Strategia

Valtion Eläkerahaston (VER) strategia asettaa sijoitustoiminnalle kehikon, jonka perusteella VERin vuosittaiset sijoitussuunnitelmat voidaan rakentaa. Strategian avainkohta on tuottotavoitteen ja allokaation  perusteiden määrittäminen.

VER saavutti sille asetetun 25 prosentin rahastointiastetavoitteen selvästi oletettua aiemmin 31.12.2021. Rahastointiasteen saavuttamisen jälkeen VER-lakia tarkistettiin huhtikuussa 2022 voimaan astuneessa laissa. VERin valtion eläkemenoja tasaavan roolin ja negatiivisten nettosiirtojen kasvaessa VERin rahastointiasteen arvioidaan laskevan tulevina vuosina.

Negatiivinen nettomaksutulo kasvaa nykyisiin varoihin suhteutettuna noin -4,5 prosenttiin varoista. Valtion eläkemenojen ja työvoimaan perustuvan maksutulon rakenteesta johtuen  nettomaksutulo on negatiivisin vuonna 2034 ja se lähtee siitä asteittain kasvamaan. Valtion eläkemaksujen ja eläkemenojen arvioidaan olevan tasapainossa 2050-luvulla.

VERin nettomaksutulon merkittävä negatiivisuus asettaa VERin sijoitustoiminnalle tiukat rajoitteet. VERin luonne puskurirahastona mahdollistaa kuitenkin rahastointiasteen vaihtelun sekä myös ajoittaiset negatiivisen tuoton vuodet. Puskurirahastolla tarkoitetaan, että valtion eläkemenot katetaan pääosin valtion budjetista.

Valtiovarainministeriön toimintamääräys asettaa  VERin sijoitustoiminnalle minimivaatimuksen ylittää valtion velan efektiivinen korko pitkällä aikavälillä. Efektiivisellä korolla tarkoitetaan valtion velan todellista keskikustannusta.

VER tavoittelee pitkällä aikavälillä mahdollisimman suurta lisätuottoa yli valtion rahoituskustannuksen kohtuullisella riskitasolla ottaen huomioon asetetut allokaatiorajat sekä nettomaksutulon arvioitu kehitys. VER käyttää omissa laskelmissaan tuotto-oletusta, joka ylittää valtion velan keskikustannuksen  2-3 prosenttiyksiköllä pitkällä aikavälillä. Tätä tukee myös VERin saavuttama pitkän aikavälin tuottotaso sekä Eläketurvakeskuksen arvioimat tuotto-oletukset Suomen eläkejärjestelmälle.

Tuttotavoitteen saavuttamiseen johtavan omaisuuslajien allokaation määrittämisessä VER käyttää kahden vertailuindeksin hierarkiaa. Ensimmäisenä lähtökohtana on globaali neutraali vertailuindeksi, joka tarkoittaa osakesijoitusten ja korkosijoitusten globaaleja painotettuja markkinaindeksejä. VERin puskurirahastoluonne mahdollistaa pitkäaikaisen sijoitustoiminnan, jossa tuotto-odotus on riittävä mutta sijoitustoimintojen tuotto voi vaihdella merkittävästi. VER toimii ilman eläkeyhtiöille tyypillistä vakavaraisuuslaskentaa, mutta VERin negatiivinen nettomaksutulo saattaa aiheuttaa tilanteita, joiden seurauksena likvidien varojen vapaa allokointi vaikeutuu ja lyhentää sijoitushorisonttia. Tästä huolimatta globaali neutraali vertailuindeksi toimii lähtökohtana sijoitustoiminnan ohjaamisessa.

VERin hallitus asettaa vuosittain sijoitussunnitelmassa yksityiskohtaisemman strategisen omaisuusluokkien painojen perusallokaation, josta muodostetaan sijoitussuunnitelman vertailuindeksi. Näiden kahden vertailukohdan avulla pystytään ohjaamaan sijoitustoimintaa sekä mittaamaan strategista ja operatiivista onnistumista.

VER arvioi, että VERin sijoitussuunnitelmassa asetettavalla omaisuuslajien perusallokaatiolla voidaan saavuttaa ylläkuvatut pidemmän aikavälin tavoitteet.

strateginen kehikko 2023