Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var 13,8 % år 2019; medelavkastningen under 10 år 6,2 %

Publicerad 28-02-2020 kl. 11.54


Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 13,8 procent år 2019 (-3,4 procent år 2018). Den reala avkastningen var 12,8 procent (-4,5 procent). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 6,2 och medelvärdet av den reala avkastningen 4,8 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 5,6 och medelvärdet av den reala avkastningen 4,8 procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar översteg år 2019 för första gången 20 miljarder euro och var vid årets slut 20,6 miljarder euro (18,5 miljarder euro år 2018). Placeringarna bestod till 37,3 procent av ränteplaceringar och till 50,9 procent av aktier, och resten utgjordes av övriga placeringar och effekterna av derivatinstrument.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de noterade aktieplaceringarna 24,6 procent och de likvida ränteplaceringarna 5,0 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från börsnoterade fastighetsfonder (28,1 %), kapitalfonder (14,2 %) och infrastrukturfonder (12,8 %).

  • År 2019 var ett exceptionellt positivt år för placeringsmarknaden, och även Statens Pensionsfond lyckades väl i sin verksamhet. VER uppnådde slutligen den högsta årsavkastningen på tio år, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.
  • I synnerhet aktieplaceringarna gjorde 2019 till ett utmärkt år, men även ränteplaceringarna blev en positiv överraskning och framför allt VER:s relativt stora satsning på tillväxtländernas räntemarknader gav än en gång bra resultat.
  • Det som är väsentligast är avkastningen på lång sikt. VER:s realavkastning har hållits på en bra nivå i mer än tio år, och detta har helt klart stärkt finansieringsbasen för de framtida pensionerna, säger Viherkenttä.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2019 till nästan 1,5 miljarder euro, och VER överförde cirka 1,9 miljarder euro till statsbudgeten. Varje år överförs ett belopp som utgör 40 procent av statens pensionsutgift från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar på framtiden varje år i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 92,7 miljarder euro i slutet av 2019. Fonderingsgraden var cirka 22 procent.

Statens Pensionsfonds årsöversikt kan läsas på adressen www.ver.fi.

 

Mer information:

Mer information fås av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 20,6 miljarder euro i slutet av 2019.