Sijoitustoiminnan lähtökohdat ja sijoituskäsitykset

Sijoitustoiminnan tavoitteet ja suunnittelu

VERin on sijoitustoiminnassaan huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Sijoituksia on hajautettu ja monipuolistettu samalla tavalla kuin muissakin työeläkejärjestelmissä.

VER on pitkäaikainen sijoittaja. Se on niin sanottu puskurirahasto, jonka sijoitusten tuotot voivat lyhyellä aikavälillä vaihdella voimakkaasti. Sijoituspäätökset tehdään rahaston tuottovaatimuksen ja sijoituskohteiden tuottopotentiaalin perusteella riskitasot huomioiden. Sijoitusten riskejä hajautetaan tekemällä sijoitukset erilaisiin sijoitusluokkiin, eri markkinoille ja toimialoille, erilaisiin instrumentteihin ja yhtiöihin sekä eri valtioiden lainoihin ja maturiteetteihin.

Valtiovarainministeriö on asettanut VERille tuottotavoitteen, jonka mukaan sijoitustoiminnan tulee pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän kuin valtion näkökulmasta riskitön vaihtoehto. Riskittömän sijoitusvaihdon tuotolla tarkoitetaan valtion nettovelan kustannusta mukaan lukien velanhallinnassa tehtyjen johdannaissopimusten kustannukset. Nettovelalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden velan ja kassavarojen erotusta. Lisäksi VERin sijoitustoiminnan tuoton tulee riskikorjattuna ylittää rahaston sijoitussuunni­telmassa määritellyn vertailuindeksin tuotto.

Hyvän kokonaistuoton edellytyksenä on kattava yhteistyöverkosto. Tämä tarkoittaa aktiivista yhteydenpitoa sijoituskohdeyritysten johtoon, viranomaisiin, kotimaisiin ja ulkomaisiin sijoittaja- ja välityspalvelujen tuottajiin sekä muihin eläkesijoittajiin Euroopassa.

VER laatii vuosittain sijoitussuunnitelman. Siinä määritellään sijoitussalkun strateginen allokaatio eli miten sijoitukset kohdistetaan eri sijoitusluokkiin. Tavoitteena on optimaalinen sijoitussalkku, joka pitkällä aikavälillä antaa parhaan mahdollisen tuoton valitulla riskitasolla. Sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteet vahvistaa VERin hallitus.

VERin sijoitustoiminnan ohjaus ja onnistuneisuuden arviointi perustuu osin yleistä markkinatuottoa kuvaaviin vertailuindekseihin, jotka sisältyvät hallituksen vuosittain hyväksymään sijoitussuunnitelmaan. Kullekin sijoitusallokaation osa-alueelle on määritetty vertailuindeksit, joihin kyseisten sijoitusten tuottoa verrataan.


Sijoituskäsitykset

Valtion eläkerahaston sijoituskäsitykset