Vastuullinen sijoittaminen

VERin lakisääteinen tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoituspäätösten taustalla vaikuttaa rahaston tuottovaatimus, ja sijoituskohteen tuottopotentiaali riskitasot huomioon ottaen. VERin omistajaohjauspolitiikka ja VERin hallituksen hyväksymät vastuullisuusperiaatteet ja -tavoitteet, joissa linjataan VERin tavoitteista ja käytännön toimista, kuten esimerkiksi poissulkemisista sekä vaikuttamisesta VERin omistamiin yhtiöihin, ohjaavat VERin toimintaa. VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteet on päivitetty viimeksi vuonna 2021.

VERin sijoituskäsitysten mukaan vastuullinen sijoittaminen pienentää pitkällä aikavälillä VERin sijoitusomaisuuden luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Vastuullisuuden hallinnointi 

VERissä vastuullisuudesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti ja VERin johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita aina tarpeen mukaan. Varainhoitajien osalta VERin salkunhoito arvioi sitä, miten hyvin he noudattavat vastuullisuusperiaatteita omassa toiminnassaan. Riskienhallintakomitea arvioi säännöllisesti vastuullisuuden toteutumista ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa.


Vastuullisuus ja strategia

VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan suorissa ja rahastosijoituksissa ja sijoituspäätöksiin sisällytetään eettiset sekä ESG-tekijät. VER on tietoinen siitä, että joidenkin sijoitusinstrumenttien kohdalla periaatteiden noudattaminen voi olla haastavaa. Periaatteiden noudattaminen tapahtuu uusien sijoitusten osalta sijoituspäätöksen valmistelun yhteydessä. Olemassa olevia sijoituksia seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan sijoituskohteeseen tai viimekädessä luovutaan siitä.

VERin vastuullinen sijoitustoiminta pohjautuu ESG-tekijöiden integroimiseen osaksi sijoituspäätöksentekoa sekä tiettyjen toimialojen poissulkemiseen. ESG-kirjainyhdistelmä viittaa suomennettuna ympäristöön (E), yhteiskuntavastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyviin asioihin. Tehokas vastuullinen sijoittaminen vaatii ESG-informaation integroimista sijoitusprosesseihin ja -päätöksiin. VER pyrkii jatkuvasti kehittämään ESG-näkökulman integrointia ja siihen liittyviä käytäntöjä sekä itse hoitamansa että ulkoistetun omaisuuden osalta.

VERillä poissulkeminen pohjautuu toimialojen eettiseen tarkasteluun ja ilmastonmuutoksen hillintään. VER käyttää 10 % liikevaihtorajaa kivi- ja ruskohiileen sekä 25 % liikevaihtorajaa eettisten poissulkujen yhteydessä. VER noudattaa näitä liikevaihtorajoja seuraavilla toimialoilla suorissa korko-ja osakesijoituksissa:

  • Tupakkayritykset
  • Asevalmistajat
  • Huumeet, pl. lääketieteellinen käyttö, jakelu ja valmistus
  • Aikuisviihdeyritykset
  • Uhkapeliyritykset
  • Kivi-ja ruskohiili

VER on myös määritellyt toimialoja, joilla on korostunut ESG-seurannan tarve:

  • Ilmastoriskeille merkittävästi altistuvat toimialat, kuten öljy- ja kaasuteollisuus, sähkön- ja lämmöntuotanto, auto-, kaivos-, betoni- ja kuljetusteollisuus
  • Alkoholi


Riskienhallinta

VERin perustehtävän pitkä aikajänne ja tarve tulevaisuuden tuottoihin vaativat sijoituspäätöksiin liittyvien pitkän aikavälin riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämistä ja näin ollen VER lähestyy vastuullisuutta osana riskienhallintaa. Vastuullisuustekijöiden ottaminen huomioon sijoituksia tehtäessä vähentää riskejä ja luo uusia sijoitusmahdollisuuksia. VERin näkemyksen mukaan vastuullisuusriskien hallinta on tärkeää ja VER tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksen elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. VERin lähestymistavassa ilmastoriski on keskiössä ja keskeinen osa-alue VERin vastuullisuusperiaatteita on VERin sijoitusten hiilijalanjälki, jota seurataan erityisesti tarkastelemalla VERin salkun hiili-intensiteetin kehitystä. VER seuraa myös oman hiilijalanjälkensä suhdetta vertailuindeksiin. VERillä arvioidaan VERin hiiliriskiä ja sen vaatimia toimenpiteitä.

VER huolehtii omalta osaltaan siitä, että sen omistamien yritysten on varauduttava ESG-liitännäisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Ulkopuoliset palvelutarjoajat tuottavat VERille raportointia sekä salkkukohtaisista ESG-tekijöistä että normirikkomuksia ja kiistanalaisia aseita koskevaa seulontaa. VER tavoittelee ympäristöön positiivisesti vaikuttavien sijoituskohteiden sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä sijoitussalkussa. VER pyrkii siihen, että ympäristöön positiivisesti vaikuttavia tuotteita ja palveluja koskevien laskentamekanismien edelleen kehittyessä näille sijoituksille voidaan tulevaisuudessa asettaa mitattavia tavoitteita.


Vaikuttaminen

VERissä vaikuttamista toteutetaan sekä omistajaohjauksen että yhteistyön kautta. VERillä on erilliset omistajaohjauksen periaatteet, joiden osalta VER pyrkii erityisesti edistämään tavoitteitaan niissä yhtiöissä, joissa VERin omistus on merkittävä ja joissa VER kokee tosiasiallisesti voivansa vaikuttaa. VERin salkunhoitajat seuraavat sijoituskohteidensa toimintaa ja pyrkivät omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti edistämään tavoitteita VERin omistamissaan yhtiöissä. VER vaikuttaa ensisijaisesti keskustelemalla suoraan omistamiensa yhtiöiden kanssa. VERin salkunhoitajat tapaavat yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja käyvät aktiivisesti vuoropuhelua sekä vastuullisuuteen että muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.

VER on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2011. Tämän lisäksi VER on mukana Carbon Disclosure Projectissa (CDP) sekä jäsenenä Finsifissa. Yhteistyöaloitteista UNPRI edellyttää jäseniltään vuotuista raportointia toiminnasta.


VERin salkun hiilijalanjälki

VERin salkun hiilijalanjälki

Allokaatio

Salkun hiili-intensiteetti

Salkun päästöt

Salkun markkina-arvo
(mEUR)

%

Kattavuus (taso 1 ja 2)

Painotettu hiili-intensiteetti (TCFD)

Kattavuus
(taso 1 ja 2)

Hiilijalanjälki

Absoluuttiset
päästöt
tCO2e

Noteeratut osakkeet

9 844

41,8 %

96,4%

158

96,2%

96

      944 995  

Yrityslainat

2 076

8,8 %

71,9%

84

58,0%

44

          91 353  

*Tiedot pohjautuvat ulkoiselta palveluntarjoajalta saatuihin tietoihin.

** Tiedot per 31.12.2021.                                                         

*** Hiili-intensiteetti ja tCO2-luvut raportoituvat viiveellä. Arviomme mukaan pääosa näistä luvuista on vuoden 2020 luku. Vuoden 2021 luvut päivittyvät tietokantaan asteittain vuoden 2022 aikana.

**** Painotettu hiili-intensiteetti (TCFD) = tCO2e / liikevaihto mUSD       

***** Hiilijalanjälki = tCO2e / sijoitettu mEUR                       

VER pyrkii sijoitussalkun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kahdella tavalla. VER uskoo, että VERin sijoituskohteet pyrkivät omassa toiminnassaan saavuttamaan nettonollapäästöt tiettyyn vuosilukuun mennessä ja riippuen näiden sijoituskohteiden tavoitteiden toteutumisesta ja niiden aikataulusta, on mahdollista, että VERin sijoitussalkun päästöt laskevat merkittävästi. Tämän lisäksi VER painottaa sijoitustoiminnassa enemmän niitä sijoituskohteita, joiden päästötavoitteet ovat muita vastaavia toimijoita kunnianhimoisempia ja päästötoimet merkittävämpiä. Tämän seurauksena odotetaan, että VERin koko salkun tasolla tavoitetaso saavutetaan nopeammin kuin puhtaan indeksin mukaisella sijoittamisella pystyttäisiin.VERin tavoitteenasetannan mukaan VER vähentää koko osakesalkun hiili-intensiteettiä 10 % vuoden 2020 tasosta vuoden 2023 loppuun mennessä. VERin tavoitteena on pyrkiä pitämään yrityslainojen hiili-intensiteetti alle vertailuindeksin. Koko noteeratun osakesalkun hiili-intensiteetti pyritään pitämään lähellä tai alle vertailuindeksin.

VERin näkemyksen mukaan yrityssijoitusten päästöt ja valtioiden päästölaskelmat eivät ole suoraan vertailukelpoisia ja tämän vuoksi kokonaistavoitetta, hiilineutraalisuutta ja sen aikataulua, on VERin sijoitussalkun osalta vaikea tässä vaiheessa asettaa. VER tulee seuraamaan tavanomaisten indeksinmukaisten sijoituskohteiden tavoiteaikatauluja nettonollapäästöjen saavuttamiseksi ja pyrkii nopeampaan nollatason aikatauluun kuin mitä laajojen vertailuindeksien mukainen sijoitustoiminta saavuttaisi.

VERin hallituksen hyväksymät vastuullisuusperiaatteet ja -tavoitteet

VERin hallituksen hyväksymä ilmastoraportti 2021