Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sillä tarkoitetaan VERin toiminnasta tai ulkoisesta toimintaympäristöstä aiheutuvien olennaisten riskien tunnistamista, arvi­ointia, rajoittamista ja valvontaa pitkäjänteisellä tavalla. Sisäisellä valvonnalla pyritään myös minimoimaan ennakoimattomat riskit ja varmistamaan tehokas, taloudelli­nen ja luotettava toiminta.

VERin sijoitustoimintaa valvoo Finanssivalvonta. VER kuuluu lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminnan piiriin.
 

Riskienhallinta käytännössä

Osana riskienhallintasuunnitelmaa ja yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa to­teutetaan vuosittain riskikartoitus, jossa määritellään merkittävimmät operatiiviset riskit, niiden todennäköisyydet, vaikuttavuudet ja riskienhallinnan kehitystarpeet. Suunnitelmassa myös kartoitetaan sijoitustoiminnan ulkoinen toimintaympäristö, toimintaympäris­tössä olevien riskien todennäköisyydet, vaikuttavuudet ja VERin riskienhallinnan vaikutusmahdollisuudet ympäröiviin riskeihin. Lisäksi riskikartoituksella haetaan riskien hallintakeinoja ja toimenpiteitä riskien rajoittamiseksi.
 
VER jakaa riskit sijoitustoiminnan riskeihin ja operatiivisiin riskeihin. Riskienhallinta koostuu sekä kvalitatiivisesta riskienhallintasuunnitelmasta että kvantitatiivisesta riskianalyysista salkun stressitestauksen muodossa. Riskienhallinnan ydin muodostuu sijoitustoiminnan haluttujen ja ei-haluttujen riskien sekä operatiivisten riskien määrittelystä ja näiden hallintakeinoista.
 

Sijoitustoiminnan riskit

Jotta sijoitustoiminnassa voidaan tavoitella riskittömän koron ylittävää tuottoa, on sijoitusriskiä kannettava hallitusti. Sijoitustoiminnan riskit aiheutuvat sijoitusinstrumenttien arvon ja tuoton heilahtelusta. Sijoitustoiminnan riskien hallinnan tavoitteena on VERille asetettujen pitkän aikavälin tuottotavoitteiden täyttyminen.

Sijoitusriskejä hallitaan muuttamalla salkun allokaatiota eli riskin määrää siten, että salkun koostumus on optimaalinen sekä kyseisen markkinatilanteen että pitkän aikavälin tuottotavoitteiden täyttymisen näkökulmista.

Korkosalkun keskeisimmät sijoitusriskit ovat korko- ja luottoriski, osakesalkussa osake- ja valuuttariski. Epälikvidien sijoitusten salkussa keskeisiä sijoitustoiminnan riskitekijöitä ovat osake-, korko-, luotto- ja likviditeettiriski. Positionhallinnassa ja hajauttavissa sijoituksissa on mahdollisuus säädellä edellä mainittuja riskejä.
 

Operatiiviset riskit

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan joko toiminnan sisäisten prosessien tai yllättävien ulkoisten tapahtumien aiheuttaman virheellisen toiminnan tuottamaa tappionvaaraa, toiminnan jatkuvuuden vaarantumista tai VERiin kohdistuvan luottamuksen vähenemistä. Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin ja -turvallisuuteen, maineen hallintaan, väärinkäytösten mahdollisuuteen, ulkoistamiseen, sopimuksiin, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen.