Korkosijoitukset

VERin korkosijoitukset koostuvat kokonaisuudesta: likvidit korkosijoitukset ja muut korkosijoitukset. Valtiovarainministeriön määräyksen mukaan vähintään 30 prosenttia VERin sijoituksista tulee olla korkosijoituksia ja likvidien sekä vähäriskisten korkosijoitusten vähimmäisosuus tulee olla 20 prosenttia salkun arvosta.

Likvidit korkosijoitukset

Likvidien korkosijoitusten rooli VERin sijoitussalkussa on toimia osakeriskiä tasapainottavana elementtinä. Salkun defensiivinen osuus, valtionlaina- ja rahamarkkinasijoitukset, korreloi normaalissa markkinatilanteessa negatiivisesti tai heikosti osakkeiden kanssa. Valtionlainoissa pyritään saamaan tuottoa pääasiallisesti korkoriskin hallinnalla. Tähän pyritään muokkaamalla salkun duraatiota ja korkokäyräasemaa.

Rahamarkkinat toimivat eräänlaisena likviditeettipuskurina, kun muissa rahaston omaisuusluokissa tapahtuu sijoitusten lisäyksiä tai vähennyksiä.

Likvidin korkosalkun riskillisemmät sijoitukset puolestaan korreloivat voimakkaammin noteerattujen osakesijoitusten kanssa. Näissä sijoitusluokissa tuottoa pyritään korkoriskin hallinnan lisäksi hankkimaan luottoriskiä ottamalla. Näihin kategorioihin kuuluvat sijoitukset yritysten joukkolainoihin sekä kehittyvien markkinoiden lainoihin.

Muut korkosijoitukset

Muut korkosijoitukset ovat pääasiallisesti sijoituksia epälikvideihin velkarahastoihin eli private credit-rahastoihin. VERin private credit -salkun painopiste on direct lending ja senior loan -rahastoissa, mutta salkkussa on myös korkeamman riskin rahastoja kuten distressed credit ja special situation -rahastoja.

Likvidit korkosijoitukset 31.3.2024

Likvidien korkosijoitusten tuotto 2019-Q12024