i enlighet med principerna för ägarstyrning främja målen i de bolag som VER äger. VER påverkar i första hand genom direkta diskussioner med de bolag fonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet bolagens ledning och för en aktiv dialog om både ansvarsfullhet och andra aktuella frågor.

VER undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI) år 2011.  Dessutom deltar VER i Carbon Disclosure Project (CDP) och är medlem i Finsif. När det gäller samarbetsinitiativ förutsätter UNPRI att medlemmarna årligen rapporterar om sin verksamhet. Rapporteringsmodellen är omfattande och täcker UNPRI:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet.

VER:s styrelse har godkänt principer för ansvarsfull placering.