Portfolio

Perusallokaatio

Valtiovarainministeriön voimassa olevan määräyksen mukaan Valtion Eläkerahastossa tulee noudattaa seuraavia rajoituksia: korkosijoituksia tulee olla vähintään 30 prosenttia ja likvidien sekä vähäriskisten korkosijoitusten vähimmäisosuus tulee olla 20 prosenttia salkun arvosta, osakesijoituksia saa olla enintään 60 prosenttia salkun arvosta ja muita sijoituksia enintään 15 prosenttia salkun arvosta sijoitushetkellä.

VERillä on neljä eri sijoitustoimintoa: korkosijoitukset, osakesijoitukset, positionhallinta sekä epälikvidit sijoitukset. Positionhallinta sisältää valuuttasuojaus- ja muut johdannaistoiminnot sekä sijoitukset hedge rahastoihin. Epälikvidit sijoitukset sisältävät sijoituksia kiinteistö-, pääoma-, infrastruktuuri- sekä private credit -rahastoihin.

Sijoitussalkkuun kuuluvat korko- ja osakeinstrumentit ovat ostettavissa ja myytävissä, mutta epälikvidien sijoitusten ryhmän pääomamuotoisten sijoitusten likviditeetti on osin rajoitettua.

Sijoitusten jakauma lasketaan ottaen huomioon tehdyt johdannaissopimukset. Laskennassa sovelletaan Finanssivalvonnan sijoitusten riskijakaumaa koskevia määräyksiä ja ohjeita soveltuvin osin.

FI Q3 2023 1FI Q4 2022 19

FI Q4 2022 20Sijoitussalkun arvo ja tuotto

Sijoitustoiminnan onnistumista tarkastellaan pitkällä aikavälillä ja salkkua ensisijaisesti kokonaisuutena. Sijoitustoiminnan menestystä seurataan korko- ja osakesalkkujen osalta erikseen vertailuindeksin avulla. Suhteellista tuottoa arvioi­daan vertaamalla tuottoja sijoitussuunnitelmassa asetettuihin vertailuindekseihin.

Rahaston tuottolaskennassa käytetään kansainvälistä GIPS-standardia, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri tuotto- ja riskienhallinnassa käytettävät menetelmät ja siten saattaa tuotto- ja riskiluvut vertailukelpoisiksi.

FI Q3 2023 2

Tuotto-ja riskilukuja vuosittain 2001 lähtien.