Avkastningen på VERs placeringar 1.1–31.3.2021 var 5,2 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 6,0 %

Publicerad 06-05-2021 kl. 15.29

PLACERINGSMILJÖN

Ekonomin fortsatte att återhämta sig under det första kvartalet av 2021. Trots spridningen av coronaviruset och staternas tidvis också hårda restriktioner var uppgången på aktiemarknaden kraftig. Detta kan förklaras med att det rådde en allmän tro på att coronavaccinet kommer att distribueras och vara effektivt och att coronapandemin kommer att försvagas mot sommaren. Tack vare dessa faktorer och den låga utgångsnivån förväntas den ekonomiska tillväxten vara kraftig i synnerhet under senare delen av 2021.

Staterna och centralbankerna fortsatte under början av året att bedriva en politik som stöder återhämtningen. Det har fortsättningsvis i stor utsträckning ansetts finnas ett behov av stödåtgärder och en diskussion om skuldbeloppet på lång sikt har kommit igång. I USA påverkade diskussionen om och oron över ökad inflation ökningen av statslånens räntenivå. Den allmänna uppfattningen var fortfarande att en inflationsökning över nivån 2 procent skulle vara ett tillfälligt fenomen.

På aktiemarknaden skedde en uppgång på närmare 10 procent, beroende på marknadsområdet. Av sektorerna var teknologisektorn föremål för osäkerhet samtidigt som de traditionella industrisektorerna, värdeaktierna och småföretagen klarade sig bra.

Aktiveringen av den internationella klimatpolitiken och den samtidiga åtstramningen av geopolitiken både förenar världens ledande stater och skiljer dem åt. Under början av året förvärrades situationen i Ukraina. Samtidigt spreds mer information i världen om den senaste tidens cyberverksamhet. Inom klimatpolitiken var USA på väg att ta en ledande position tillsammans med Kina, samtidigt som Europa framskrider målmedvetet inom detta område. Det inger hopp i fråga om de klimatpolitiska åtgärderna under de närmaste åren.

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2021 var 21,9 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 5,2 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2016–31.3.2021) var 6,6 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,0 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,7 procent.
 

SV Q1 2021 12


Den reala avkastningen på placeringarna under det första kvartalet var 4,2 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 5,6 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,0 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 4,3 procent.
 

SV Q1 2021 13


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 4,5 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 9,1 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

SV Q1 2021 7


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
 

SV Q1 2021 11


 

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–MARS 2021

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av mars var andelen ränteplaceringar 35,5 procent, andelen aktieplaceringar 51,9 procent och andelen övriga placeringar 10,2 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under det första kvartalet -0,4 procent och de noterade aktieplaceringarna 9,4 procent.

 

SV Q1 2021 14


RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under det första kvartalet var -0,4 procent.

Under årets första kvartal följde VER coronavaccinationernas framskridande, utvecklingen av sjukdomsläget och behandlingen av USA:s stimulanspaket. Centralbankerna indikerade att de kommer att fortsätta att bedriva en lätt penningpolitik.

USA:s centralbank FED försäkrade att de kommer att fortsätta med sin nuvarande nollräntepolitik tills sysselsättningen och inflationen är på den nivå som centralbanken önskar. Enligt FED kommer räntorna att höjas tidigast efter 2023. Räntemarknaden blev oroad över centralbankens lätta penningpolitik och den massiva fiskala stimulansens inverkan på inflationen, vilket ledde till en väldigt brant räntekurva. Räntan på den tioåriga statsobligationen i USA steg från 0,91 procent vid årsskiftet till 1,74 procent i slutet av mars. Kvartalsavkastningen på statsobligationsindex i USA var den sämsta sedan 1980, -4,13 %.

I Europa steg räntorna mer behärskat, men trots det oroade sig Europeiska centralbanken över ränteökningen och över det europeiska coronalägets inverkan på ekonomin och beslutade vid sitt möte i mars att intensifiera takten för PEPP-köp i tre månader framåt för att förhindra en åtstramning av finansieringsförhållandena. Räntan på den tioåriga statsobligationen i Tyskland steg med knappt 30 räntepunkter under kvartalet till -0,29 procent.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar belastade ränteökningen i synnerhet avkastningen på ränteplaceringar i tillväxtländernas statsobligationer. Däremot gav placeringarna i statsobligationer i USA en utmärkt avkastning tack vare den korta durationen och den stärkta dollarn, trots den exceptionellt dåliga avkastningen på index i fråga. Företagslånens riskpremier förblev synnerligen stabila under det första kvartalet och avkastningen på VER:s placeringar i företagslån var positiv trots den stigning av räntenivån som nämns nedan.
 

SV Q1 2021 3


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 1,8 procent. Avkastningen på private credit-fonder var 1,8 procent och avkastningen på direkta lån 1,8 procent.

Effekterna av coronapandemin har varit synliga också i portföljerna med private credit-fonder. Coronapandemin har orsakat avsevärda problem för företag vars affärsverksamhet är beroende av människors mobilitet. Som helhet kan man dock säga att private credit-managerna har klarat coronaåret bra och till och med dragit nytta av störningen på marknaden, då företagens behov av förnyad finansiering har ökat och bankerna har dragit sig ur finansieringen av i synnerhet mindre företag. Särskilt för special situation-managerna har marknadsläget varit extremt gynnsamt.

Liksom tidigare år bestod avkastningen på private credit-placeringarna under det första kvartalet ännu till största delen av uppdaterade uppskattningar från årsskiftet.

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 9,4 procent under årets första kvartal.

År 2021 har börjat mycket starkt på aktiemarknaden. Aktierna har överlag gett en bra avkastning, då återhämtningen från coronapandemin har fortsatt. Det finns fortfarande många orosmoment, men inte ens dåliga nyheter har tillsvidare påverkat stämningen på aktiemarknaden. Det första kvartalet av 2021 blev också ett av de bästa kvartalen genom tiderna för de noterade aktierna, eftersom alla aktieportföljer uppvisade en klart positiv avkastning. Den bästa avkastningen gav VER:s placeringar på den nordamerikanska aktiemarknaden.

Den globala ekonomin fortsatte att återhämta sig under det första kvartalet av 2021. Börsbolagens resultat överträffade fortsättningsvis prognoserna och riskaptiten har hållits på en hög nivå. I en sådan miljö är aktierna i regel mycket framgångsrika, och så har det också gått denna gång. Det har visserligen funnits många orosmoment under det gångna kvartalet, men de har ändå inte haft någon betydande inverkan på aktiernas uppgång. På aktiemarknaden observerades också en synnerligen stor intern rotation under det första kvartalet, då värdeaktierna efter en lång tid återigen var mer framgångsrika än tillväxtaktierna. Det finns dock ännu ett mycket stort försprång att ta igen, eftersom de senaste åren har varit en ytterst bra period för tillväxtaktierna och spridningen av pandemin under 2020 bara stärkte denna utveckling. Det återstår att se om det endast är fråga om en tillfällig förändring eller en mer långvarig trend på aktiemarknaden. Fortsatta omfattande vaccinationer, efter några smärre motgångar under den senaste tiden, skulle skapa goda förutsättningar för en fortsatt stark resultatökning inom börsbolagen, och detta är också den konsensusförväntning som råder på marknaden för tillfället. Resultattillväxt krävs också, eftersom värderingsnivåerna på aktiemarknaden för närvarande är höga, oavsett vilken mätare som används för att granska situationen. Visserligen erbjuds fortsättningsvis ganska få alternativ och delvis på grund av detta strömmar pengar fortfarande in till aktiemarknaden trots de höga värderingsnivåerna. 
 

SV Q1 2021 5Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 9,6 procent, de onoterade aktierna 37,8 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna 5,9 (TWR) procent.

Liksom tidigare år består avkastningen på kapitalfonder under det första kvartalet av avkastningen från det föregående årets sista kvartal. Kapitalfonderna gynnades av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden i slutet av förra året och portföljernas värderingsnivåer steg under det sista kvartalet. Coronapandemins effekter syntes hos en del av portföljföretagen, men i genomsnitt kan man säga att företagen har klarat sig bra under det svåra året.  Managerna lyckades också göra ytterst goda lösgöringar och värdena hölls på höga nivåer trots det svåra marknadsläget.

De börsnoterade fastighetsfonderna har under det första kvartalet följt den positiva utvecklingen på aktiemarknaden.

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 1,0 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 3,2 procent.

Även i realtillgångsklasserna bestod avkastningen under årets första kvartal av uppdateringar av avkastningen vid årsskiftet. När det gäller infrastrukturplaceringar har coronapandemin haft en betydande inverkan på placeringar med anknytning till mobilitet, men basinfrastrukturen har i praktiken klarat sig utan problem. Både de ökade värderingsnivåerna och de utmärkta lösgöringarna ligger bakom fondernas goda avkastning.  I fråga om fastighetsplaceringarna har coronapandemin påverkat i synnerhet fastigheter inom handeln, men redan i slutet av året började en försiktigt positiv trend på fastighetsmarknaden som också har fortsatt i början av 2021.  Logistiken och bostäderna har klarat sig bra samtidigt som restriktionerna i samhället har gjort det svårt för köpcentrum och fastigheter med anknytning till turism.

Hedgefonderna och de systematiska strategierna uppvisade en avkastning på 2,0 procent under det första kvartalet 2021. Fonder med fokus på marknaden i Asien hade en betydande positiv inverkan inom hedgefonderna. De kvantitativa fonderna uppvisade en stor spridning i avkastningen, som varierade mellan +10 % och -8 %. I fråga om de systematiska strategierna var avkastningen i början av året en aning negativ, framför allt på grund av att dollarn blev starkare.

 

SV Q1 2021 10

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond har fått och fortsätter under de närmaste åren att få en allt viktigare roll när det gäller att balansera upp statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,8 miljarder euro år 2020, och i budgeten för 2021 har man förberett sig på att de kommer att stiga till drygt 4,9 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2021 innebär sammanlagt över 1,9 miljarder euro.

Under årets första kvartal har 486 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 363 miljoner euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2020 uppgick statens pensionsansvar till 93,1 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 23 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

NYCKELTAL

31.3.2021

31.12.2020

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

21 934

20 964

Ränteplaceringar

7 783

7 599

Aktieplaceringar

113 984

10 994

Övriga placeringar

2 241

2 280

Effekt av derivat

517

91

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

35,5 %

36,2 %

Aktieplaceringar

51,9 %

52,4 %

Övriga placeringar

10,2 %

10,9 %

Effekt av derivat

2,4 %

0,4 %

1.1.–31.3.2021

1.1.–31.12.2020

Avkasting på placeringar

5,2 %

4,0 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

-0,4 %

2,1 %

Övriga ränteplaceringar

1,8 %

4,4 %

Private Credit -fonder

1,8 %

3,9 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

9,4 %

6,2 %

Private Equity -placeringar

9,6 %

6,6 %

Onoterade aktier

37,8 %

12,2 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

1,0 %

1,2 %

Infrastrukturfonder

3,2 %

12,2 %

Hedge-fonder

2,0 %

4,9 %

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

363

1 509

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

-486

1 931

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-123

-423

Pensionsansvar, miljarder euro

93,1

Fonderingsgrad, %

23 %


Mer information : verkställande direktör Timo Löyttyniemi , fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 21,9 miljarder euro i slutet av mars 2021.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.