Historia

1989

Valtion Eläkerahasto perustetaan Valtio­konttorin yhteyteen. VERin avulla valtio alkaa varautua tuleviin eläkekustannuksiin ja eläkemenojen tasaa­miseen.

Rahastointitavoite on 1,5 kertaa valtion palkkasumma, mikä vastaa yksityistä eläke­järjestelmää. Se asete­taan vuoteen 2010.

1991

Valtion virastojen, lai­tosten ja liikelaitosten eläkemaksut alkavat ohjautua VERiin.

1993

Valtion työntekijöiden eläkemaksut säädetään VERiin. Sijoitustoiminta laajenee. Varojen siirtoa talousarvioon rajoitetaan kolmeen neljäsosaan eläkemenosta.

Johtokunta nimitetään vastaamaan rahaston sijoitustoiminnasta.

1994

Rahastointitavoitetta tarkistetaan. Valtion palkkasumman sijaan tavoitteena on koko valtion eläkejärjestel­män palkkasumma.

Johtokunnan ensim­mäisenä puheenjohtajana aloittaa valtion työmarkkina­johtaja Teuvo Metsä­pelto.

1999

Kunnat alkavat maksaa opettajien eläkemaksuja VERiin.

2000

Talousarviosiirtoa pienennetään yhteen kolmasosaan vuotuisesta eläkeme­nosta vuoden 2006 loppuun saakka. Vuoden 2006 jälkeen talousarviosiirto on puolet vuotuisesta eläkemenosta.

Rahastointitavoitetta tarkennetaan: 1,5 kertaa valtion eläkejärjestelmän palkkasumma vuonna 2010, ja tavoite sidotaan myös eläkevastuuseen niin, että se on vähintään 20 prosent­tia eläkevastuusta. VERin varojen siirtoa talousarvioon pienen­netään enintään yhteen kolmasosaan eläkemenosta vuosiksi 2001–2006.

Rahastolle palkataan omaa henkilökuntaa.

Sijoitustoiminta laajenee osakesijoituksiin.

2003

Rahastolle nimitetään ensimmäinen päätoi­minen toimitusjohtaja Timo Löytty­niemi. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Eino Keinänen.

2005

Rahastointitavoit­teeksi asetetaan 25 prosenttia valtion eläkejärjestelmän eläkevastuusta ja tavoite arvioidaan saavutettavan vuoteen 2020 mennessä.

VERista valtion talousarvioon vuosittain siirrettävä määrä tarkennetaan 40 prosenttiin vuo­tuisesta eläkemenosta siihen saakka kunnes rahastointiaste saa­vutettaisiin. Tämän jälkeen siirtomäärästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

2006

Valtiovarainministeriön rooli VERin valvojana täsmentyy. VM saa oikeuden antaa yleisiä määräyksiä VERin hallinnon järjestämises­tä, talouden hoidosta ja varojen sijoittamisesta.

VERin johtokunta muuttuu hallitukseksi, jonka tehtävät määritel­lään laissa.

VERin tilintarkastajien tehtävät lisätään lakiin.

VERiä kartutetaan ja varojen siirtoa talous­arvioon pienennetään vuosina 2006–2007.

Valtiovarainministeriö antaa ensimmäisen toimintaohjeen VER:lle marraskuussa.

2007

Valtion Eläkerahastolaki vuodelta 1989 kaikkine muutoksineen kumotaan ja säädetään uusi laki valtion eläkerahastosta (VERL).

Valtiovarainministeriö tarkentaa vuonna 2006 annettua toimintaohjetta maaliskuussa ja marraskuussa 2006.

2008

Finanssikriisi.

2009

Hallituksen puheen­johtajaksi nimitetään ministeri Antti Tans­kanen.

Yliopistolain uudis­tuksen seurauksena yliopistojen työntekijät siirtyvät asteittain yksi­tyisen eläkejärjestelmän piiriin.

2010

VER täyttää 20 vuotta.

Euroopan velkakriisi.

2011

Euroopan valtioiden velkakriisi.

VER allekirjoittaa YK:n määrittelemät vastuullisen sijoittami­sen periaatteet (United Nation’s Principles for Responsible Investment eli UNPRI).

VER liittyy vastuullisen sijoittamisen foorumin, FINSIF ry:n jäseneksi

Valtion eläketurvan toimeenpanoa siirre­tään Valtiokonttorista Kevaan.

2012

VERin sijoitusvarojen määrä ylittää 15 miljar­dia euroa.

Valtion eläketurvan työnantajapalvelut pää­tetään siirtää vuoden 2013 lukien Kevaan.

2013

VERin varojen talous­arviosiirrot ylittävät ensimmäistä kertaa elä­kemaksutulon. Samalla VER alkaa täyttää toista perustehtäväänsä eli ta­sata valtion eri vuosien eläkemenoja.

Valtion eläkerahastolakia muutetaan siten, että rahastointiastetta ja eläkemaksuja koske­vat säännökset siirre­tään valtion eläkelaista VERL:iin.

VER palkitaan kolmannen kerran Investment & Pensions Europe (IPE) -lehden kilpai­lussa Suomen parhaa­na eläkesijoittajana. Palkinnon perusteluina mainittiin muun muas­sa VERin erinomainen pitkän aikavälin strate­gia yhdistettynä lyhyen aikavälin dynaamisiin muutoksiin sijoitussalkussa.

2014

VER tekee päätöksen uuden Positionhallinta ja hajauttavat sijoitukset -toiminnon perustamisesta. Sijoitustoiminto aloittaa 1.1.2015.

VER palkitaan neljännen kerran Investment & Pension Europe (IPE) -lehden kilpailussa Suomen parhaana eläkesijoittajana.

2015

Uuden kolmivuotiskaudeksi määrättävän hallituksen puheenjohtajaksi nimitetään Jukka Pekkarinen.

Rahaston toimitusjohtajana aloittaa kesäkuun alusta Timo Viherkenttä.

2016

VERin hallitus hyväksyi strategian, jonka mukaan laissa asetettu tavoite valtion eläkejärjestelmän 25 prosentin rahastointiasteesta pyritään saavuttamaan viimeistään vuonna 2033.

VERin hallitus hyväksyi uudet vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 

2017

Vuoden alussa tuli voimaan uusi julkisten alojen eläkelaki (JuEL), joka kattaa myös aiemmin valtion eläkelakiin sisältyneet asiat. JuEL pitää sisällään vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen mukaisen työeläketurvan sisällön. Valtion eläkelakiin sisältyneet säännökset valtion eläketurvan rahoituksesta siirrettiin uuteen lakiin valtion eläketurvan rahoituksesta.

2018

Valtiovarainministeriö määrää VERin hallituksen seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Pekkarinen.

2019

VERissä uudistetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joissa terävöitetään VERin käytäntöjä monin tavoin.

Vuoden lopussa valmistuu valtiovarainministeriön julkaisu ”Valtion eläkerahastoa koskevan lainsäädännön tarkistamista arvioivan työryhmän muistio (2019:68)”. Muistiossa arvioidaan eri vaihtoehtoja lainsäädännön uudistamiseksi tavalla, joka mahdollistaa rahaston sijoitustoiminnan pitkäjänteisen suunnittelun samalla kun eläkemenoista talousarvioon aiheutuvaa menopainetta tasataan tehokkaasti.

2020

Timo Löyttyniemi palaa VERin toimitusjohtajaksi EU-tehtävästä (virkavapaa).

Koronakriisi.