Tietosuojaseloste


Valtion Eläkerahaston (VER) päätehtävä on hallinnoida ja sijoittaa sille uskottuja eläkevaroja. Rahaston avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. Valtion Eläkerahaston tehtävien hoitaminen edellyttää yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.

Valtion Eläkerahasto ylläpitää tietoja yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteyshenkilöistä muun muassa varojen sijoittamiseen vaatimiin käyttötarkoituksiin. Tällaiset käyttötarkoitukset sisältävät esimerkiksi sijoitusvarallisuuden hoitoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. Valtion Eläkerahaston sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietoja voidaan käyttää myös tiedottamista ja mahdollisia tilaisuuksia varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat lakisääteisyys, sopimus ja rekisteröidyn suostumus.
 

Käsittelytarkoitus

Tiivistetysti VER käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Vastapuolitietoja käsittelemme sijoitustoiminnan hoitamista ja hallinnointia varten (esimerkiksi nimi, asema, y-tunnus, sähköposti, puhelinnumero, osoite, pankkiyhteydet, mahdolliset puhelutallenteet liiketoimien varmentamiseksi).
 • Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietoja käsittelemme esimerkiksi VERin toiminnasta tiedottamista, viestintää ja mahdollisia tilaisuuksia varten (nimi, asema, sähköposti, puhelinnumero, osoite).
 • Työnhakijoiden tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten.
 • Verkkosivuillamme käsittelemme tietoja verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi.
   

Tietolähteet

Valtion Eläkerahasto saa vastapuolia koskevat tiedot pääasiallisesti vastapuolelta tai tämän edustajalta itseltään, kuten sopimuksesta ja muista yhteyksistä. Tämän lisäksi Valtion Eläkerahasto voi vastaanottaa henkilötietoja luotettavista ulkoisista tietopalveluista, kuten kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien tietoja saamme joko henkilöltä itseltään tai keräämme niitä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten verkkosivuilta. 

Verkkosivujen käyttäjistä kerätään tietoa vain käytettäessä lähetä linkki sähköpostilla -toimintoa. Tieto tallentuu järjestelmään lokitiedoksi ja toiminnan käyttäjä jättää itse haluamansa sähköpostiosoitteen.
 

Tietojen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Valtion Eläkerahasto luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti.

VER on kuitenkin tehnyt sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi Valtion Eläkerahaston puolesta.  Palveluntarjoajilla voi olla myös omia henkilörekistereitä. Tiedot näistä on saatavilla suoraan kultakin rekisterinpitäjiltä itseltään.
 

Luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.
 

Tietojen suojaaminen

Käsiteltävien tietojen käyttöoikeudet on rajoitettu ja tiedot ovat ainoastaan niitä työtehtävissään tarvitsevien käytettävissä.

Tietosuojasta huolehditaan VERin voimassa olevan suojauskäytännön mukaisesti.
 

Säilytysaika

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä meitä velvoittavan lainsäädännön, ohjeistuksen tai käytännesääntöjen edellyttämällä tavalla. Eri tietoryhmille ja/tai eri käsittelytarkoituksille määritellään tapauskohtaisesti eri säilytysajat.
 

Rekisteröidyn oikeudet

 1. Tietojen tarkastaminen

  EU 2016/679:n 15. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on kerätty. Pyyntö osoitetaan lisätietoja-kohdassa olevalle taholle.

 2. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  EU 2016/679:n 77. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan asetusta.

 3. Oikeus vaatia tietojen oikaisua

  EU 2016/679:n 16. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan lisätietoja-kohdassa olevalle taholle.

 4. Oikeus pyytää tietojen poistamista

  EU 2016/679:n 17. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan lisätietoja-kohdassa olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta kuitenkaan kaikissa rekistereissä, ja rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöä ei toteuteta.

 5. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

  EU 2016/679:n 20. artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että se tehdään automaattisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan lisätietoja-kohdassa olevalle taholle. Oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ei sovelleta kuitenkaan kaikissa rekistereissä, ja rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöä ei toteuteta.
   

Lisätietoja

Rekisterinpitäjä:
Valtion Eläkerahasto
Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki

Tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:
kirjaamo(at)ver.fi