Krisens fyra scenarier

17-04-2020 kl. 9.24 

Vi kan med förundran följa coronavirusets framfart och de massiva motåtgärderna för att bekämpa viruset. Fokus för beslutsfattandet har legat på människors hälsa, sjukhusens kapacitet, intensivvårdens kapacitet och antalet döda. Tilliten till hälsomyndigheternas bedömning har varit stor och de har befunnit sig i beslutsfattandets kärna. Samtidigt har osäkerheten om vad man vet och inte vet varit överraskande. Härifrån och framåt verkar följande fyra scenarier förklara hur ekonomin och marknaden kommer att utvecklas.
 

Scenario 1: MIRAKLET

I mirakelscenariot kan coronaviruset elimineras på några månader med ett vaccin eller genom en naturlig försvagning av viruset. Detta mirakel skulle vara tillräckligt för att åstadkomma en snabb återhämtning av ekonomin. Det sociala umgänget skulle snabbt återställas och till och med restaurangkonsumtionen och resandet skulle återupplivas. Det skulle sannolikt vara ett mirakel att få ut ett vaccin på marknaden med snabb tidtabell. Mirakelscenariot skulle också förverkligas om viruset skulle ha en benägenhet att försvaga sig självt eller försvagas vid gynnsamt väder. 

Ett mirakelscenario innebär att president Trumps uttryck ”One day, it’s like a miracle, it will disappear” (27.2.2020) skulle bli verklighet i fråga om coronaviruset och att världen snabbt skulle bli som förut. För ekonomins och marknadens del skulle detta betyda en återhämtning av V-typen.
 

Scenario 2: BEHANDLING

I behandlingsscenariot hittar man en läkemedelsbehandling mot coronaviruset. Behandlingsmetoden skulle minska behovet av sjukhuskapacitet och intensivvård och på detta sätt korrigera en flaskhals i hälsovårdskedjan. Behandlingsmetoden skulle inte hindra själva smittan, men skydda dem som får smittan mot de värsta komplikationerna. I offentligheten har det nämnts att en behandlingsmetod kunde vara revolutionerande. Det verkar dock som att det inte finns tillräckligt med information om behandlingsmetoderna och vissa uppgifter som spridits motsägs av experterna. President Trump konstaterade att en viss behandlingsmetod kommer att vara ”a game changer” (19.3.2020). Detta har ännu inte hänt.
 

Scenario 3: STANDARDSCENARIO

I standardscenariot orsakar coronaviruset störningar på olika nivåer tills ett vaccin hittas. I offentligheten har det antagits att ett nytt vaccin kommer att utvecklas inom cirka ett år. Ett så snabbt utvecklingsarbete kunde vara möjligt eftersom många forskningsgrupper ihärdigt satsar på en lösning och ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Således kan vi anta att ett vaccin är tillgängligt i stor utsträckning under år 2021. Om detta sker, skulle det innebära att coronaviruset är ett hot i någon form ända tills dess. Hotet kan vara lokalt eller vidsträckt, komma i etapper eller vara permanent, och viruset kan förekomma i sin nuvarande form eller vara muterat. Det kan hända att ett stort antal stater förmår tillämpa den bästa tekniken, aktiv testning och uppföljning av smittkedjor. Trots goda försök skulle människors beteende vara försiktigt och återhållsamt tills det nya vaccinet är i bruk. Ekonomin och aktiemarknaden skulle bli tudelad. Det finns branscher som skulle gynnas av situationen eller åtminstone klara av att hålla ut. Många branscher skulle dock stöta på långvariga problem. Restaurang- och resebranschen skulle inte kunna anpassa sig tillräckligt snabbt. 

Staternas och centralbankernas massiva satsningar i mars 2020 skulle få en fortsättning. Samhället och ekonomin skulle få betala dyrt för att bibehålla den tidigare levnadsstandarden, till och med outhärdligt dyrt. Man skulle vara tvungen att göra svåra val under hela året. Upprätthållandet av likviditet skulle övergå i fördelning av risker. Steget från att underteckna bestöden till att uppbära skatter skulle vara kort. Det skulle vara möjligt för stater att skuldsätta sig med hjälp av centralbankernas värdepappersköp, men övergången till att uppbära skatter skulle inte kunna skjutas upp långt.

Med tanke på ekonomin och marknaden skulle standardscenariot innebära att ekonomin och aktiemarknaden sick-sackar uppåt och nedåt som bokstaven W under 2020. Väntan på ett vaccin skulle ge tröst och framtidstro.  Denna väntan skulle synas åtminstone på aktiemarknaden, trots att återhämtningen av ekonomin ännu inte skulle bli verklighet.
 

Scenario 4: DEPRESSION

Om coronaviruset är ett bekymmer under en lång tid och ett nytt vaccin inte kan utvecklas, kan följden vara en mer långvarig recession. Om coronaviruset skakar om befolkningar runt om i världen och konsumenternas köpbeteende är försiktigt, är världen inte som förut. Mycket skulle förändras och en återgång till det gamla skulle inte vara möjlig. Människors beteende skulle förändras och det ekonomiska systemet skulle anpassa sig. Den ekonomiska tillväxten skulle sacka efter och aktiemarknaden skulle vara uppskrämd.
 

Bokstäverna som beskriver ekonomins och marknadens utveckling modifieras

De olika scenarierna utesluter inte helt varandra. De kan också överlappa varandra och framskrida parallellt. Ekonomin och marknaden kan ena dagen sätta sin tilltro till ett scenario och redan nästa dag till ett annat. Bokstäverna som beskriver ekonomins och marknadens utvecklingsförlopp modifieras nu efterhand.

När tiden går och problemen skingrar sig övergår V-formade scenarier för ekonomins återhämtning i bästa fall till U-formade scenarier, även om ett mirakel skulle ske. Om krisen blir utdragen återstår mest sannolikt en W-formad utveckling, där coronakrisens framskridande och återupplivningsförsöken förekommer växelvis i vågor. Standardscenariots W-bokstav kan luta mot båda hållen i pessimismens och optimismens dyningar. Ingen vill tro på depressions L-formiga bild av ekonomin. Världen kan bättre än så. Staternas och centralbankernas åtgärder biter och den privata företagsamheten kommer förr eller senare att ge upphov till något positivt.

 

Skribent är VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi.

TLö blogi 2020.jpg

Taggar: