Årsöversikt 2021

Publicerad 28-02-2022 kl. 13.00


Avkastningen av placeringsverksamheten var 14,6 % år 2021 och medelavkastningen under tio år 7,1 %
 

PLACERINGSMILJÖN

Medlet av Statens pensionsfond i Finland (VER) gav en utmärkt avkastning år 2021. Räntorna hölls fortsättningsvis på en historiskt låg nivå och den ekonomiska tillväxten stärktes under året. Alla huvudsakliga tillgångsklasser gav en positiv avkastning. I synnerhet de icke-likvida placeringarna och aktieplaceringarna gav utmärkt avkastning. Räntenivån steg något när ekonomin återhämtade sig och aktiemarknaden utvecklades stadigt i en positiv riktning under hela året, även om nedgångar tidvis förekom.

Spridningen av coronaviruset kunde inte fås under kontroll internationellt, trots de nya vaccinerna som togs i bruk. Coronaviruset och dess nya mutationer störde samhällets återgång till det normala. Åtgärderna för att stöda staternas och centralbankernas ekonomi åstadkom dock en gynnsam ekonomi- och placeringsmiljö.

Det belopp som fonden överför till statsbudgeten varje år är klart högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer i framtiden att bli allt större i förhållande till avgiftsintäkterna, vilket dämpar fondens tillväxt. Finansministeriet har anhängiggjort en revidering av lagen om statens pensionsfond på basis av förslag framlagda av arbetsgruppen för revidering av lagstiftningen om statens pensionsfond 2019. Fonderingsmålet enligt lagen om statens pensionsfond, dvs. förhållandet mellan fondens medel och pensionsansvarsskulden, uppnåddes tack vare den goda avkastningen i slutet av året. Fonderingsgraden var vid årets slut 25,4 procent. Beloppet av statens pensionsansvar beräknas årligen på basis av situationen den 31 december.
 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

Avkastningen på VER:s placeringar var 14,6 procent till verkligt värde år 2021. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,9 procent för de fem senaste åren och 7,1 procent för de tio senaste åren.
 

SV Q4 2021 9


Den reala avkastningen på placeringarna för år 2021 var 10,8 procent. Medelvärdet av VER:s reala avkastning under de fem senaste åren var 5,6 procent och den reala avkastningen under de tio senaste åren var 5,9 procent. Den reala avkastningen under tio år överstiger markant de uppskattningar som använts i de långsiktiga finansieringsanalyserna.
 

SV Q4 2021 15


Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 5,8 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit cirka 10 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.
 

DETALJERAD ANALYS AV ÅR 2021

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en positiv avkastning år 2021. Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 0,7 procent och avkastningen på noterade aktieplaceringar 24,2 procent. Även de övriga tillgångsklasserna uppvisade en positiv avkastning. Den bästa avkastningen uppnåddes inom onoterade aktier (57,9 %), kapitalfonder (47,7 %) och infrastrukturfonder (14,9 %).

Marknadsvärdet av VER:s placeringstillgångar uppgick i slutet av 2021 till 23,6 miljarder euro. Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 37,9 procent, aktier 49,5 procent och övriga placeringar 11,4 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument.
 

SV Q4 2021 1RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna gav 2021 en avkastning på 0,7 procent och deras riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 8,3 miljarder euro. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen, och placeringarna i statslån var underviktade.

Händelserna år 2021 dominerades av coronaviruset, den tilltagande inflationen samt förväntningarna på och delvis också centralbankernas åtgärder för en stegvis skärpning av penningpolitiken mot en mer normal nivå.

Centralbanken i USA, FED, höjde under året sina tillväxt- och inflationsprognoser avsevärt samt förbättrade sin bedömning av den kommande utvecklingen på arbetsmarknaden. Som en följd av detta tidigarelade centralbanken under det tredje kvartalet sin bedömning av den första räntehöjningen till år 2022, då FED ännu i början av året förväntade sig att räntorna kommer att höjas tidigast efter år 2023. I december indikerades tre räntehöjningar på 25 räntepunkter år 2022. FED inledde dessutom en minskning av värdepappersköpen i november och planen är att köpen ska upphöra under det första kvartalet 2022. Den goda sysselsättningsutvecklingen, den ekonomiska tillväxten och framför allt den ökade inflationen och inflationsförväntningarna kräver en normalisering av penningpolitiken.

Även europeiska centralbanken ECB inledde en normalisering av penningpolitiken i september genom att dra ner på den tillfälligt höjda köptakten inom PEPP-programmet. ECB kommer att avsluta värdepappersköpen i anslutning till PEPP-programmet i mars 2022, men höjer den månatliga APP-köptakten för Q2 och Q3 för att delvis ersätta effekten av det avslutade PEPP-programmet. ECB tror att inflationen är tillfällig och på längre sikt kommer att återgå till en nivå under målnivån på två procent utan någon större åtstramning av penningpolitiken under den närmaste tiden.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar belastade ränteökningen i synnerhet avkastningen på ränteplaceringar i tillväxtländernas dollardenominerade lån. Däremot gav placeringarna i statsobligationer i USA en utmärkt avkastning tack vare den korta durationen och den stärkta dollarn, trots ränteökningen. Företagslånens riskpremier förblev synnerligen stabila och avkastningen på VER:s placeringar i företagslån var klart positiv trots den stigning av räntenivån som nämns nedan, i fråga om placeringar i företagslån med lägre kreditvärdighet till och med utmärkt.
 

SV Q4 2021 3


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta icke-likvida lån. Private credit-fonderna är huvudsakligen kapitalfonder, och fonderna placerar i icke-likvida lån. I slutet av året var de övriga ränteplaceringarnas vikt i VER:s portfölj 2,7 procent.

Trots att år 2021 fortsättningsvis dominerades av coronaviruset och åtskilliga ekonomiska osäkerhetsfaktorer, förbättrades företagens resultatförmåga jämfört med året innan. Detta syntes också i private credit-fondernas portföljföretag och de problem som stört det föregående årets affärsverksamhet minskade för en betydande del av företagen. För företagen med anknytning till mobilitet och handel var marknadsläget fortsättningsvis svårt, trots att ett uppsving kunde kännas i luften. Fonderna vars strategi syftade till att utnyttja den instabila situationen på marknaden var mest framgångsrika i portföljen.
De övriga ränteplaceringarna avkastade 11,6 procent under 2021. Avkastningen på private credit-fonder var 13,1 procent och avkastningen på direkta lån 6,1 procent. Under årets lopp gjordes en ny fondplacering, cirka 88 miljoner euro. Andelen öppna placeringsförbindelser var 315 miljoner euro vid årets slut.


AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

År 2021 var ett mycket starkt år för VER:s noterade aktier, vilka gav en avkastning på 24,2 procent. En annan indikation på en stark aktiemarknad är att den första månaden med negativ avkastning i VER:s portfölj inföll först i september. Det positiva sentimentet på aktiemarknaden främjades av den kraftiga återhämtningen från coronapandemin, i synnerhet när det gäller börsbolagens resultat. Resultaten och resultatprognoserna steg kraftigt under hela året och huvudsakligen tack vare detta utvecklades även aktiemarknaden i en positiv riktning. Osäkerhetsfaktorerna var många under året, men de lyckades inte svänga den positiva stämningen på aktiemarknaden. Av dessa osäkerhetsfaktorer var komponentbristen, i synnerhet när det gäller chip, ett stort tema under året. Även andra teman, till exempel den kraftiga ökningen av energipriset, var centrala orosmoment för många börsbolag. Utöver detta var också den ökade inflationen något som följdes noggrant av aktieplacerarna året igenom. Trots alla osäkerhetsfaktorer blev år 2021 ett ytterst starkt år för VER:s noterade aktieplaceringar. Den bästa avkastningen, så mycket som 36 procent, uppnåddes på den Nordamerikanska aktiemarknaden.

Värdet på noterade aktier, beräknat enligt marknadsvärdet, steg från 9,8 miljarder euro vid det förra årsskiftet till 10,3 miljarder euro. Under år 2021 minskade VER aktierisken genom att i stor utsträckning sälja noterade aktier och fonder. Andelen direkta placeringar i portföljen var vid årets slut 22,5 procent, och andelen fondplaceringar var 77,5 procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 89 bolag och andelar i 58 olika fonder.
 

SV Q4 2021 5


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegrep placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier. I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 6,1 procent av VER:s portfölj.

För kapitalfondernas del var året ytterst gynnsamt. Trots att vi fortfarande befann oss mitt i coronakrisen och företagens affärsverksamhet påverkades negativt av bland annat ökningen av energipriset och komponentbristen, var portföljföretagens resultatutveckling till största delen positiv. Dessutom bidrog den starka aktiemarknaden till att företagens värderingsnivåer ökade under hela året. De höga värderingsnivåerna möjliggjorde också mycket goda lösgöringar. Vi kommer att komma ihåg år 2021 för den goda avkastningen på kapitalfonderna, men även för den mycket livliga lanseringen av nya fonder.

Avkastningen på placeringar i kapitalfonder landade vid årets slut på 47,7 procent. Under årets lopp gjordes placeringar i sju nya fonder till ett belopp av cirka 297 miljoner euro. Andelen öppna placeringsförbindelser var 726 miljoner euro vid årets slut.

De onoterade aktieplaceringarna omfattar placeringar i tre bolag. Under året lösgjordes en av placeringarna. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 57,9 procent.
 

ÖVRIGA PLACERINGAR 

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i realtillgångsfonder (fastighets- och infrastrukturfonder) samt hedgefonder och systematiska strategier.

I slutet av 2021 var de övriga placeringarnas andel av VER:s portfölj 11,4 procent. Av de placerade medlen bestod 3,4 procent av fastighetsfonder, 2,9 procent av placeringar i infrastrukturfonder och 5,0 procent av placeringar i hedgefonder.

Året var mycket gynnsamt för de onoterade fastighetsfonderna. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 13,3 procent. Avkastningen påverkades överlag av den positiva stämningen inom fastighetssektorn, då osäkerheten som coronapandemin hade medfört började försvinna och transaktionsmarknaden fortsatte att återhämta sig. Detta syntes också som en positiv utveckling av värdet på fastigheter. Av sektorerna gav framför allt logistiksektorn en utmärkt avkastning. Även bostadsplaceringar var fortsättningsvis populära.

Under årets lopp genomfördes placeringar i sammanlagt tre nya fonder, och det investerade kapitalet uppgift till sammanlagt cirka 188 miljoner euro. Andelen öppna placeringsförbindelser var 593 miljoner euro vid årets slut.

Infrastrukturfondernas avkastning var precis som året innan på en mycket god nivå. De lyckade lösgöringarna samt dividendintäkterna och företagens högre värderingsnivåer låg bakom den positiva utvecklingen. Som helhet har VER:s infrastrukturplaceringar klarat coronakrisen bra, trots att bolagen med anknytning till resor har drabbats hårt av begränsningsåtgärderna. En betydande del av VER:s portfölj är inriktad på s.k. basinfrastruktur, som har påverkats i liten utsträckning av krisen. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 14,9 procent.

Under året fattades beslut om placeringar i fyra nya fonder, till ett belopp av sammanlagt cirka 180 miljoner euro. Andelen öppna placeringsförbindelser var 245 miljoner euro vid årets slut.

Avkastningen på hedgefonder och systematiska strategier för 2021 var 5,1 procent. Portföljens avkastning hölls på samma nivå som året innan. Av hedgefonderna gav multistrategifonderna den bästa avkastningen, eftersom de lyckades utnyttja det fortsatt goda risksentimentet. Året var utmanande för fonder med inriktning på tillväxtmarknader. Dessa fonder drabbades hårt av ränterörelserna på marknaden och problemen på den kinesiska kreditriskmarknaden. När det gäller de systematiska strategierna som genomfördes med derivat gav strategierna med inriktning på tillväxtmarknadernas valutor och nyttigheter en god avkastning, medan strategier med fokus på aktiemarknaden klarade sig sämre under perioden. 
 

ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET

VER:s roll som en långsiktig och statlig placerare förutsätter att ansvarsfullhet och hållbarhet beaktas i placeringsverksamheten. Ansvarsfullheten i VER:s placeringsverksamhet grundar sig på principerna för ansvarsfull placering, som godkänts av VER:s styrelse och senast uppdaterades hösten 2021.

ESG-kriterierna, som gäller placeringsobjektens miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed, utgör en väsentlig del av VER:s bedömning av de långsiktiga riskerna och möjligheterna. I VER:s principer för ansvarsfull placering definieras bland annat de sektorer i vilka VER inte placerar, liksom sektorer som är föremål för särskild ESG-uppföljning. Dessutom gör VER till exempel inga direkta aktie- eller ränteplaceringar i företag, vars omsättning till mer än 10 procent härrör från verksamhet som bygger på stenkol eller brunkol eller från förbränning av torv. En central del av VER:s ansvarsfullhet är uppföljning av koldioxidavtrycket. VER granskar koldioxidavtrycket i första hand med hjälp av kolintensiteten VER har också fastställt mål för att minska koldioxidavtrycket av VER:s aktieplaceringar som helhet.

Portföljförvaltarna sörjer för att ansvarsperspektivet beaktas när placeringsbeslut fattas. ESG-frågorna kompletterar den ekonomiska analysen som ligger till grund för placeringsbeslutet och portföljförvaltningen bedömer frågorna tillsammans med de övriga faktorerna som påverkar placeringarna. Principerna för ansvarsfull placering omfattar alla tillgångsklasser, men tillämpningen av principerna varierar beroende på tillgångsklassen och placeringssättet.
 

STATENS PENSIONSUTGIFTER FORTSÄTTER ATT ÖKA

Statens Pensionsfond har fått allt större betydelse när det gäller att balansera upp utgifterna i statens pensionssystem. Pensionsutgifterna i statens pensionssystem uppgick till drygt 4,8 miljarder euro år 2021. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 1,9 miljarder euro. År 2021 inflöt cirka 1,5 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer i framtiden att bli allt större i förhållande till avgiftsintäkterna, vilket dämpar fondens tillväxt.
 

SV Q4 2021 18   


Enligt lagen om statens pensionsfond (2006/1297) är fonderingsmålet för statens pensionssystem 25 procent. Finansministeriet har främjat ett lagstiftningsprojekt beträffande bestämmelserna som gäller överföringen av medel från VER till statsbudgeten, då den i lagen fastställda fonderingsgraden på 25 procent har uppnåtts. Regeringen gav sin proposition till riksdagen i början av februari 2022. I slutet av 2021 uppgick statens pensionsansvar till 93,3 miljarder  euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 25,4 procent.

Statens Pensionsfonds måluppställning på lång sikt har preciserats i fondens strategi, som godkändes år 2016. I sin strävan efter en tillräcklig långsiktig avkastning godkänner VER en kortsiktig placeringsrisk. VER bibehåller dock den breda spridningen i portföljen och kontrollerar dessutom marknadsriskerna aktivt med hjälp av såväl kontantinstrument som derivat. Statens pensionsfonds styrelse uppdaterar sina långsiktiga mål efter den revidering av lagen om statens pensionsfond som nu är under beredning.
 

SV Q4 2021 17


VER:S ADMINISTRATION

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. VER är en placeringsorganisation som har till uppgift att förvalta de medel som anförtros denna. Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2021 uppgick dessa omkostnader till 15,5 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt den gällande föreskriften ska minst 35 procent av VER:s placeringar vara ränteplaceringar, medan aktieplaceringarna får uppgå till högst 55 procent och kategorin övriga placeringar till högst 12 procent av portföljens värde. Fastighetsplaceringarna ska enligt föreskriften göras som fondplaceringar eller motsvarande indirekta placeringar.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av statens personalorganisationer. Posten som styrelseordförande har innehafts av Jukka Pekkarinen och posten som ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen av Jussi Laitinen.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 7,4 miljoner euro, dvs. 0,03 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. VER hade i genomsnitt 25 anställda under år 2021. Verkställande direktör var Timo Löyttyniemi. VER satsar på att utveckla personalens yrkeskunnighet, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen.

NYCKELTAL 2021

2021

2020

Placeringsportföljens avkastning

14,6 %

4,0 %

Realavkastning

10,8 %

3,8 %

Avkastning per tillgångsklass

Ränteplaceringar

  Likvida ränteplaceringar

0,7 %

2,1 %

  Private credit fonder

13,1 %

3,9 %

  Direkta icke-likvida lån

6,1 %

5,6 %

Aktieplaceringar

  Noterade aktier

24,2 %

6,2 %

  Kapitalfonder

47,7 %

6,6 %

  Onoterade aktier

57,9 %

12,2 %

Övriga placeringar

  Onoterade fastighetsfonder

13,3 %

1,2 %

  Infrastrukturfonder

14,9 %

12,2 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

5,1 %

4,9 %

Medelvärdet av avkastningen

5 år

10 år

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

6,9 %

7,1 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

5,6 %

5,9 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

0,9 %

1,3 %

Allokeringsfördelning i portföljen

2021

2020

Placeringar totalt, mn euro

23 595,3

20 963,6

Ränteplaceringar

37,9 %

36,2 %

  Likvida ränteplaceringar

35,3 %

33,9 %

  Övriga ränteplaceringar

2,7 %

2,4 %

Aktieplaceringar

49,5 %

52,4 %

  Noterade aktier

43,5 %

46,5 %

  Övriga aktieplaceringar

6,1 %

5,9 %

Övriga placeringar

11,4 %

10,9 %

  Onoterade fastighetsfonder

3,4 %

3,5 %

  Infrastrukturfonder

2,9 %

2,4 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

5,0 %

3,7 %

Nyckeltal

2021

2020

Volatilitet

4,9 %

14,0 %

Sharpe ratio

3,1

0,3

Övriga nycketal

2021

2020

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 550

1 509

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

1 941

1 931

Överföring till statsbudgeten, mn euro

-391

-423

Balansomslutning, mn euro

16 869

15 841

Pensionsansvar, md euro

93,3

93,1

Fonderingsgrad

25 %

23 %

Mer information:

Mer information ges av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 23,6 miljarder euro i slutet av 2021.