Portfolio

Perusallokaatio

Valtiovarainministeriön voimassa olevan määräyksen mukaan Valtion Eläkerahastossa tulee noudattaa seuraavia rajoituksia: korkosijoituksia tulee olla vähintään 35 prosenttia, osakesijoituksia saa olla enintään 55 prosenttia ja muita sijoituksia enintään 12 prosenttia.

VER:lla on neljä eri sijoitustoimintoa: korkosijoitukset, osakesijoitukset, positionhallinta sekä epälikvidit sijoitukset. Positionhallinta sisältää valuuttasuojaus- ja johdannaistoiminnot, absoluuttisen tuoton rahastot sekä uudentyyppisiä sijoitustoimintoja. Epälikvidit sijoitukset sisältävät sijoituksia kiinteistö-, pääoma-, infrastruktuuri- sekä private credit-rahastoihin.

Sijoitussalkkuun kuuluvat korko- ja osakeinstrumentit ovat ostettavissa ja myytävissä, mutta epälikvidien sijoitusten ryhmän pääomamuotoisten sijoitusten likviditeetti on osin rajoitettua.

Sijoitusten jakauma lasketaan ottaen huomioon tehdyt johdannaissopimukset. Laskennassa sovelletaan Finanssivalvonnan sijoitusten riskijakaumaa koskevia määräyksiä ja ohjeita soveltuvilta osin.
 

FI Q3 2021 1FI Q4 2020 20

FI Q4 2020 19Sijoitussalkun arvo ja tuotto

Sijoitustoiminnan onnistumista tarkastellaan pitkällä aikavälillä ja salkkua ensisijaisesti kokonaisuutena. Sijoitustoiminnan menestystä seurataan korko- ja osakesalkkujen osalta erikseen ja maantieteellisesti eritellen vertailuindeksin avulla. Suhteellista tuottoa arvioi­daan vertaamalla tuottoja sijoitussuunnitelmassa asetettuihin vertailuindekseihin. Tarvittaessa sijoituksista voidaan realisoida myös tappioita, jos näkymät sijoituskohteen osalta muuttuvat äkillisesti.

Rahaston tuottolaskennassa käytetään kansainvälistä GIPS-standardia, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa eri tuotto- ja riskienhallinnassa käytettävät menetelmät ja siten saattaa tuotto- ja riskiluvut vertailukelpoisiksi.


FI Q3 2021 2