Ohjaus ja valvonta

Valtiovarainministeriö ohjaa toimintaa

Valtion Eläkerahasto toimii valtiovarainministeriön valvonnassa. Eläkerahaston toiminnasta säädetään sitä koskevassa erityislaissa. Valtion eläkerahastoa koskevan lain mukaisesti ministeriöllä on oikeus antaa yleisiä määräyksiä rahastolle.

Valtiovarainministeriö nimittää VERille hallituksen. Hallitus ohjaa VERin sijoitustoimintaa. Kaikki sijoituspäätökset tehdään hallituksen vahvistamien sijoitussuunnitelmien sekä sijoitustoiminnan valtuuksien ja limiittien mukaisesti.
 

Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Valtiovarainministeriö valvoo VERin toimintaa. VERin sijoitustoimintaa valvoo Finanssivalvonta (Fiva). Lisäksi VER kuuluu valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastustoiminnan piiriin.

VERin sisäinen valvonta koostuu johdon jatkuvasta valvonnasta, vuosittaisesta riskikartoituksesta sekä sisäisestä tarkastuksesta. Johdon suorittama valvonta varmistaa sen, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja, ohjeita ja toimintavaltuuksia. VERin sisäisen tarkastuksen toteuttaa ulkopuolinen ja riippumaton palveluntuottaja.