Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var 14,6 % år 2021 och medelavkastningen under 10 år 7,1 %

Publicerad 28-02-2022 kl. 13.34


Pressmeddelande 28.2.2022

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 14,6 procent år 2021 (4,0 procent år 2020). Den reala avkastningen var 10,8 procent (3,8 procent). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 7,1 och medelvärdet av den reala avkastningen 5,9 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 6,9 och medelvärdet av den reala avkastningen 5,6 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2021 ett marknadsvärde på 23,6 miljarder euro (21,0 miljarder euro år 2020). Placeringarna bestod till 37,9 procent av ränteplaceringar och till 49,5 procent av aktier, och resten utgjordes av övriga placeringar och effekterna av derivatinstrument.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de noterade aktieplaceringarna 24,2 procent och de likvida ränteplaceringarna 0,7 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från onoterade aktier (57,9 %), kapitalfonder (47,7 %) och infrastrukturfonder (14,9 %).

  • Placeringsverksamheten gav en utmärkt avkastning år 2021. I synnerhet aktierna och de icke-likvida placeringarna gav en utmärkt avkastning och även de övriga tillgångsklasserna uppnådde en positiv avkastning, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.
  • Coronaviruset störde samhällets återgång till det normala, men åtgärderna för att stöda staternas och centralbankernas ekonomi åstadkom dock en gynnsam ekonomi- och placeringsmiljö, konstaterar Löyttyniemi.
  • VER:s realavkastning på lång sikt har hållits på en bra nivå och detta har helt klart stärkt finansieringsbasen för de framtida pensionerna. Samtidigt har vi uppnått fonderingsmålet på 25 procent som nämns i lagen om statens pensionsfond, då fonderingsgraden steg till 25,4 procent. Revideringen av lagen om statens pensionsfond, som innebär en utökning av överföringen från VER till statsbudgeten för betalning av statens pensionsutgifter, har redan nått riksdagen, säger Löyttyniemi.

VER:s pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2021 till cirka 1,5 miljarder euro, och VER överförde cirka 1,9 miljarder euro till statsbudgeten. Varje år överförs ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar i fortsättningen varje år i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 93,3 miljarder euro i slutet av 2021. Fonderingsgraden var 25,4 procent. Finansministeriet fastställer bokslutet i april 2022.

VER:s årsöversikt kan läsas här.

Mer information: VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn. 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 23,6 miljarder euro i slutet av 2021.