Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa ja sillä tarkoitetaan VERin toiminnasta tai ulkoisesta toimintaympäristöstä aiheutuvien olennaisten riskien tunnistamista, arvi­ointia, rajoittamista ja valvontaa pitkäjänteisellä tavalla. Sisäisellä valvonnalla pyritään myös minimoimaan ennakoimattomat riskit ja varmistamaan tehokas, taloudelli­nen ja luotettava toiminta.

VERin sijoitustoimintaa valvoo Finanssivalvonta. VER kuuluu lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminnan piiriin.


Riskienhallinta käytännössä

Riskienhallinnan osalta VER tarkastelee toimintaympäristöään neljästä näkökohdasta: sijoitusriskien, operatiivisten riskien, ESG-riskien ja toimintaympäristöön liittyvien riskien näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä VERin omaan toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit liittyvät sijoitustoiminnan onnistumiseen ja sijoituksille saatavaan tuottoon. Keskeinen riski on, että VERin sijoitustuotto ei pitkällä aikavälillä saavuta asetettuja tavoitteita. Nämä tavoitteet ovat muun muassa valtiovarainministeriön asettama pitkän aikavälin tuottotavoite, joka on valtionvelan kustannuksen ylittävä tuotto.
 
Tulevaisuuteen katsovien mallinnusten pohjalta tehtävien tuotto- ja riskioletusten sekä jatkuvan analyysin ja markkinatilanteen seurannan avulla VER asettaa vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassaan salkulle strategisen perusallokaation. VERin salkun allokaatiossa lähtökohtana on globaali neutraali vertailuindeksi, joka määrittää kokonaisriskin perustason. Tämän lisäksi VERin hallitus asettaa yksityiskohtaisemman omaisuusluokkien painojen perusallokaation, sijoitussuunnitelman vertailuindeksin, joka toimii operatiivisen toiminnan ohjauksessa.

Osana riskienhallintasuunnitelmaa to­teutetaan vuosittain riskikartoitus, jossa määritellään merkittävimmät riskit, niiden todennäköisyydet, vaikuttavuudet ja riskienhallinnan kehitystarpeet. Suunnitelmassa myös kartoitetaan sijoitustoiminnan ulkoinen toimintaympäristö, toimintaympäris­tössä olevien riskien todennäköisyydet, vaikuttavuudet ja VERin riskienhallinnan vaikutusmahdollisuudet ympäröiviin riskeihin. Lisäksi riskikartoituksella haetaan riskien hallintakeinoja ja toimenpiteitä riskien rajoittamiseksi.


Sijoitusriskit

Sijoitusriskeihin sisältyy tuottoriski, jolla tarkoitetaan riskiä siitä, että VER ei saavuta sille asetettua tuotto-odotusta. Sijoitusriskeihin sisältyvät myös markkinariskit, jotka syntyvät, kun omaisuus sijoitetaan eri omaisuuslajeihin käyttämällä erilaisia sijoitusstrategioita ja -instrumentteja. Markkinariskejä ovat mm. osake-, luotto-, korko-, valuutta- tai likviditeettiriski sekä keskittymäriskit tai yli-/alipainotusriskit.  Näiden lisäksi malliriski liittyy kaikkiin sijoitusriskeihin, joita pyritään kvantifioimaan esimerkiksi käyttäen erilaisia tuotto-odotuksia.


Operatiiviset riskit

Operatiivisilla riskeillä tarkoitetaan joko toiminnan sisäisten prosessien tai yllättävien ulkoisten tapahtumien aiheuttaman virheellisen toiminnan tuottamaa tappionvaaraa, toiminnan jatkuvuuden vaarantumista tai VERiin kohdistuvan luottamuksen vähenemistä. Operatiiviset riskit liittyvät yleensä prosesseihin ja menettelytapoihin, tietojärjestelmiin ja -turvallisuuteen, maineen hallintaan, väärinkäytösten mahdollisuuteen, ulkoistamiseen, sopimuksiin, omaisuuden vahingoittumiseen sekä henkilöstön osaamiseen.