Organisation

Statens Pensionsfond i Finland (VER) administreras av en styrelse och en verkställande direktör. Verkställande direktören biträds av en ledningsgrupp på fem personer. Styrelsen, vars mandatperiod är tre år, tillsätts av finansministeriet. Styrelsen utnämner en placeringsdelegation, som fungerar som ett externt bedömningsorgan.

Finansministeriet utser revisorerna för VER varje år.

Fonden har 28 fast anställda.

Administrationstrukturen

Styrelsen

Fonden administreras av en styrelse, som fattar beslut om principerna för fondens placeringsverksamhet och godkänner dess placeringsplan. Styrelsen följer upp hur principerna för placeringsverksamheten fullföljs, gränserna iakttas och placeringsplanen efterföljs. Styrelsen består av en ordförande och sex andra ledamöter. Tre ledamöter representerar arbetsgivarens och arbetstagarnas löntagarorganisationer.

Styrelsen tillsätts av finansministeriet. Den sittande styrelsen inledde sin mandatperiod 1.3.2024. År 2023 sammanträdde styrelsen tio gånger.
 

Placeringsdelegationen

VER:s styrelse utnämner en placeringsdelegation som utvärderar fondens placeringsplan och hur den verkställs. Placeringsdelegationen rapporterar till styrelsen. I delegationen sitter fem utomstående placerings- och finansexperter som sammanträder två gånger per år.
 

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen biträder verkställande direktören i ledningen och administrationen av Statens Pensionsfond. Ledningsgruppen består av verkställande direktören, fyra placeringsdirektörer och en direktör för juridiska ärenden, och dessa sammanträder regelbundet.