Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa Valtion Eläkerahastolle sijoittajan vastuun tehokasta ja johdonmukaista huomioon ottamista. Se pitää sisällään vastuullisuuden ja kestävän kehityksen seurannan kohdeyhtiöissä ja tämän mukaista toimintaa koskevan vuoropuhelun sekä yhtiöiden että ulkopuolisten varainhoitajien kanssa.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan VERin kaikissa sijoitusluokissa. Täytäntöönpano voi vaihdella omaisuuslajeittain, koska periaatteiden sovellettavuus sijoitusluokissa vaihtelee.

VER on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen PRI-periaatteet (Principles for Responsible Investment) ja noudattaa toiminnassaan Työeläkevakuuttajien (TELA) vastuullisen sijoittamisen ohjeita. VER on Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n (FINSIF) jäsen. FINSIF toimii PRI:n suomalaisena kontaktiyhdistyksenä ja sen tarkoituksena on edistää tietoisuutta vastuullisesta sijoitustoiminnasta varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä.
 

Eettinen ja kestävä sijoitustoiminta

VER noudattaa vastuullisessa sijoitustoiminnassaan sekä eettisiä että kestävän kehityksen periaatteita seuraavasti:

– Eettisellä sijoittamisella tarkoitetaan joidenkin toimialojen välttämistä eli yhtiöitä, joiden liikevaihdosta aseet, alkoholi, tupakka, uhkapeli tai aikuisviihde muodostavat merkittävän osan

– Kestävän kehityksen mukaisella sijoittamisella tarkoitetaan ESG- eli ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien tekijöiden sisällyttämistä sijoitusprosessiin.
 

Seuranta ja raportointi

Eettisiä periaatteita noudatetaan suorissa ja rahastosijoituksissa. Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan käyttämällä ESG-kriteerejä sijoituskohteiden arvioinnissa. Eettiset ja ESG-tekijät sisällytetään sijoituspäätöksiin. VER on tietoinen, että joidenkin monimutkaisten sijoitusinstrumenttien kohdalla periaatteiden noudattaminen voi olla vaikeaa.

Vastuullisuuden toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa. Vastuullisen sijoittamisen toteutumisesta raportoidaan VERin hallitukselle. Varainhoitajien osalta arvioidaan sitä, miten hyvin he noudattavat ESG-periaatteita omassa toiminnassaan.

Periaatteiden noudattaminen tapahtuu uusien sijoitusten osalta sijoituspäätöksen valmistelun yhteydessä. Olemassa olevia sijoituksia seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan sijoituskohteeseen tai viimekädessä luovutaan siitä. UNPRI edellyttää jäseniltään vuotuista raportointia toiminnasta. Raportointimalli on laaja ja kattaa UNPRIn vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

VERin hallitus on hyväksynyt sijoitustoiminnan vastuullisuusperiaatteet.