Ränteplaceringar

VER:s ränteplaceringar är en helhet bestående av likvida ränteplaceringar och andra ränteplaceringar. Enligt finansministeriets föreskrift ska minst 30 procent av VER:s placeringar vara ränteplaceringar, och de likvida ränteplaceringarna och ränteplaceringarna med låg risk ska uppgå till minst 20 procent av portföljens värde.

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna fungerar som ett balanserande element för aktierisken i VER:s placeringsportfölj. Den defensiva andelen av portföljen, placeringarna i statslån och penningmarknadsplaceringarna, korrelerar i ett normalt marknadsläge negativt eller svagt med aktierna. Inom gruppen statslån strävar man efter att skapa avkastning huvudsakligen genom ränteriskhantering. I praktiken handlar det om att ändra portföljens duration och positionen med avseende på räntesatsen.

Penningmarknaden fungerar som ett slags likviditetsbuffert, då placeringarna inom fondens övriga tillgångsklasser ökar eller minskar.

De placeringar i den likvida ränteportföljen som kännetecknas av högre risk korrelerar kraftigare med de noterade aktieplaceringarna. I dessa placeringskategorier strävar man efter att skapa avkastning både genom ränteriskhantering och genom att ta en kreditrisk. Till dessa kategorier hör även placeringar i företagsobligationer och tillväxtmarknadernas lån.

Övriga ränteplaceringar

De övriga ränteplaceringarna består huvudsakligen av placeringar i icke-likvida skuldfonder, dvs. private credit-fonder. Vikten i VER:s private credit-portfölj ligger på direct lending- och senior loan-fonder, men portföljen innehåller också placeringar i fonder med högre risk, såsom distressed credit- och special situation-fonder.

Likvida ränteplaceringar 31.3.2024

Likvida ränteplaceringarnas avkastning 2019-Q12024