Strategia

Valtion Eläkerahaston hallitus on kesäkuussa 2016 päättänyt rahaston strategiasta, jossa täsmennetään VERin tavoitteenasettelua ja linjataan toimintaperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

VER on olemassa valtion eläkejärjestelmän mukaisten eläkkeiden maksamiseen varautumiseksi ja näistä valtiolle aiheutuvien menojen tasaamiseksi. VER on valtion eläkejärjestelmän tulojen ja menojen ajallista epäsuhtaa tasoittava puskurirahasto, jonka toiminta perustuu pitkän aikavälin tavoitteenasetteluun.

Laissa määritetty rahastointitavoite on 25 prosenttia valtion eläkevastuun määrästä. Vuosilukua, johon mennessä rahastointiaste tulisi saavuttaa, ei ole määritetty laissa tai valtiovarainministeriön VERille antamissa määräyksissä. Tavoiteajankohdan määrittämisessä on kuitenkin perusteltua pitää lähtökohtana rahaston tehtävää eli valtion eläkemenoihin varautumista ja niiden budjettitaloudelle aiheuttaman rasituksen tasaamista.

Valtion eläkemenojen arvioidaan ylittävän 6 miljardia euroa vuonna 2033. Valtiovarainministeriön kevään 2016 laskelmassa julkiset ikäsidonnaiset menot ovat suhteellisesti suurimmillaan 2030-luvun puolivälin alla ja julkisen talouden alijäämä asettuu pitkäaikaisesti yli 3 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuodesta 2034 alkaen. Eläkerahasto on perusteltua pyrkiä kasvattamaan tavoitekokoonsa ennen ajanjaksoa, jona eläke- ja muut demografisista syistä johtuvat menopaineet ovat erityisen suuret.

Realistisena pidettävään rahastointitavoitteen saavuttamisajankohtaan vaikuttavat ratkaisevasti rahastointiasteen lähtötilanne (19 % 2015), VERin nettomaksutuloennusteet sekä sijoitusmarkkinoiden tuotto-odotukset. Strategiassa on asetettu – nämä tekijät huomioon ottaen - tavoitteeksi 25 prosentin rahastointiaste vuoden 2033 loppuun mennessä.

Tavoitevuoden sekä eläkevastuuta ja nettomaksutuloa koskevien arvioiden pohjalta voidaan laskea sijoitusten reaalituotto, jota tavoitteen saavuttaminen edellyttää. Sijoitussalkun tuotto-riskiprofiili ja salkun perusrakenne muodostetaan pitäen lähtökohtina yhtäältä näin johdettua tuottotavoitetta ja toisaalta valtiovarainministeriön erikseen asettamaa pitkän aikavälin tavoitetta, valtionvelan kustannuksen ylittävää tuottoa. Nämä tavoitteet tuotto- ja riskiodotusten mukaan täyttävistä vaihtoehdoista valitaan vuosittain salkun perusrakenne kokonaisharkinnalla, johon vaikuttavat myös käytännön näkökohdat. Näin toimitaan ensimmäisen kerran vuoden 2017 sijoitussuunnitelmaa laadittaessa.

Reaalituottovaatimus voi muuttua kulloisenkin rahastointiasteen taikka maksutuloja tai eläkemenoja koskevien ennusteiden muuttumisen johdosta. Myös eri sijoituskohteiden tuotto-odotukset elävät. Sijoitussalkun rakenteen kytkeminen pitkän ajan tuottovaatimukseen merkitsee sitä, että tuottovaatimuksen noustessa salkun riskitasoa lähtökohtaisesti kohotetaan ja päinvastoin. Näin ei kuitenkaan voida menetellä rajattomasti, vaan tarvittaessa rahastointiasteen tavoitevuotta tarkistetaan.

Tarvittava reaalituotto arvioidaan joka syksy VERin seuraavan vuoden sijoitussuunnitelmaa laadittaessa. Strategiasta päätettäessä arvio oli – inflaatio-odotuksesta riippuen - kolmen prosentin reaalituoton tuntumassa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi rakennettava sijoitussalkku muodostetaan laissa ja valtiovarainministeriön määräyksessä asetettujen vaatimusten puitteissa. Lain mukaan rahaston sijoituksia tehtäessä on huolehdittava sijoitusten varmuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä niiden asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Sijoitustoiminnassa on myös varmistettava, että valtion talousarvioon siirrettävän määrän rahoitus ei missään tilanteessa vaarannu. Valtiovarainministeriö on lisäksi asettanut VERille allokaatiorajoituksia ja eräitä muita rajoitteita kuten sen, että kiinteistösijoitukset tulee tehdä rahastosijoituksina tai vastaavina epäsuorina sijoituksina.

VER ottaa sijoituskohteidensa valinnassa ja seurannassa lisäksi huomioon ympäristöä, sosiaalista vastuuta ja hyvää hallintoa koskevat vaatimukset. Hallitus päättää erikseen VERin sijoitustoiminnan vastuullisuutta koskevista periaatteista.

Kaikessa toiminnassa korostetaan markkinariskien ja operatiivisten riskien hallintaa sekä kustannustehokkuutta.