Positiv start på året 2017 för Statens Pensionsfond i Finland

Publicerad 27-04-2017 kl. 14.47


Placeringsmiljön

Början av 2017 präglades till största delen av en fortsatt positiv utveckling på placeringsmarknaden. Den globala realekonomin uppvisade på många fronter en uppåtgående kurva, som också återspeglades i placeringsmiljön. Framför allt indikatorerna över framtidsförväntningarna låg på hög nivå inom många ekonomiområden, men också den faktiska utvecklingen var starkare i många avseenden.

För placeringsmarknaden var det samtidigt av väsentlig betydelse att den positiva ekonomiska utvecklingen ännu inte verkar leda till snabba och hårda åtstramningar i centralbankspolitiken, trots att den penningpolitiska riktningen redan har vänt i USA.

På de marknader som går hand i hand med placerarnas risktagningsvilja, i synnerhet aktierna och ränteplaceringarna på tillväxtmarknader, rådde i början av året samma positiva stämning som ifjol.

Avkastningen av VER:s placeringsverksamhet

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2017 var 19,2 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 3,0 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Under de fem senaste åren (1.4.2012–31.3.2017) har VER:s placeringsportfölj avkastat i genomsnitt 6,9 procent om året i nominella termer. Den motsvarande årsavkastningen för de senaste tio åren var 4,7 procent.


Den reala avkastningen på placeringarna var 3,1 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 6,1 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,1 procent.


Ur statens synvinkel är det motiverat att jämföra avkastningen av placeringsverksamheten också med den genomsnittliga kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s avkastning i genomsnitt varit 2,2 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit drygt 5 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld beräknat för motsvarande kapital under samma tid.


Vid VER följer man fondens placeringsresultat med flera olika mätare. Ett enkelt sätt som VER tagit an, är att granska avkastningen i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen är att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.

 

Detaljerad analys av januari–mars 2017

Under årets första kvartal avkastade de likvida ränteplaceringarna 1,0 procent och de noterade aktieplaceringarna 5,7 procent. Av de övriga tillgångsklasserna gav kapitalfonderna en avkastning på 3,7 procent medan hedgefonderna avkastade 1,6 procent och riskpremieplaceringarna likaså 1,6 procent.

VER:s placeringsportfölj hade i slutet av mars 2017 ett marknadsvärde på 19,2 miljarder euro. Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 45,4 procent, aktier 44,4 procent och övriga placeringar 8,2 procent.


RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 1,0 procent.

Året inleddes med kraftigt stigande räntor i Europa, men redan i februari sjönk räntorna till samma nivå som vid årsskiftet i och med att den politiska osäkerheten stödde framför allt de tyska räntorna. Den tyska 2-åriga räntan sjönk till en rekordlåg nivå på cirka -0,97 procent. Den politiska osäkerheten gällde framför allt valen i Frankrike och Holland. I bägge fallen befarade man att extremhögern skulle vinna och vad det skulle leda till. I mars steg räntorna igen i Europa då det på marknaden spekulerades kring att Europeiska centralbanken skulle höja depositionsräntan innan köpprogrammet för obligationer tar slut. Räntorna vände dock nedåt i slutet av månaden i och med att inflationsförväntningarna sjönk och centralbanken dementerade ryktena om en planerad räntehöjning.

I USA har det varit ganska lugnt på räntemarknaden trots centralbankens (FED) räntehöjning i mars. Inga nämnvärda förändringar skedde vare sig i FED:s ränteutvecklingsprognos eller i prognoserna om inflationen och den ekonomiska tillväxten.

Under det första kvartalet har tillväxtmarknaderna erbjudit den bästa avkastningen på likvida ränteplaceringar.


Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 1,8 procent.

I Europa är marknadsläget alltjämt gynnsamt för private credit-fonderna. De privata medlens andel av finansieringen av små och medelstora företag har fortsatt att öka allteftersom bankfinansieringens andel har minskat. VER:s private credit-avkastning under det första kvartalet består i praktiken av fondernas uppdaterade avkastningar från årets slut.


AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 5,7 procent.

Det första kvartalet av 2017 blev ett bra kvartal för VER:s noterade aktier. Risksentimentet hölls på hög nivå genom hela kvartalet trots alla rådande osäkerhetsfaktorer, och de tillgångsklasser som är förknippade med större risk, såsom aktierna, gav en relativt bra avkastning. Den bästa avkastningen fick VER på tillväxtmarknadernas aktiemarknader, men också de övriga aktiemarknaderna gav en god avkastning under årets första kvartal.

Uppsvinget på aktiemarknaden, som pågått en längre tid, har också lett till högre värderingsnivåer, som nu enligt många mätare kan konstateras vara mycket höga. Aktiemarknaden erbjuder dock alltjämt, trots uppsvinget, en relativt konkurrenskraftig löpande avkastning jämfört med många andra tillgångsklasser.


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 3,7 procent och de onoterade aktierna 3,8 procent.

I fråga om kapitalfonderna består avkastningen under början av året i praktiken av fondernas uppdaterade avkastningar från årets slut. Bakom den goda avkastningen ligger den positiva utvecklingen på aktiemarknaden och de framgångsrika lösgöringarna i slutet av förra året. Avkastningen på onoterade aktieplaceringar återspeglar i sin tur fastighetsbolagens positiva utveckling.


ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var -0,2 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 0,9 procent.

I fråga om fastighets- och infrastrukturplaceringar gick årets första kvartal liksom tidigare år ut på att vänta på kommande avkastning. Under det första kvartalet fortsatte den positiva utvecklingen på den europeiska fastighetsmarknaden utan några som helst tecken på överhettning. Inga betydande förändringar har skett i någondera portföljen under de första månaderna av året. 

Hedgefondernas avkastning uppgick till 1,6 procent under det första kvartalet. I princip fungerade alla strategier hyfsat under perioden. Den bästa avkastningen i portföljen erbjöd de makrofonder som placerar på tillväxtmarknader.

Riskpremiestrategierna avkastade 1,9 procent (TWR). Carrie- och value-strategierna gav en ganska bra avkastning, bortsett från aktiemarknaden. För momentum-strategierna var årets första kvartal utmanande, vilket återspeglades särskilt i de strukturer som fokuserar på varumarknaden. 


Tillgångsklassernas medelavkastning under fem år

 

Statens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick till cirka 1 142 miljoner euro under det första kvartalet av 2017. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 457 miljoner euro. Det uppskattade inflödet av pensionsavgifter till VER under motsvarande period var cirka 338 miljoner euro. Fondens nettoavgiftsintäkter har de facto blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens premieinkomst, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en god nivå. I slutet av 2016 uppgick statens pensionsansvar till 93 miljarder euro, och fonderingsgraden översteg för första gången gränsen på 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden, med beaktande av det långsiktiga avkastningsmål som finansministeriet bestämt.
 

NYCKELTAL

   
 

31.3.2017

31.12.2016

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 223

18 767

Ränteplaceringar

8 729

8 640

Aktieplaceringar

8 536

8 445

Övriga placeringar

1 585

1 579

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

45,4 %

46,0 %

Aktieplaceringar

44,4 %

45,0 %

Övriga placeringar

8,2 %

8,4 %

 
 

1.1.–31.3.2017

1.1.–31.12.2016

Avkasting på placeringar

3,0 %

6,7 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

1,0 %

4,0 %

Övriga ränteplaceringar

1,8 %

2,4 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

5,7 %

9,7 %

Private Equity -placeringar

3,7 %

9,0 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

-0,2 %

11,9 %

Infrastrukturfonder

0,9 %

13,8 %

Hedge-fonder

1,6 %

1,0 %

 

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,2 miljarder euro i slutet av mars 2017.

Alla siffror som presenteras i detta rapport är preliminära och oreviderade.