Vastuullinen sijoittaminen

VERin lakisääteinen tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Sijoituspäätösten taustalla vaikuttaa rahaston tuottovaatimus, ja sijoituskohteen tuottopotentiaali riskitasot huomioon ottaen. VERin hallituksen hyväksymät vastuullisuusperiaatteet ja -tavoitteet ja omistajaohjauspolitiikka, joissa linjataan VERin tavoitteista ja käytännön toimista, kuten esimerkiksi poissulkemisista sekä vaikuttamisesta VERin omistamiin yhtiöihin, ohjaavat VERin toimintaa. VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteet on päivitetty viimeksi vuonna 2022. VER on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) vuonna 2011.

VERin sijoituskäsitysten mukaan vastuullinen sijoittaminen pienentää pitkällä aikavälillä VERin sijoitusomaisuuden luontoon ja sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia.

Vastuullisuuden hallinnointi 

VERissä vastuullisuudesta raportoidaan hallitukselle säännöllisesti ja VERin johtoryhmä käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita aina tarpeen mukaan. Varainhoitajien osalta VERin salkunhoito arvioi sitä, miten hyvin he ottavat vastuullisuuden huomioon omassa toiminnassaan. Riskienhallintakomitea arvioi säännöllisesti vastuullisuuden toteutumista ja toimenpiteisiin ryhdytään tarpeen vaatiessa.


Vastuullisuus ja strategia

VERin vastuullisen sijoittamisen periaatteita noudatetaan suorissa ja rahastosijoituksissa soveltuvin osin ja sijoituspäätöksiin sisällytetään eettiset sekä ESG-tekijät. Periaatteiden noudattaminen tapahtuu uusien sijoitusten osalta sijoituspäätöksen valmistelun yhteydessä. Olemassa olevia sijoituksia seurataan ja tarvittaessa vaikutetaan sijoituskohteeseen tai viimekädessä luovutaan siitä.

VERin vastuullinen sijoitustoiminta pohjautuu ESG-tekijöiden integroimiseen osaksi sijoituspäätöksentekoa sekä tiettyjen toimialojen poissulkemiseen. ESG-kirjainyhdistelmä viittaa suomennettuna ympäristöön (E), yhteiskuntavastuuseen (S) ja hyvään hallintotapaan (G) liittyviin asioihin. Vastuullinen sijoittaminen vaatii ESG-informaation integroimista sijoitusprosesseihin ja -päätöksiin. VER pyrkii jatkuvasti kehittämään ESG-näkökulman integrointia ja siihen liittyviä käytäntöjä sekä itse hoitamansa että ulkoistetun omaisuuden osalta.

VERissä poissulkeminen pohjautuu toimialojen eettiseen tarkasteluun tuotteen ja käyttäytymisen näkökulmista. VER käyttää 10 % liikevaihtorajaa seuraavilla toimialoilla suorissa korko- ja osakesijoituksissa:

  • Tupakan valmistus
  • Kiistanalaisten aseiden valmistus
  • Kivihiilen kaivostoiminta
  • Kivihiilen energiakäyttö


Riskienhallinta

VERin perustehtävän pitkä aikajänne ja tarve tulevaisuuden tuottoihin vaativat sijoituspäätöksiin liittyvien pitkän aikavälin riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämistä ja näin ollen VER lähestyy vastuullisuutta osana riskienhallintaa. Vastuullisuustekijöiden ottaminen huomioon sijoituksia tehtäessä vähentää riskejä ja luo uusia sijoitusmahdollisuuksia. VERin näkemyksen mukaan vastuullisuusriskien hallinta on tärkeää ja VER tunnistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksen elinympäristöön ja talouteen tulevina vuosikymmeninä. VERin lähestymistavassa ilmastoriski on keskiössä ja keskeinen osa-alue VERin vastuullisuusperiaatteita on VERin sijoitusten hiilijalanjälki, jota seurataan erityisesti tarkastelemalla VERin salkun hiili-intensiteetin kehitystä. VER seuraa myös oman hiilijalanjälkensä suhdetta vertailuindeksiin. VERillä arvioidaan VERin hiiliriskiä ja sen vaatimia toimenpiteitä.

VER huolehtii omalta osaltaan siitä, että sen omistamien yritysten on varauduttava ESG-liitännäisiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Ulkopuoliset palvelutarjoajat tuottavat VERille raportointia sekä salkkukohtaisista ESG-tekijöistä että normirikkomuksia ja kiistanalaisia aseita koskevaa seulontaa. VER pyrkii siihen, että ympäristöön positiivisesti vaikuttavia tuotteita ja palveluja koskevien laskentamekanismien edelleen kehittyessä näille sijoituksille voidaan tulevaisuudessa asettaa mitattavia tavoitteita.


Vaikuttaminen

VERissa vaikuttamista toteutetaan ensisijaisesti aktiivisen omistajuuden kautta. VERillä on erilliset omistajaohjauksen periaatteet. VERin salkunhoitajat seuraavat sijoituskohteidensa toimintaa ja pyrkivät omistajaohjausperiaatteiden mukaisesti edistämään tavoitteita VERin omistamissaan yhtiöissä. VER vaikuttaa ensisijaisesti keskustelemalla suoraan omistamiensa yhtiöiden kanssa. VERin salkunhoitajat tapaavat yhtiöiden johtoa säännöllisesti ja käyvät aktiivisesti vuoropuhelua sekä vastuullisuuteen että muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Vastuullisuustavoitteet

Edistääkseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden toteutumista ja hallitakseen salkun ilmastoriskejä VER asettaa seuraavat tavoitteet:

  • VER tavoittelee koko salkun hiilineutraalisuutta vuoteen 2050 mennessä.
  • VERin noteeratun osakesalkun hiili-intensiteetin vähentämistavoite vuodelle 2025 on 30 % vuoden 2019 tasoon nähden ja vuodelle 2030 päästövähennystavoite on 50 %.
  • Likvidien yrityslainojen osalta VERin tavoitteena on pitää salkun hiili-intensiteetti alle vertailuindeksin.

Ilmastotavoitteiden lisäksi VER seuraa UN Global Compact -periaatteiden toteutumista. UN Global Compact on YK:n yritysvastuualoite, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysten ja yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. VERin tavoitteena on, että yksikään sen salkkuyhtiöistä ei riko Global Compact -periaatteita.


VERin salkun hiilijalanjälki

VERin salkun hiilijalanjälki

Allokaatio

Salkun hiili-intensiteetti

Salkun päästöt

Salkun markkina-arvo
(mEUR)

%

Kattavuus (taso 1 ja 2)

Painotettu hiili-intensiteetti (TCFD)

Kattavuus
(taso 1 ja 2)

Hiilijalanjälki

Absoluuttiset
päästöt
tCO2e

Noteeratut osakkeet

9488

41,6 %

97,2%

134

96,0%

79

      751 752  

Yrityslainat

     2238

9,8 %

75,7%

67

54,6%

39

          85 572  

*Tiedot pohjautuvat ulkoiselta palveluntarjoajalta saatuihin tietoihin.

** Tiedot per 31.12.2023.                                                         

*** Hiili-intensiteetti ja tCO2-luvut raportoituvat viiveellä. Arviomme mukaan pääosa näistä luvuista on vuoden 2022 luku. Vuoden 2022 luvut päivittyvät tietokantaan asteittain vuoden 2024 aikana.

**** Painotettu hiili-intensiteetti (TCFD) = tCO2e / liikevaihto mUSD       

***** Hiilijalanjälki = tCO2e / sijoitettu mEUR                       

VER pyrkii sijoitussalkun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen kahdella tavalla. VER uskoo, että VERin sijoituskohteet pyrkivät omassa toiminnassaan saavuttamaan nettonollapäästöt tiettyyn vuosilukuun mennessä ja riippuen näiden sijoituskohteiden tavoitteiden toteutumisesta ja niiden aikataulusta, on mahdollista, että VERin sijoitussalkun päästöt laskevat merkittävästi. Tämän lisäksi VER painottaa sijoitustoiminnassa enemmän niitä sijoituskohteita, joiden päästötavoitteet ovat muita vastaavia toimijoita kunnianhimoisempia ja päästötoimet merkittävämpiä. Tämän seurauksena odotetaan, että VERin koko salkun tasolla tavoitetaso saavutetaan nopeammin kuin puhtaan indeksin mukaisella sijoittamisella pystyttäisiin.

VERin hallituksen hyväksymät vastuullisuusperiaatteet ja -tavoitteet

VERin hallituksen hyväksymä ilmastoraportti 2023