VER:s avkastning 1.1–30.9.2018 var 2,0 %; årsavkastningen under fem år var 6,0 %

Publicerad 29-10-2018 kl. 10.26


PLACERINGSMILJÖN OCH AVKASTNINGEN PÅ PLACERINGARNA

Världsekonomin fortsatte att växa relativt stark under rapportperioden, men den snabbaste tillväxtfasen verkar i många ekonomiområden redan vara förbi. Protektionistiska åtgärder, de stigande räntenivåerna i USA och de svårigheter som enskilda länder i världen kämpar med har från våren bidragit till att försvaga det ekonomiska sentimentet.

Under rapportperioden uppvisade aktiemarknaden en synnerligen positiv utveckling i USA, där företagen har rekordhöga resultat med anledning av den snabba ekonomiska tillväxten och skattesänkningarna. Även den finländska aktiemarknaden gav en god avkastning.

Räntemarknaden har från årets början präglats av ett högt tryck. Tillväxtmarknadernas obligationslån, som har gett VER en utmärkt avkastning under de senaste åren, har lidit av de stigande räntenivåerna i USA, den starkare amerikanska dollarn och indikationerna på ett tillspetsat handelskrig.

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2018 var 19,7 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var till verkligt värde 2,0 procent under årets två första kvartal och 1,5 procent under det tredje kvartalet. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2013–30.9.2018) var 6,0 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,3 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,5 procent.


VER-graafit-2018-Q3-SE-011.png
 

Den reala avkastningen på placeringarna under de tre första kvartalen var 1,0 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 5,4 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,1 procent per år.


VER-graafit-2018-Q3-SE-012.png

 

Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren (1.10.2008–30.9.2018) har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 2,8 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt drygt 6 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.


VER-graafit-2018-Q3-SE-08.png

 

Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
VER-graafit-2018-Q3-SE-013.png


DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–SEPTEMBER 2018

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av september var andelen ränteplaceringar 37,5 procent, andelen aktieplaceringar 49,2 procent och andelen övriga placeringar 9,2 procent. Den restrerande delen var effekten av derivat. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under de tre första kvartalen -1,6 procent och de noterade aktieplaceringarna 4,6 procent.


VER-graafit-2018-Q3-SE-07.pngRänteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna avkastade -1,6 procent.

Under årets första månader steg räntorna kraftigt medan placerarna väntade på att inflationen skulle ta fart, inte minst till följd av de skattelättnader som infördes i USA, och på att centralbankerna skulle fortsätta att strama åt penningpolitiken. Risktilläggen i fråga om företagslån steg avsevärt efter att ha varit på en synnerligen låg nivå. Tillväxtmarknaderna led av de stigande USA-räntorna och den allt starkare dollarn. Dessutom ledde även rädslan för ett handelskrig till fluktuationer på marknaden.

I Europa har det politiska läget och misstankarna om ett förestående budgetunderskott i Italien orsakat räntefluktuationer från början av sommaren. Den kraftiga räntestegringen i fråga om italienska statslån har lett till skyddshamnsköp av tyska statslån. Europeiska centralbankens beslut att fortsätta sina nettoköp av värdepapper fram till december med 15 miljarder euro per månad efter september och centralbankens meddelande om att styrräntorna kommer att hållas oförändrade åtminstone över sommaren 2019 lugnade ner rörelserna i ränteswapparna i euro.

I augusti återspeglade sig problemen i Turkiet i bred utsträckning på tillväxtländernas marknader. Särskilt de länder som har ett underskott i bytesbalansen och budgeten har lidit av detta. I september korrigerades den kraftiga svängningen som skedde i augusti, men tillväxtländernas marknader präglades fortfarande av stora landsspecifika skillnader. Räntorna på tyska och amerikanska statslån började stiga i takt med att skyddshamnsköpen minskade och bedömningarna av de negativa effekter som ett handelskrig får på den globala tillväxten justerades nedåt.


VER-graafit-2018-Q3-SE-03.png

 


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 4,9 procent.

VER:s samtliga private credit-fonder gav en bra avkastning (TWR avkastning 9,1 %). Avkastningen var som väntat högst i fråga om distress credit- och mezzanine-strategierna, men även fastighetslåne- och seniorlånefonderna gav en bra avkastning.

Ovissheten kring den framtida avkastningen på private credit-fonder har ökat under det löpande året. Det man främst oroar sig över är det att skuldmedel används i allt högre grad framför allt i LBO-transaktioner samtidigt som de villkor som skyddar skuldgivarna har försvagats.   
 

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 4,6 procent.

Årets tre första kvartal förlöpte huvudsakligen i positiv stämning på den globala aktiemarknaden. Visserligen förekom även en del fluktuationer under rapportperioden, och tidvis förändrades sentimentet mycket snabbt. I slutet av det tredje kvartalet var ändå den avkastning som aktiemarknaden gett under året positiv, med undantag av tillväxtländernas marknader. Orosmolnen har hopat sig över tillväxtländernas marknader. USA:s handelspolitiska åtgärder har till stor del varit riktade mot Kina, vilket har lett till en ganska nervös stämning på den asiatiska aktiemarknaden. Under årets lopp har också vissa länder, bl.a. Turkiet och Argentina, genomgått krissituationer. Dessutom har den aldrig tidigare skådade stimulanspolitiken nyligen frångåtts, vilket väcker oro framför allt i fråga om tillväxtländernas marknader. Detta återspeglar sig också i tillväxtmarknadernas värderingsnivåer, som i och med nedgången på aktiemarknaden har sjunkit kraftigt under årets lopp.

För de utvecklade marknadernas del, framför allt USA och de nordiska länderna har situationen varit annorlunda. Risksentimentet har varit mycket starkt, och det har byggt bl.a. på börsbolagens starka resultatutveckling, i synnerhet i USA. Den skattereform som genomfördes i USA i början av året har förbättrat bolagens resultat avsevärt, och resultatutvecklingen har även i övrigt varit stark. Också de nordiska länderna har uppvisat en stark resultatutveckling, och aktierna har därmed utvecklats med synnerligen positiva förtecken. I Europa har utvecklingen varit något svagare. Resultatutvecklingen har i och för sig varit positiv även i Europa, men vissa faktorer, såsom oron över Italiens kommande budgetar samt läget med Brexit-förhandlingarna, som verkar skört, har haft en negativ inverkan på sentimentet. Det finns relativt många frågetecken i världen, och det återstår att se vad resten av året har att erbjuda aktieplacerarna.


VER-graafit-2018-Q3-SE-05.png

 

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 12,2 procent, de onoterade aktierna 5,6 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna -2,2 procent (TWR).

Under rapportperioden fortsatte den positiva stämningen på kapitalplaceringsmarknaden. Portföljföretagens värderingsnivåer fortsatte att stiga på samma sätt som i början av året samtidigt som managerna gjorde lyckade lösgöringar med goda värderingsnivåer. De höga värderingsnivåerna och det faktum att företagen använder skuldmedel i allt högre grad har ökat ovissheten kring den kommande marknadsutvecklingen.

Den negativa avkastningen på noterade fastighetsplaceringar var en följd av den stigande trenden på den amerikanska räntemarknaden.


Övriga placeringar

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i onoterade fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 7,2 (TWR) procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 9,6 procent.

I fråga om fastighets- och infrastrukturplaceringar fortsatte det positiva läget på marknaden. Framför allt för infrastrukturplaceringarnas del berodde den utmärkta avkastningen på lyckade lösgöringar och goda dividendintäkter.

Avkastningen på hedgefonder fram till slutet av september var 0,5  procent. Makrofonderna uppvisade en fortsatt god performans under det tredje kvartalet. Problemen på tillväxtländernas marknader återspeglade sig förutom i de fonder som specialiserat sig på dessa även i andra stilkategorier.

Riskpremiestrategiernas avkastning fram till slutet av september var  -9,8 procent. De problem som präglade början av året fortsatte under det tredje kvartalet, och framför allt value- och carry-strategierna gav en dålig avkastning. De största problemen har berott på de starka tillväxtaktierna i USA.


VER-graafit-2018-Q3-SE-014.png


STATENS PENSIONSUTGIFTER FORTSÄTTER ATT ÖKA

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till cirka 4,6 miljarder euro år 2017, och i budgeten för 2018 har man förberett sig på att de kommer att stiga till närmare 4,7 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2018 innebär sammanlagt knappt 1,9 miljarder euro. Fram till slutet av september under det löpande året har 1 400 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. VER:s pensionsavgiftsintäkter under samma period uppskattas uppgå till 1 080 miljoner euro.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2017 uppgick statens pensionsansvar till 92,6 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 21 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

   
 

30.9.2018

31.12.2017

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 652

19 586

Ränteplaceringar

7 372

7 890

Aktieplaceringar

9 671

9 308

Övriga placeringar

1 815

1 860

Effekt av derivat

795

528

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

37,5 %

40,3 %

Aktieplaceringar

49,2 %

47,5 %

Övriga placeringar

9,2 %

9,5 %

Effekt av derivat

4,0 %

2,7 %

 
 

1.1.-30.9.2018

1.1.-31.12.2017

Avkasting på placeringar

2,0 %

6,6 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

-1,6 %

2,0 %

Övriga ränteplaceringar

4,9 %

7,3 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

4,6 %

11,0 %

Private Equity -placeringar

12,2 %

15,6 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

4,7 %

7,4 %

Infrastrukturfonder

9,6 %

14,8 %

Hedge-fonder

0,5 %

4,8 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

1 080

1 427

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

1 400

1 827

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-319

-401

Pensionsansvar, miljoner euro

 

92 600

Fonderingsgrad

 

21 %

 

Mer information: Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 9 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,7 miljarder euro i slutet av september 2018.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.