Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Valtion Eläkerahastolle sijoittajan vastuun tehokasta ja johdonmukaista huomioon ottamista. Se pitää sisällään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen seurannan kohdeyhtiöissä ja tämän mukaista toimintaa koskevan vuoropuhelun sekä yhtiöiden että ulkopuolisten varainhoitajien kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan VERin kaikissa sijoitusluokissa. Täytäntöönpano voi vaihdella omaisuuslajeittain, koska periaatteiden sovellettavuus sijoitusluokissa vaihtelee

VER noudattaa vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä eettisiä että kestävän kehityksen periaatteita seuraavasti:

– Eettisellä sijoittamisella tarkoitetaan joidenkin toimialojen välttämistä eli yhtiöitä, joiden liikevaihdosta aseet, tupakka, uhkapeli tai aikuisviihde muodostavat merkittävän osan

– Kestävän kehityksen mukaisella sijoittamisella tarkoitetaan ESG- eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden sisällyttämistä sijoitusprosessiin.

Vastuullisuuden hallinnointi osana riskienhallintaa

VER lähestyy vastuullisuutta osana riskienhallintaa. VERin toimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omistajaohjauspolitiikka, joissa linjataan VERin tavoitteista ja käytännön toimista, kuten esimerkiksi poissulkemisista sekä vaikuttamisesta VERin omistamiin yhtiöihin. VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteet on päivitetty viimeksi vuonna 2020.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan suorissa ja rahastosijoituksissa ja eettiset sekä ESG-tekijät sisällytetään sijoituspäätöksiin. VER on tietoinen, että joidenkin sijoitusinstrumenttien kohdalla periaatteiden noudattaminen voi olla vaikeaa. Periaatteiden noudattaminen tapahtuu uusien sijoitusten osalta sijoituspäätöksen valmistelun yhteydessä. Olemassa olevia sijoituksia seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan sijoituskohteeseen tai viimekädessä luovutaan siitä.

VERissa vastuullisuudesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti ja myös johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita tarpeen mukaan. Varainhoitajien osalta VERin salkunhoito arvioi sitä, miten hyvin he noudattavat ESG-periaatteita omassa toiminnassaan. Vastuullisuuden toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa.
 

Seuranta ja raportointi osana strategista työtä

VER huolehtii omalta osaltaan siitä, että sen omistamien yritysten on varauduttava ESG-liitännäisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. VERin vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti VER ei tee suoria osake- tai korkosijoituksia yrityksiin, joiden liikevaihdosta yli 10 % tulee kivi- tai ruskohiileen perustuvasta toiminnasta. Tämän lisäksi VER ei tee suoria korko- tai osakesijoituksia seuraaville toimialoille:

  • Tupakkayritykset
  • Asevalmistajat
  • Huumeet, pl. lääketieteellinen käyttö, jakelu ja valmistus
  • Aikuisviihdeyritykset
  • Uhkapeliyritykset

VER on myös määritellyt toimialoja, joilla on korostunut ESG-seurannan tarve:

  • Ilmastoriskeillä merkittävästi altistuvat toimialat, kuten öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus
  • Alkoholi

Eräs keskeinen osa-alue VERin vastuullisuusperiaatteita on VERin sijoitusten hiilijalanjälki, jota seuraamme erityisesti tarkastelemalla VERin salkun hiili-intensiteetin kehitystä. VER on sitoutunut pienentämään osakesalkkunsa hiilijalanjälkeä 10 % vuosien 2020-2023 välillä ja pyrkii asettamaan vastaavia vähennystavoitteita myös yrityslainasalkkunsa osalta. VER seuraa myös oman hiilijalanjälkensä suhdetta vertailuindeksiin ja pyrkii alittamaan sen. Arvioimme aktiivisesti VERin hiiliriskiä ja sen vaatimia toimenpiteitä.

Ulkopuoliset palvelutarjoajat tuottavat VERille raportointia sekä salkkukohtaisista ESG-aspekteista että normirikkomuksia ja kiistanalaisia aseita koskevaa seulontaa.
 

Vaikuttaminen

VERissa vaikuttamista toteutetaan sekä omistajaohjauksen että yhteistyön kautta. VERilla on erilliset omistajaohjauksen periaatteet, joiden osalta VER pyrkii erityisesti edistämään tavoitteitaan niissä yhtiöissä, joissa VERin omistus on merkittävä ja joissa VER kokee tosiasiallisesti voivansa vaikuttaa. Salkunhoitajat seuraavat sijoituskohteidensa toimintaa ja pyrkivät omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti edistämään tavoitteita VERin omistamissaan yhtiöissä. VER vaikuttaa ensisijaisesti keskustelemalla suoraan omistamiensa yhtiöiden kanssa. VERin salkunhoitajat tapaavat yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja käyvät aktiivisesti vuoropuhelua sekä vastuullisuuteen että muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.

VER on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UN PRI) vuonna 2011. Tämän lisäksi VER on mukana Carbon Disclosure Projectissa (CDP) sekä jäsenenä Finsifissa. Yhteistyöaloitteista UNPRI edellyttää jäseniltään vuotuista raportointia toiminnasta. Raportointimalli on laaja ja kattaa UNPRIn vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

VERin hallitus on hyväksynyt sijoitustoiminnan vastuullisuusperiaatteet.

VERin salkun hiilijalanjälki

hiili verkkosivut