Aktieplaceringar

VER:s aktieplaceringar består av två helheter: noterade aktieplaceringar och övriga aktieplaceringar. Finansministeriet har bestämt att högst 55 procent av VER:s placeringar kan bestå av aktier.
 

Noterade aktieplaceringar

VER:s noterade aktieplaceringar är spridda över hela världen och indelade i fem underportföljer: Europa, Norden, Nordamerika, tillväxtmarknaderna och Japan. Den största vikten ligger på europeiska aktier och fonder och den minsta vikten på japanska aktier.

Noterade aktieplaceringar görs delvis som direkta placeringar i olika börsbolags aktier och delvis som fondplaceringar. Direkta aktieplaceringar görs främst i nordiska börsbolag medan fondplaceringar är den huvudsakliga placeringskategorin för de övriga geografiska områdena. VER:s fondplaceringar innefattar både passiva indexplaceringar och aktiva fonder i olika former. De olika fondernas strategier varierar, ibland i hög grad, beroende på vilken placeringsfilosofi respektive fond följer. VER använder sig också aktivt av börsnoterade fonder, s.k. ETF-fonder, i sina aktieplaceringar.

VER strävar i sina noterade aktieplaceringar i regel efter att placera i företag som har ett starkt kassaflöde och en bra ekonomi. Det finns många olika understrategier i aktieportföljen som helhet, och de kan variera avsevärt mellan olika underportföljer. Också aktieportföljens volatilitet beaktas när portföljhelheten byggs upp.

Omsättningen i aktieportföljen har traditionellt varit låg på årsnivå. Vid behov kan aktiviteten snabbt ökas om det behövs på grund av fluktuationer på marknaden.
 

Övriga aktieplaceringar

Det viktigaste delområdet inom VER:s övriga aktieplaceringar är private equity -fondsplaceringar. Därtill har VER placeringar i onoterade aktier, noterade fastighetsfonder och blandfonder.

SV H1 2021 5

SV H1 2021 6