VER:s avkastning 1.1–30.9.2017 var 5,2 %; årsavkastningen under fem år var 6,6 %

Publicerad 25-10-2017 kl. 12.16


Placeringsmiljön

Utvecklingen på placeringsmarknaden var som helhet gynnsam under de tre första kvartalen. Den makroekonomiska utvecklingen har stärkts ytterligare på många håll i världen och inom olika ekonomiska sektorer. Detta har främjat företagens resultatutveckling. Vidare har aktiekurserna stigit inte minst tack vare de stora centralbankernas fortsatta lätta penningpolitik.

De objekt som betraktas som riskfyllda på räntemarknaden – företagslånen och tillväxtmarknaderna – har alltjämt gett en bättre avkastning än statslånen och penningmarknadsplaceringarna.

Även Statens Pensionsfonds portföljutveckling har fortsatt i positiv riktning.


Avkastningen av VER:s placeringsverksamhet

Från och med i år läggs fokus i uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2017 var 19,4 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 5,2 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2012–30.9.2017) var 6,6 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 4,7 procent.
 

Den reala avkastningen på placeringarna under de tre första kvartalen var 4,9 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 6,0 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,2 procent per år.

 

Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s avkastning i genomsnitt varit 2,4 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 5,6 miljarder euro större än kumulativ medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett motsvarande penningbelopp.

 


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
 

 

Detaljerad analys av januari–september 2017

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av september var andelen ränteplaceringar 42,5 procent, andelen aktieplaceringar 46,3 procent och andelen övriga placeringar 9,4 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under de tre första kvartalen 1,9 procent och de noterade aktieplaceringarna 9,2 procent.

 

 

 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 1,9 procent.

I början av året fluktuerade i synnerhet de europeiska räntorna kraftigt på grund av politiska osäkerheter och ovissheten kring Europeiska centralbankens framtida penningpolitik. Efter att de politiska orosmolnen börjat skingra sig har det på marknaden spekulerats kring att ECB:s köpprogram ska avslutas trots de måttfulla inflationsutsikterna. På ECB:s räntemöte i oktober kommer denna fråga att belysas närmare.

I USA har det varit ganska lugnt på räntemarknaden trots centralbankens (FED) räntehöjningar i mars och juni. FED har meddelat att banken börjar minska sin balansräkning i oktober och fortsätter att höja räntan ännu detta år. Marknaden prissätter FED:s räntehöjningar betydligt lindrigare än vad centralbankens medlemmar indikerar inför åren 2018 och 2019.

Den höga likviditeten, centralbankernas köpprogram, de låga avkastningarna på statslån på de utvecklade marknaderna, den ekonomiska tillväxten som börjar visa tecken på återhämtning och den måttfulla inflationen har främjat marknaden för företagslån och tillväxtmarknaderna. Ränte- och spreadnivåerna på dessa har sjunkit mycket lågt, vilket syns framför allt som en utmärkt avkastning på placeringar på tillväxtmarknader och företagslån med en kreditvärdighet som ligger under investeringsnivån under de tre första kvartalen.
 

 

Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 5,8 procent.

På den icke-likvida räntemarknaden har marginalerna minskat en aning under innevarande år. Fondernas riskprofiler har emellertid höjts i och med att fonder som placerar framför allt i större företag har gjort placeringar helt utan kovenanter eller med mycket svaga kovenanter. Majoriteten av fonderna i VER:s portfölj placerar i små och medelstora företag, och därför har portföljfondernas resultatutveckling genomgående varit positiv även efter sommaren.

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 9,2 procent.

De tre första kvartalen av 2017 har förlöpt i en rätt så positiv miljö på världens aktiemarknader. Fluktuationer har förekommit i viss mån även detta år, men stämningen har huvudsakligen varit positiv och risksentimentet har gynnat aktierna. Börsbolagens resultat pekar alltjämt uppåt, och enligt olika indikatorer är även utsikterna för resten av året rätt ljusa. Räntorna har alltjämt hållits på en låg nivå, vilket har bidragit till aktiernas positiva utveckling. På den geopolitiska fronten finns det fortfarande många riskfaktorer, och t.ex. ett krig på den koreanska halvön skulle ändra det rådande positiva läget på en gång. Finansmarknaden har emellertid tills vidare prissatt sannolikheten för ett sådant utfall mycket lågt. Av VER:s aktieportföljer stod de nordiska länderna och tillväxtmarknaderna för den bästa avkastningen, medan våra aktieplaceringar på den Nordamerikanska marknaden gav den sämsta avkastningen.

 

 

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 11,9 procent och de onoterade aktierna 8,3 procent.

I fråga om kapitalplaceringar har den positiva avkastningsutvecklingen fortsatt också under årets tredje kvartal. En bidragande faktor till den goda avkastningen har varit den synnerligen positiva utvecklingen på aktiemarknaden, som har pågått under hela året. Objektsbolagens höjda värderingsnivåer har också tagit sig uttryck som lyckade lösgöringar.  

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 2,2 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 8,3 procent.

Inga betydande förändringar har skett på den europeiska fastighetsmarknaden efter sommaren. Mot slutet av året förväntas fonderna uppvisa en positiv avkastningsutveckling. I fråga om infraplaceringar har 2017 varit ett bra år för VER. Bakom den goda resultatutvecklingen ligger vinstutdelningar och fondernas lösgöringar som gjorts med höga värderingsmultiplar.

Hedgefondernas avkastning uppgick till 3,5 procent under de tre första kvartalen. Bland makrofonderna kunde man se en stor spridning i avkastningarna under årets tre första kvartal (den bästa och den svagaste avkastningen i portföljen under perioden).  Eventfonderna, som fokuserar på företagsarrangemang, och de marknadsneutrala aktiestrategierna gav en bra avkastning under denna period.

Riskpremiestrategiernas avkastning under perioden var -1,4 procent. År 2017 fram till slutet av september har varit en synnerligen utmanande tid för carry- och value-strategierna, av vilka särskilt carry-modellerna på valutasidan har fungerat dåligt. Multi factor-modellerna på aktiesidan gav en god avkastning under perioden.


Tillgångsklassernas medelavkastning under fem år

 

Statens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick år 2016 till 4 476 miljoner euro och i budgeten för 2017 har 4 568 miljoner euro reserverats för denna utgift. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten fram till slutet av september 2017 sammanlagt 1 371 miljoner euro. VER:s pensionsavgiftsintäkter under samma period uppskattas uppgå till 1 077 miljoner euro. Fondens nettoavgiftsintäkter har de facto blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är klart högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en god nivå. I slutet av 2016 uppgick statens pensionsansvar till 93 miljarder euro, och fonderingsgraden översteg för första gången gränsen på 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden, med beaktande av det långsiktiga avkastningsmål som finansministeriet bestämt.

 

NYCKELTAL

   
 

30.9.2017

31.12.2016

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 447

18 767

Ränteplaceringar

8 268

8 640

Aktieplaceringar

9 005

8 445

Övriga placeringar

1 829

1 579

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

42,5 %

46,0 %

Aktieplaceringar

46,3 %

45,0 %

Övriga placeringar

9,4 %

8,4 %

Effekt av derivat

1,8 %

0,5 %

 
 

1.1.–30.9.2017

1.1.–31.12.2016

Avkasting på placeringar

5,2 %

6,7 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

1,9 %

4,0 %

Övriga ränteplaceringar

5,8 %

2,4 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

9,2 %

9,7 %

Private Equity -placeringar

11,9 %

9,0 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

2,2 %

11,9 %

Infrastrukturfonder

8,3 %

13,8 %

Hedge-fonder

3,5 %

1,0 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

1 077

1 498

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

1 371

1 790

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-294

-292

Pensionsansvar, miljarder euro

 

93,0

Fonderingsgrad

 

20 %

 

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä, förnamn.efternamn@ver.fi, tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,4 miljarder euro i slutet av september 2017.

Alla siffror som presenteras i detta rapport är preliminära och oreviderade.