Ansvarsfull placering

VER:s lagstadgade uppgift är att placera pensionsmedel på ett produktivt och säkrande sätt. Placeringsbesluten fattas med utgångspunkt i fondens avkastningskrav och placeringsobjektens avkastningspotential med beaktande av risknivåerna. VER:s verksamhet styrs av principerna och målen för ansvarsfull placeringsverksamhet, vilka godkänts av VER:s styrelse samt av ägarpolitiken som fastställer riktlinjerna för VER:s mål och praktiska åtgärder, till exempel uteslutning och påverkan av bolag som ägs av VER. VER:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet uppdaterades senast 2022. VER undertecknade FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) år 2011.

Enligt VER:s uppfattning om placeringsverksamhet minskar ansvarsfull placering på lång sikt de negativa externa effekter som VER:s placeringstillgångar har på naturen och den sociala miljön.


Hantering av ansvarsfullhet 

Vid VER får styrelsen regelbundna rapporter om ansvarsfullhet och VER:s ledningsgrupp behandlar ärenden med anknytning till ansvarsfullhet efter behov. När det gäller kapitalförvaltarna bedömer VER:s portföljförvaltning hur beaktar ansvarsfullhet i sin verksamhet. Riskhanteringskommittén utvärderar regelbundet genomförandet av ansvarsfullheten och åtgärder vidtas vid behov.

Ansvarsfullhet och strategi

VER:s principer för ansvarsfull placeringsverksamhet följs i tillämpliga delar i samband med direkta placeringar och fondplaceringar, och etiska och ESG-faktorer integreras i placeringsbesluten. I fråga om nya placeringar sker iakttagandet av principerna i samband med beredningen av placeringsbesluten. Befintliga placeringar följs och vid behov försöker man påverka placeringsobjektet eller i sista hand avstå från det.

VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet grundar sig på integrering av ESG-faktorer i placeringsbeslutsfattandet samt uteslutning av vissa branscher. Bokstavskombinationen ESG är en förkortning av orden environment (miljö), social (socialt ansvar) och governance (god förvaltningssed). En ansvarsfull placeringsverksamhet förutsätter att ESG-informationen integreras i placeringsprocesserna och placeringsbesluten. VER strävar kontinuerligt efter att utveckla integreringen av ESG-perspektivet och relaterade förfaranden i fråga om både egendom som VER själv förvaltar och utlokaliserad egendom.

Vid VER grundar sig uteslutningen på etisk granskning av branscher ur ett produkt- och beteendeperspektiv. VER tillämpar en omsättningsgräns på 10 procent vid direkta ränte- och aktieplaceringar inom följande branscher:

  • Tobakstillverkning
  • Tillverkning av kontroversiella vapen
  • Gruvverksamheten som omfattar stenkol
  • Energianvändning av stenkol

 
Riskhantering 


I och med att VER:s grundläggande uppgift har fastställts på lång sikt och med tanke på behovet av framtida avkastning krävs det att man förstår vilka långsiktiga risker och möjligheter placeringsbesluten är förknippade med. Därför närmar sig VER ansvarsfullhet som en del av riskhanteringen. Genom att i placeringsskedet beakta olika faktorer i relation till ansvarsfullhet kan man reducera riskerna och skapa nya placeringsmöjligheter. Enligt VER:s uppfattning är det viktigt att hantera risker med anknytning till ansvarsfullhet och VER erkänner klimatförändringens inverkan på levnadsmiljön och ekonomin under de kommande decennierna. Klimatkrisen står i centrum för VER:s approach och ett centralt delområde av VER:s principer för ansvarsfullhet är klimatavtrycket av VER:s placeringar, som följs upp i synnerhet genom att granska utvecklingen av koldioxidintensiteten i VER:s portfölj. VER följer också upp sitt klimatavtryck i förhållande till jämförelseindex. Vid VER utvärderas aktivt VER:s klimatrisk och de åtgärder den kräver.

VER ser för sin del till att de företag fonden äger förbereder sig på de ESG-relaterade riskerna och möjligheterna. Utomstående tjänsteleverantörer rapporterar till VER om såväl de portföljspecifika ESG-faktorerna som screening som gäller normbrott och tvivelaktiga vapen. VER strävar efter att i framtiden, allteftersom beräkningsmekanismerna för produkter och tjänster som har en positiv effekt på miljön vidareutvecklas, kunna sätta upp mätbara mål för dessa placeringar.


Påverkan

Vid VER sker påverkan via ägarstyrning. VER har särskilda principer för ägarstyrning. VER:s portföljförvaltare följer upp verksamheten i sina placeringsobjekt och försöker i enlighet med principerna för ägarstyrning främja målen i de bolag som VER äger. VER påverkar i första hand genom direkta diskussioner med de bolag fonden äger. VER:s portföljförvaltare träffar regelbundet bolagens ledning och för en aktiv dialog om både ansvarsfullhet och andra aktuella frågor.


Mål beträffande ansvarsfullhet

För att främja uppnåendet av målen i Parisavtalet och hantera portföljens klimatrisker fastställer VER följande mål:

  • VER eftersträvar klimatneutralitet för hela portföljen före 2050.
  • VER:s mål för minskning av koldioxidintensiteten hos den noterade aktieportföljen före 2025 är 30 procent jämfört med nivån 2019 och minskningsmålet före 2030 är 50 procent.
  • När det gäller likvida företagslån har VER som mål att hålla koldioxidintensiteten för denna portfölj under jämförelseindex.
  • Utöver klimatmålen följer VER upp genomförandet av Global Compact-principerna. UN Global Compact är FN:s företagsansvarsinitiativ som syftar till att främja och utveckla företagens och samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet. VER:s mål är att inget av dess portföljbolag ska bryta mot Global Compact-principerna.


Klimatavtrycket av VER:s portfölj

Klimatavtrycket av VER:s portfölj

Allokering

Portföljens koldioxidintensitet

Portföljens utsläpp

Portföljens marknads-värde
(mEUR)

%

Täckning
(Scope 1 och 2)

Portföljviktad koldioxidintensitet (TCFD)

Täckning
(Scope 1 och 2)

Koldioxidavtryck

Absoluta utsläpp tCO2e

Noterade aktier

9488

41,6 %

97,2%

134

96,0%

79

      751 752  

Företagslån

2238

9,8 %

75,7%

67

54,6%

39

     85 572 VER försöker minska placeringsportföljens växthusgasutsläpp på två sätt. VER tror på att VER:s placeringsobjekt i sin egen verksamhet förmår uppnå nettonollutsläpp före ett visst årtal. Beroende på uppfyllandet av och tidtabellen för de mål som dessa placeringsobjekt har ställt upp är det möjligt att utsläppen från VER:s placeringsportfölj minskar avsevärt. Utöver detta betonar VER i sin placeringsverksamhet i högre grad placeringsobjekt som har mer ambitiösa utsläppsmål och mer betydande utsläppsåtgärder än andra motsvarande aktörer. Som ett resultat av detta kan man vänta sig att målnivån för hela VER:s portfölj uppnås snabbare än vad som vore möjligt genom ren indexplacering..

VER:s styrelse har godkänt principerna och mål för ansvarsfull placering

VER:s klimatrapport 2023