Tietosuojaseloste


Valtion Eläkerahaston (VER) päätehtävä on hallinnoida ja sijoittaa sille uskottuja eläkevaroja. Rahaston avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. Valtion Eläkerahaston tehtävien hoitaminen edellyttää yhteydenpitoa yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin.

Valtion Eläkerahasto ylläpitää tietoja yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien yhteyshenkilöistä muun muassa varojen sijoittamiseen vaatimiin käyttötarkoituksiin. Tällaiset käyttötarkoitukset sisältävät esimerkiksi sijoitusvarallisuuden hoitoon ja hallinnointiin liittyvät tehtävät. Valtion Eläkerahaston sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietoja voidaan käyttää myös tiedottamista ja mahdollisia tilaisuuksia varten. 

Työnhakijoiden tietoja käsitellään VER:n rekrytointitarpeiden täyttämiseksi. Verkkosivuillamme käsittelemme henkilötietoja, jos otat meihin yhteyttä verkkolomakkeen kautta.

Tietolähteet

Valtion Eläkerahasto saa vastapuolia koskevat tiedot pääasiallisesti vastapuolelta tai tämän edustajalta itseltään, kuten sopimuksesta ja muista yhteyksistä. Tämän lisäksi Valtion Eläkerahasto voi vastaanottaa henkilötietoja luotettavista ulkoisista tietopalveluista, kuten kaupparekisteristä tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajien tietoja saamme joko henkilöltä itseltään tai keräämme niitä julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten verkkosivuilta. 

Verkkosivujen käyttäjistä kerätään tietoa vain käytettäessä lähetä linkki sähköpostilla -toimintoa. Tieto tallentuu järjestelmään lokitiedoksi ja toiminnan käyttäjä jättää itse haluamansa sähköpostiosoitteen. 

Käsittelytarkoitus

Vastapuolitietojen käsittely

Sijoitustoiminnan vastapuolitietojen käsitellään VER:n sijoitustoiminnan hoitamista ja hallinnointia varten ja VER:n riskienhallinnan toteuttamiseksi vastapuoliriskin osalta.

Epälikvidien sijoitusten yhteystietorekisterin käsittely

VERin sijoitustoiminnan epälikvidien sijoitusten hallinnoimiseksi käsitellään rahastojen ja suorien sijoituskohteiden yhteyshenkilöiden sekä sijoituskumppanien yhteyshenkilöiden tietoja.

Pysyvien ja hankekohtaisten sisäpiirirekisterien käsittely

Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ylläpitää sisäpiirirekisteriä.

Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietojen käsittely

Sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden tietoja käsittelemme esimerkiksi VER:n toiminnasta tiedottamista, viestintää ja mahdollisia tilaisuuksia varten (nimi, asema, sähköposti, puhelinnumero, osoite).

Puhelutietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään VER:n sijoitusjohtajien ja salkunhoitajien puhelimitse tapahtuvan kaupankäynnin varmistamiseksi ja selvittämiseksi.

Admincontrol-tunnusten käsittely

Käsittelyn tarkoituksena on tallentaa käyttöoikeustiedot Admincontrol-palvelun käyttämiseksi VER:n hallituksen jäsenille ja varajäsenille, sekä Finanssivalvonnan edustajalle ja VER:n tilintarkastajille.

Kameravalvonta ja kulunvalvonta

Henkilötietoja käsitellään VER:n tiloissa oleskelevien henkilöiden turvallisuuden varmistamiseksi, VER:n omaisuuden suojaamiseksi, vaara- ja uhkatilanteiden sekä rikosten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tiloihin pyrkivien henkilöiden tunnistamiseen.

Työnhakijoiden tietojen käsittely

Työnhakijoiden tietoja käsitellään rekrytointipäätösten tekemistä ja uusien työntekijöiden palkkaamista varten.

Verkkosivujen toiminnallisuuksien mahdollistaminen

Verkkosivuillamme käsittelemme tietoja verkkosivujemme lähetä linkki sähköpostilla -toiminnon mahdollistamiseksi.

Tietojen luovuttaminen

Lähtökohtaisesti emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Valtion Eläkerahasto luovuttaa henkilötietoja vain lainsäädäntöön perustuvien tiedonsaantioikeuksien sekä luovutusoikeuksien ja -velvoitteiden mukaisesti.

VER on kuitenkin tehnyt sopimuksia tiettyjen palveluntarjoajien kanssa, jotka osana tarjoamaansa palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi Valtion Eläkerahaston puolesta.  Palveluntarjoajilla voi olla myös omia henkilörekistereitä. Tiedot näistä on saatavilla suoraan kultakin rekisterinpitäjiltä itseltään.
 

Luovuttaminen kolmansiin maihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle.
 

Tietojen suojaaminen

Käsiteltävien tietojen käyttöoikeudet on rajoitettu ja tiedot ovat ainoastaan niitä työtehtävissään tarvitsevien käytettävissä.

Tietosuojasta huolehditaan VERin voimassa olevan suojauskäytännön mukaisesti.
 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on tiettyjä henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä oikeuksia. Me käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa, mikä on tarpeen oikeuksiesi toteuttamiseksi. Välitäthän pyyntösi käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä Lisätiedot-kohdassa kuvatussa kanavassa.

Sinulla on oikeus:

  1. ​Tietojen tarkastamiseen

Sinulla on oikeus tarkastaa mitä tietoja sinusta on kerätty. Pyyntö osoitetaan Lisätietoja-kohdassa olevalle taholle.

  1. Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tietosuojavaltuuteun toimistoon, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

  1. Vaatia tietojen oikaisua

Sinulla on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseäsi koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan Lisätietoja-kohdassa olevalle taholle.

  1. Pyytää tietojen poistamista

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan Lisätietoja-kohdassa olevalle taholle. Oikeutta poistaa tiedot ei sovelleta kuitenkaan tilanteissa, joissa rekisterinpitäjällä on esimerkiksi lakisääteinen tai sopimukseen perustuva velvollisuus säilyttää tietoja. Rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöäsi ei toteuteta.

  1. Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen, edellyttäen että käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja että käsittely tehdään automaattisesti. Oikeus koskee niitä tietoja, jotka olet itse toimittanut rekisterinpitäjälle. Sinulla on myös oikeus saada siirrettyä tietonsa suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista. Pyyntö osoitetaan Lisätietoja-kohdassa olevalle taholle. Rekisterinpitäjän on annettava kirjallinen selvitys perusteistaan, jos pyyntöäsi ei toteuteta.

  1. Peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

  1. Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseesi vedoten oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos henkilötietojen käsittely on perustunut oikeutettuun etuumme. Tällaisessa tilanteessa lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, jollemme pysty todentamaan, että oikeutettu etumme syrjäyttää oikeutesi tai jos tietojen käsittely on tarpeellista oikeusvaateen puolustamiseksi.

  1. Rajoittaa henkilötietojesi käyttöä

Sinulla on oikeus tietyissä tilanteissa vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Jos henkilötietojesi käsittelyä on rajoitettu, voimme tietojesi säilyttämisen lisäksi käsitellä henkilötietojasi ainoastaan suostumuksellasi, tai jos se on oikeusvaateen ajamiseksi tai puolustamiseksi, tai se on tarpeen toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.
 

Lisätietoja

Rekisterinpitäjä:
Valtion Eläkerahasto
Mikonkatu 15 A, 00100 Helsinki

Tietosuojaselosteeseen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä osoitteeseen:
kirjaamo(at)ver.fi

Julkaistu 21.12.2018 kl0 11.09, päivitetty 6.9.2022 klo 15.25.