Dataskyddsbeskrivning

Statens Pensionsfond (VER) har som huvuduppgift att förvalta och placera de pensionsmedel som anförtros fonden. Fonden hjälper staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. Statens Pensionsfonds uppgifter förutsätter kommunikation med samarbetspartner och andra intressentgrupper.

VER administrerar uppgifter om samarbetspartnernas och intressentgruppernas kontaktpersoner bland annat för de användningsändamål som placeringen av medlen kräver. Sådana användningsändamål inkluderar till exempel förvaltning av investeringstillgångar och uppgifter med anknytning till förvaltningen. Uppgifter om Statens Pensionsfonds intressentgrupper och samarbetspartner kan också användas i samband med information och möjliga evenemang.

Uppgifter om arbetssökande behandlas för att svara på VER:s rekryteringsbehov. Vi behandlar personuppgifter på våra webbsidor om du kontaktar oss via en webblankett.

Uppgiftskällör

Statens Pensionsfond får uppgifter om motparter huvudsakligen från motparten själv eller dennes företrädare, till exempel från avtal och i andra sammanhang. Dessutom kan Statens Pensionsfond ta emot personuppgifter från pålitliga externa informationstjänster såsom handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet.

Uppgifter om företrädare för samarbetspartner och intressentgrupper får vi antingen från personen själv eller från offentligt tillgängliga informationskällor såsom webbsidor. 

Uppgifter om användare av webbsidor samlas endast när funktionen ”skicka länk per e-post” används. Informationen lagras som en logguppgift i systemet och användaren av funktionen uppger själv önskad e-postadress. 

Behandlingssyfte

Behandling av motpartsuppgifter

Motpartsuppgifter inom placeringsverksamheten behandlas för skötsel och administration av VER:s placeringsverksamhet och för att genomföra VER:s riskhantering i fråga om motpartsrisken.

Behandling av kontaktuppgiftsregistret för icke-likvida placeringar

För att administrera de icke-likvida placeringarna inom VER:s placeringsverksamhet behandlas uppgifter om fondernas och de direkta placeringsobjektens kontaktpersoner samt placeringspartnernas kontaktpersoner.

Behandling av permanenta och projektspecifika insiderregister

Personuppgifter behandlas för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten att upprätthålla ett insiderregister.

Behandling av intressentgruppers och samarbetspartners uppgifter

Vi behandlar uppgifter om intressentgrupper och samarbetspartner till exempel för information om VER:s verksamhet, kommunikation och möjliga evenemang (namn, titel, e-postadress, telefonnummer, adress).

Behandling av uppgifter från telefonsamtal

Personuppgifter behandlas för att verifiera och utreda den handel som VER:s placeringsdirektörer och portföljförvaltare bedriver per telefon.

Behandling av Admincontrol-koder

Syftet med behandlingen är att lagra uppgifter om rätt att använda Admincontrol-tjänsten för VER:s styrelseledamöter och suppleanter samt för Finansinspektionens representanter och VER:s revisorer.

Kameraövervakning och passerkontroll

Personuppgifter behandlas för att garantera säkerheten för personer som vistas i VER:s lokaler, skydda VER:s egendom samt förebygga och utreda farliga och hotfulla situationer och brott. Dessutom kan uppgifter användas för att identifiera personer som begär tillträde till lokalerna.

Behandling av uppgifter om arbetssökande

Uppgifter om arbetssökande behandlas för att fatta rekryteringsbeslut och anställa nya arbetstagare.

Möjliggörande av webbsidornas funktioner

På våra webbsidor behandlar vi uppgifter för att möjliggöra funktionen ”skicka länk per e-post” som finns på webbsidorna.

Utlämnande av uppgifter

I regel lämnar vi inte ut dina uppgifter till en tredje part. Statens Pensionsfond utlämnar personuppgifter endast i enlighet med de rättigheter till information samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till utlämnande av uppgifter som grundar sig på lagstiftningen.

Statens Pensionsfond har dock ingått avtal med vissa tjänsteleverantörer, vilka som en del av den tjänst de tillhandahåller kan behandla dina personuppgifter för Statens Pensionsfonds räkning.  Tjänsteleverantörerna kan också ha egna personregister. Uppgifter om dessa fås direkt från respektive personuppgiftsansvarig.
 

Utlämnande av uppgifter till tredje länder

Uppgifter överförs inte till parter utanför EU eller EES.
 

Skydd av uppgifter

Användningsrättigheterna till de uppgifter som behandlas har begränsats och uppgifterna är endast tillgängliga för personer som behöver dem i sina arbetsuppgifter.

Dataskyddet genomförs i enlighet med VER:s gällande dataskyddspraxis.

Den registrerades rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter med anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att tillgodose dina rättigheter. Vänligen förmedla din begäran att utöva dina rättigheter genom att kontakta oss via den kanal som beskrivs i punkten Mer information.

Du har rätt att:

 1. Granska dina personuppgifter

Du har rätt att granska vilka uppgifter som har samlats in om dig. Begäran riktas till aktören i punkten Mer information.

 1. Lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

  Enligt Artikel 77 i EU 2016/679 har den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten dataskyddsombudsmannens byrå, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot förordningen.

 1. Rätt till rättelse av uppgifter


Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten dataskyddsombudsmannens byrå, om du anser att behandlingen av personuppgifter bryter mot dataskyddslagstiftningen.

 1. Kräva rättelse av uppgifter


Du har rätt at Begära att uppgifter raderas t kräva att felaktiga personuppgifter om dig som finns i registret rättas. Begäran riktas till aktören i punkten Mer information

 1. Begära att uppgifter raderas

  Du har i vissa situationer rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av den personuppgiftsansvarige. Begäran riktas till aktören i punkten Mer information. Rätten att få uppgifter raderade tillämpas dock inte i situationer där den personuppgiftsansvarige till exempel omfattas av en lagstadgad eller avtalsbaserad skyldighet att bevara uppgifterna. Den personuppgiftsansvarige ska lämna en skriftlig redogörelse för sina grunder om din begäran inte verkställs.

 1. Överföra uppgifter mellan olika system (dataportabilitetet)

Du har rätt att överföra dina personuppgifter från ett system till ett annat, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och sker automatiserat. Rätten gäller uppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvarige. Du har också rätt att få dina uppgifter överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, om det är tekniskt möjligt. Begäran riktas till aktören i punkten Mer information. Den personuppgiftsansvarige ska lämna en skriftlig redogörelse för sina grunder om din begäran inte verkställs.

 1. Återkalla ditt samtycke

Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

 1. Göra invändningar mo behandling av personuppgifter

Du har rätt att av skäl som hänför sig till din specifika situation göra invändningar mot behandling av personuppgifter om dig, om behandlingen av personuppgifter har grundat sig på vårt berättigade intresse. I en sådan situation upphör vi att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa att vårt berättigade intresse väger tyngre än din rätt eller om behandlingen är nödvändig för försvar av rättsliga anspråk.

 1. Begränsa användningen av dina personuppgifter

Du har rätt att i vissa situationer begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats, kan vi utöver förvaringen av uppgifterna behandla dina personuppgifter endast med ditt samtycke, eller om det är nödvändigt för att driva eller försvara ett rättsligt anspråk eller skydda en annan persons rättigheter.
 

Mer information

Personuppgiftsansvarig:
Statens Pensionsfond i Finland
Mikaelsgatan 15 A, 00100 Helsingfors, Finland

I ärenden som gäller dataskyddsbeskrivningen kan du kontakta oss på adressen:
kirjaamo(at)ver.fi