Avkastningen på VERs placeringar 1.1–31.3.2019 var 6,6 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 7,4 %

Publicerad 07-05-2019 kl. 11.34

Placeringsmiljön

Resultatet för det första kvartalet av 2019 var exceptionellt starkt på placeringsmarknaden. I synnerhet på aktiemarknaden startade ett kraftigt uppsving i januari efter den dystra decembermånaden 2018. Även räntemarknaden, speciellt den delen som kännetecknas av en högre risk, utvecklades kraftigt i början av året, och i och med att de allmänna räntenivåerna delvis började sjunka gav också avkastningen på statslån en positiv avkastning.

Marknadsutvecklingen kan betraktas som synnerligen positiv särskilt med tanke på att man i makroekonomins utveckling har sett tydliga tecken på en avmattning på olika håll i världen. Bland annat i Europa har många ekonomiska siffror under årets första månader varit svaga. Den amerikanska ekonomin växer fortfarande i måttlig takt, och i Kina har nya stimulansåtgärder vidtagits för att stöda den ekonomiska utvecklingen.

Den viktigaste faktorn bakom den positiva marknadsutvecklingen har i likhet med tidigare år varit centralbankernas politik och kommunikationen om den framtida penningpolitiken. I USA verkar den penningpolitiska åtstramningen ha kommit till vägs ände, och förväntningarna på marknaden har vänt i riktning med de sjunkande räntorna. På motsvarande sätt verkar normaliseringen av Europeiska centralbankens penningpolitik förflyttas allt längre in i framtiden.
 

Avkastningen av VER:s placeringsverksamhet

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 31 mars 2019 var 19,5 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 6,6 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.4.2014–31.3.2019) var 5,4 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 7,4 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,4 procent.
 

SVE Q1 2019 12.png


Den reala avkastningen på placeringarna under det första kvartalet var 6,4 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 4,9 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,1 procent per år.


SVE Q1 2019 13.png


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 5,5 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 6 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

SVE Q1 2019 7.png


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.
 

SVE Q1 2019 11.png

 


Detaljerad analys av januari-mars 2019

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av mars var andelen ränteplaceringar 39,1 procent, andelen aktieplaceringar 46,1 procent och andelen övriga placeringar 10,1 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under årets första kvartal 2,1 procent och de noterade aktieplaceringarna 12,7 procent.
 

SVE Q1 2019 14.pngRÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under det första kvartalet var 2,1 procent.

Under årets första kvartal korrigerades den dåliga utvecklingen vi såg under 2018 kraftigt, främst i de ränteplaceringsobjekt som kännetecknas av en högre risk. Trots de fortsatt svaga ekonomiska siffrorna minskade risktilläggen i fråga om tillväxtmarknaderna och företagslån kraftigt. Denna utveckling stöddes av växande förhoppningar om en handelsuppgörelse mellan USA och Kina samt förväntningar på att centralbankerna ska gå in för en lättare penningpolitik. På räntemötet i mars meddelade Europeiska centralbanken att räntorna hålls på nuvarande nivå åtminstone till utgången av 2019 och att man kommer att inleda två år långa finansieringsoperationer med styrränta kvartalsvis i september 2019. Dessa operationer genomförs fram till mars 2021. Som en följd av detta blev Tysklands 10-åriga ränta negativ för första gången sedan oktober 2016. I mars indikerade också amerikanska centralbanken FED att den inte höjer styrräntorna år 2019 och att centralbanken upphör med att minska sin balansräkning i september. Marknaden prissatte i slutet av mars för FED en minskning av styrräntan med 50 räntepunkter fram till slutet av 2020. Samtidigt sjönk räntekurvan för US 3 mån. vs. 10 år.
 

SVE Q1 2019 3.pngÖvriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 0,5 procent.

På private credit-marknaden har företagens ökade skuldkvoter tillsammans med de försvagade ekonomiska utsikterna ökat oron över företagens förmåga att klara av sina skyldigheter när det gäller låneskötsel. Investerarna har emellertid alltjämt ett starkt intresse för denna placeringskategori, och den relativt stora mängden insamlat kapital ökar den risk som är förknippad med placeringskategorin.  De som söker investeringsobjekt för det insamlade kapitalet ryggar inte alltid tillbaka för riskerna.


AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 12,7 procent under årets första kvartal.

År 2019 kom igång med besked på den globala aktiemarknaden, och vid slutet av det första kvartalet låg avkastningen på noterade aktier på en utmärkt nivå. Risksentimentet hölls på hög nivå genom hela kvartalet, och de tillgångsklasser som är förknippade med större risk, såsom aktierna, gav en bra avkastning under rapportperioden.

Under det sista kvartalet av 2018 skedde en kraftig nedgång på den globala aktiemarknaden. Kring årsskiftet blev stämningen på aktiemarknaden mycket bättre, och aktiemarknaden fick en mycket bra start på det nya året genast från januari. Detta trots att makroekonomin uppvisade rätt så svaga siffror under hela det första kvartalet. Det fanns flera orsaker till den starka aktiemarknaden, men en stor bidragande orsak var bl.a. centralbankernas förändrade penningpolitiska utsikter samt de handelspolitiska förhandlingarna mellan USA och Kina. Centralbankerna förväntas inte längre strama åt penningpolitiken, och följaktligen ökade investerarnas riskvilja avsevärt under de första kvartalet. Vidare rapporterades att förhandlingarna mellan USA och Kina förlöpte i god anda, och trots att de inte ledde till konkreta resultat var detta tillräckligt för att tillfredsställa finansmarknaden. Brexit-situationen fick mycket uppmärksamhet och kolumnutrymme under kvartalet, men den oklara situationen försvagade ändå inte risksentimentet på finansmarknaden. Årets första kvartal blev således ett mycket bra kvartal för aktieplacerarna.
 

SVE Q1 2019 5.pngÖvriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder(REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 3,0 procent, de onoterade aktierna 1,6 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna 14,3 procent.

Liksom under tidigare år bygger avkastningen för årets första kvartal när det gäller kapitalplaceringar i praktiken på den uppdaterade avkastningen för det sista kvartalet av 2018. Trots att år 2018 slutade i ytterst svaga tecken på aktiemarknaden hann marknadsrörelsen inte påverka avkastningen på kapitalfonder nämnvärt. Under det första kvartalet såg man inga större minskningar i målbolagens värderingsnivåer eller skuldkvoter. Detta berodde delvis på en återhämtning på aktiemarknaden. Man kan dock se vissa tecken på att de ekonomiska utsikterna börjar försvagas, vilket leder till en växande oro för hur den framtida avkastningen på kapitalplaceringar ska utvecklas.

De börsnoterade fastighetsfondernas positiva avkastning under årets första kvartal återspeglar den starka utvecklingen på aktiemarknaden.

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 0,6 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 2,7 procent.

Under årets första kvartal skedde inga betydande förändringar på fastighets- och infrastrukturmarknaden jämfört med föregående år. Avkastningen på infrastrukturfonder bygger i praktiken på att en fond utvecklades kraftigt i början av året.

Avkastningen på hedgefonder var 1,9 procent under det första kvartalet. Inom de olika placeringsstilarna i fråga om hedgefonder kunde man notera en stor spridning mellan avkastningarna. Den bästa avkastningen på fonder kom från strategier som fokuserar på risken på aktie- och tillväxtmarknader. Mest utmanande var kvartalet för volatilitetsfonderna. 

Avkastningen på riskpremiestrategier var 0,4 procent under det första kvartalet. De fonder som fokuserar på traditionella riskpremiestrategier gav en mer anspråkslös avkastning under kvartalet jämfört med fonder som utnyttjar mer dynamiska premieval. 
 

SVE Q1 2019 10.png


Statens pensionutgifter, VER:s överföring till statsbudgeten, pensionsavgihtsintäkter och fonderingsgrad

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till drygt 4,6 miljarder euro år 2018, och i budgeten för 2019 har man förberett sig på att de kommer att stiga till närmare 4,8 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2019 innebär sammanlagt cirka 1,9 miljarder euro. Under årets första kvartal har 476 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten.

Under det första kvartalet var VER:s pensionsavgiftsintäkter 296 miljoner euro. Detta är cirka 60 miljoner euro mindre än vad som förutspåtts. Sedan början av 2019 baserar sig faktureringen av pensionsavgifter på löneuppgifter som registreras i inkomstregistret. Ibruktagandet av inkomstregistret har varit förknippat med betydande problem och alla löneuppgifter har inte överförts till registret. Av denna anledning har en del av VER:s pensionsavgiftsintäkter överförts för fakturering i ett senare skede. Även utan denna fördröjning har fondens nettoavgiftsintäkter blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är klart högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2018 uppgick statens pensionsansvar till 92,1 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

 

 

 

31.3.2019

31.12.2018

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 531

18 486

Ränteplaceringar

7 631

7 106

Aktieplaceringar

9 013

8 720

Övriga placeringar

1 964

1 823

Effekt av derivat

923

837

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

39,1 %

38,4 %

Aktieplaceringar

46,1 %

47,2 %

Övriga placeringar

10,1 %

9,9 %

Effekt av derivat

4,7 %

4,5 %

 

 

1.1.–31.3.2019

1.1.–31.12.2018

Avkasting på placeringar

6,6 %

-3,4 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

2,1 %

-1,9 %

Övriga ränteplaceringar

-0,5 %

8,4 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

12,7 %

-7,4 %

Private Equity -placeringar

3,0 %

13,4 %

Noterade fastighetsfonder

14,3 %

 

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

0,6 %

0,0 %

Infrastrukturfonder

2,7 %

11,2 %

Hedge-fonder

1,9 %

-2,5 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

296

1 425

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

-476

-1 859

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-180

-434

Pensionsansvar, miljarder euro

 

92,1

Fonderingsgrad, %

 

20 %


Mer information: Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 295 201 210.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,5 miljarder euro i slutet av mars 2019.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.