Aktieplaceringar


VER:s aktieplaceringar består av två helheter: noterade aktieplaceringar och övriga aktieplaceringar. Finansministeriet har bestämt att högst 60 procent av VER:s placeringar får bestå av aktier.

 

Noterade aktieplaceringar

VER:s noterade aktieplaceringar är spridda över hela världen och indelade i sex underportföljer: Europa, Norden, Nordamerika, tillväxtmarknaderna, Japan och ESG-omställningsportföljen. 

Noterade aktieplaceringar görs delvis som direkta placeringar i olika börsbolags aktier och delvis som fondplaceringar. Direkta aktieplaceringar görs i nordiska börsbolag medan fondplaceringar är placeringskategorin för de övriga geografiska områdena. VER:s fondplaceringar innefattar både passiva indexplaceringar och aktiva fonder i olika former. De olika fondernas strategier varierar, ibland i hög grad, beroende på vilken placeringsfilosofi respektive fond följer. VER använder sig också aktivt av börsnoterade fonder, s.k. ETF-fonder, i sina aktieplaceringar.

Omsättningen i den noterade aktieportföljen har traditionellt varit låg på årsnivå. Vid behov kan aktiviteten snabbt ökas om det behövs på grund av fluktuationer på marknaden.

 

Övriga aktieplaceringar

De viktigaste delområdena inom VER:s övriga aktieplaceringar är kapital- och infrastrukturfonder. Därtill har VER placeringar i onoterade aktier.
Noterade aktieplaceringar 31.3.2024

Noterade aktieportföljens avkastning 2019-Q12024