Avkastningen på VER:s placeringar 1.1–30.9.2023 var 3,2 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 5,2 %

Publicerad 25-10-2023 kl. 15.44


PLACERINGSMILJÖN
 

Utvecklingen på placeringsmarknaden har varit positiv i början av året. Räntenivån har möjliggjort en bra avkastning på ränteplaceringarna under årets början, samtidigt som aktiemarknaden har utvecklats i en positiv riktning. De ekonomiska utsikterna håller dock på att försämras globalt.

Utvecklingen på placeringsmarknaden har drivits av riktningen för centralbankernas räntepolitik. Under det tredje kvartalet skedde en klar uppgång av räntenivån, samtidigt som inflationstalen var på väg neråt i USA och euroområdet. Måttligheten hos inflationen och inflationsförväntningarna räckte inte till för att få ner räntorna ytterligare. Således kan de kommande ekonomiska utsikterna och hotet om en möjlig recession styra den fortsatta utvecklingen. Centralbankernas penningpolitik har varit något mindre stram och diskussionerna om framtiden något mer sansade än tidigare.

Den geopolitiska bilden blir tydligare. USA och EU tvingas bevaka sina egna intressen noggrannare och kraftigare i den globala ekonomin. Särskilt Kinas och Rysslands beteende uppfattas som ett geopolitiskt hot, liksom en fortsatt utveckling som hotar västländerna. Det finns tecken på differentiering av ekonomier och detta kan ha konsekvenser för den ekonomiska tillväxten och möjligen för inflationen.

Den artificiella intelligensens betydelse kan skönjas i utvecklingen och värderingen av teknologiaktier. I synnerhet de ledande teknologiföretagen i USA har utvecklats utmärkt under början av året. Detta förklaras delvis av förväntningen på en kraftigare ekonomisk tillväxt med anknytning till AI. Det är ännu oklart hur och med vilken tidtabell AI kommer att påverka ekonomin.
 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfond i Finlands (VER) placeringsverksamhet läggs fokus på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar varje kvartal kvartalsinformation och kvartalskommentarer.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 september 2023 var 22,0 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 3,2 procent till verkligt värde under årets tre första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.10.2018–30.9.2023) var 4,3 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,2 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,2 procent.

SVE Q3 2023 12


Den reala avkastningen på placeringarna under de tre första kvartalen var 0,6 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 1,0 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,2 procent per år. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har den genomsnittliga reala avkastningen varit 3,3 procent.


SVE Q3 2023 13


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 4,0 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 9,6 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.

SVE Q3 2023 7


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade ränteplaceringar 50 procent.

SVE Q3 2023 11
 

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–SEPTEMBER 2023


Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av september var andelen ränteplaceringar 41,7 procent, andelen aktieplaceringar 52,4 procent och andelen övriga placeringar 8,5 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under de tre första kvartalen 2,1 procent och de noterade aktieplaceringarna 5,9 procent.

SVE Q3 2023 14
 

RÄNTEPLACERINGAR
 

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 2,1 procent under årets första tre kvartal.

Under det tredje kvartalet fortsatte centralbankerna att strama åt penningpolitiken med de metoder som tidigare tillkännagivits. Europeiska centralbanken (ECB) höjde sina styrräntor med 25 räntepunkter i både juli och september, vilket innebar att ECB:s depositionsränta steg till fyra procent från en nivå på två procent vid årsskiftet. Vid sitt möte i september bedömde ECB att räntorna hade stigit till nivåer som, om de kvarstår tillräckligt länge, pressar inflationen till ECB:s målnivå.

Centralbanken i USA (FED) höjde för sin del styrräntorna med 25 räntepunkter vid sitt möte i juli, vilket innebar att de hamnade i intervallet 5,25–5,50 % jämfört med nivån 4,25–4,50 % vid årets början. Vid sitt möte i september bibehöll FED som förväntat räntorna på en oförändrad nivå, men signalerade om ännu en räntehöjning under detta år. FED höjde sin kommande styrränteprognos med en halv procentenhet för år 2024 och 2025 jämfört med uppskattningarna i juni baserat på en starkare prognos för ekonomisk tillväxt än tidigare.

Som en följd av FED:s möte i september vände kurvan för statslåneräntorna i USA i en betydligt mindre nedåtgående riktning. Tvåårsräntan sjönk med cirka 10 räntepunkter till 5,04 procent och tioårsräntan steg med cirka 20 räntepunkter till 4,60 procent. Samma slags rörelse sågs även i statslånen i Europa, även om trenden var en aning lindrigare då till exempel tioårsräntan för statslånen i Tyskland steg till 2,90 procent.

Stigningen av de långa räntorna i slutet av september vände också riskpremierna för företagslån och tillväxtlånemarknaderna i en stigande riktning. I slutet av det tredje kvartalet var riskpremierna ungefär på samma nivå som vid årsskiftet efter att ha minskat under det andra kvartalet.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar var det tredje kvartalet resultatmässigt svagare än i början av  året, men kvartalsavkastningen för bland annat företagslån med lägre kreditklassificering var fortsättningsvis god. Räknat från årets början uppnåddes den bästa avkastningen bland placeringsobjekt med högre risk, såsom företagslån med lägre kreditklassificering och placeringar i lokal valuta på tillväxtlånemarknaderna, vilka båda uppvisade en utmärkt avkastning.


SVE Q3 2023 3

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på övriga ränteplaceringar var 4,1 procent. Avkastningen på private credit-fonder var 4,2 procent och avkastningen på direkta lån 3,7 procent.

Eftersom största delen av private credit-lånen är floating rate-lån, har de höjda räntorna under det innevarande året haft en positiv inverkan på private credit-fondernas avkastning.  Dessutom har efterfrågan på privat lånefinansiering ökat avsevärt i företagen även i Europa, vilket har skapat en betydligt större placeringsöppenhet än förut för fonderna.  En rekordhög andel oplacerat kapital i kapitalfonderna har för sin del ökat efterfrågan på finansiering från fonderna och möjliggjort en ytterst selektiv urvalsprocess.
 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 4,6 procent vid granskningsperiodens slut.

År 2023 var återigen mycket intressant på den globala aktiemarknaden och året har inte saknat dramatik. Året startade synnerligen bra efter ett svagt 2022, men redan i marsk förändrades stämningen helt på grund av regionbankkrisen som blossade upp i USA. Krisen avvärjdes, åtminstone tillfälligt, till stor del tack vare myndigheternas snabba åtgärder, och situationen kunde inte spridas okontrollerat. Trycket på marknaden fortsatte ännu under de två följande månaderna, men redan efter sommaren hade temat nästan försvunnit helt från rubrikerna. Efter sommaren syntes nya mörka moln på himlen, bland annat inom fastighetssektorn i Kina. Krisen som uppstod för ett par år sedan kom återigen upp till ytan och orsakade osäkerhet på aktiemarknaden i Kina, men också på ett bredare plan. Det skärpta geopolitiska läget har nästan inte lättat alls under året, utan snarare försämrats ytterligare efter granskningsperioden.

Inflationen har blivit det största temat under året och uttryckligen att den är segare än förväntat. Centralbankerna världen över har höjt sina styrräntor som motåtgärd mot den stigande inflationen och räntorna har under det innevarande året stigit till nivåer som inte har setts på en väldigt lång tid. På aktiemarknaden har ränterörelserna följts närmare än på många år. Även centralbankernas räntebeslut och presskonferenserna om centralbankernas möten har följts mycket noggrant. Börsbolagens resultatprognoser har trots osäkerhetsfaktorerna bibehållit sin nivå överraskande bra, och detta har fungerat som ett stöd för den relativt starka utvecklingen på aktiemarknaden. Under början av året gav Japan bäst avkastning av underportföljerna bland VER:s noterade aktier, medan Norden var en svagare region i synnerhet på grund av de finländska aktierna svåra period i början av året.


SVE Q3 2023 5

 

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, infrastrukturplaceringar och onoterade aktier.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 4,0 procent, placeringarna i infrastrukturfonder 5,1 procent och de onoterade aktierna 5,9 procent.

För kapitalfondernas del har året varit relativt bra trots de stigande räntorna och den ökade inflationen. Transaktionsmarknaden har varit betydligt tystare än under de senaste åren, men en del av fonderna har ändå lyckats göra synnerligen bra lösgöringar. Även målbolagens värderingar har tills vidare hållits stabila trots fluktuationerna på aktiemarknaden. Värderingsnivåerna har för sin del bidragit till en överraskande bra utveckling av målbolagens resultat.

De ökade värderingsnivåerna ligger också bakom avkastningen på onoterade aktier. Även om infrastrukturplaceringarna använder mycket skuld i sina placeringar, har räntehöjning tills vidare haft väldigt lindriga effekter på placeringarnas värderingar. Infrastrukturobjektens karaktär som placeringar som skyddar mot inflation har kompenserat de ökade räntekostnaderna orsakade av räntehöjningarna. Investerarnas intresse för infrastrukturplaceringar har hållits på en hög nivå, och därför har värderingsnivåerna för nya transaktioner hållits höga.
 

ÖVRIGA PLACERINGAR
 

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets- och hedgefonder samt systematiska strategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var -2,3 procent.

Transaktionsmarknaden för fastighetsplaceringar var fortsättningsvis synnerligen lugn. De stigande räntorna har ökat trycket på fastigheternas avkastningskrav, även om värdeförändringarna fortfarande har varit ganska måttliga. Mot slutet av året förväntas avkastningen på fastigheter minska, då en del av ägarna värderar fastigheterna en gång per år i november-december. Å andra sidan har den höga inflationen ökat fastigheternas hyresintäkter. Hyrorna har dock inte kunnat höjas i samma takt som inflationen inom alla fastighetssektorer.

Hedgefonderna och de systematiska strategierna uppvisade en avkastning på 1,9 procent under de tre första kvartalen.

Den goda avkastningen på hedgefonderna under det tredje kvartalet vände hela årets avkastning så att den blev rejält positiv. Efter det tredje kvartalet var endast makrofondernas årsavkastning negativ bland de olika placeringsstilarna. För multistrategifonderna och de kvantitativa fonderna var perioden särskilt gynnsam på en marknad som innehöll många förändringar i makrofaktorerna. De tidigare positioneringarna som gjorts i valutaderivaten och kreditriskderivaten bland de egna derivatstrategierna gav en god avkastning. 


SVE Q3 2023 10

 

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD
 

VER har fått allt större betydelse när det gäller att balansera upp utgifterna i statens pensionssystem. Statens pensionsutgifter uppgick till 5,0 miljarder euro år 2022, och i budgeten för 2023 har man förberett sig på att de kommer att stiga till över 5,3 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten under 2023, vilket innebär över 2,1 miljarder euro.

Fram till utgången av september har 1,6 miljarder euro överförts från fonden till statsbudgeten. Under motsvarande period var VER:s pensionsavgiftsintäkter 1,3 miljarder euro. De influtna avgiftsintäkterna motsvarar prognoserna. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är betydligt högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

VER uppnådde betydligt tidigare än väntat, den 31 december 2021, målet om en fonderingsgrad på 25 procent som ställts upp för VER. Efter att fonderingsgraden hade uppnåtts reviderades lagen om statens pensionsfond och den nya lagen trädde i kraft i april 2022. I samband med revideringen av lagen ökades VER:s överföring till budgeten från och med 2024. Överföringen till budgeten ökar gradvis från nuvarande 40 procent till 45 procent åren 2024–2028.  Ifall fonderingsgraden överskrider nivån 25 procent under två kalenderår i rad, genomförs en tilläggsöverföring på tre procentenheter till statsbudgeten. I takt med att VER:s roll som utjämnare av statens pensionsutgifter blir större, och de negativa nettoöverföringarna ökar, uppskattas VER:s fonderingsgrad sjunka under de kommande åren.

VER:s styrelse inledde ett strategiarbete efter revideringen av lagen. Strategin uppdaterades parallellt med placeringsplanen för 2023 och godkändes i januari 2023. Placeringsverksamheten utgår från de preciserade målen i strategin. Grundallokeringen för placeringsportföljen fastställs i den årliga placeringsplanen. Placeringsportföljen enligt grundallokeringen förväntas enligt de uppställda modellerna uppnå de långsiktiga mål som satts upp för VER. 
 

NYCKELTAL

30.9.2023

31.12.2022

30.9.2022

Placeringar, mn euro (enligt marknadsvärde)

21 965

21 604

21 265

Ränteplaceringar

9 159

8 791

8 532

Aktieplaceringar

11 510

10 285

9 806

Övriga placeringar

1 866

2 777

2 835

Effekten av derivat

-571

-249

92

Fördelning i placeringsportföljen

Ränteplaceringar

41,7 %

40,7 %

40,1 %

Aktieplaceringar

52,4 %

47,6 %

46,1 %

Övriga placeringar

8,5 %

12,9 %

13,3 %

Effekten av derivat

-2,6 %

-1,2 %

0,4 %

1.1–30.9.2023

1.1–31.12.2022

1.1–30.9.2022

Avkastning på placeringar

3,2 %

-6,8 %

-8,7 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

2,1 %

-8,2 %

-8,6 %

Övriga ränteplaceringar

4,1 %

0,4 %

0,8 %

Private credit-fonder

4,2 %

-0,5 %

0,2 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

4,6 %

-12,4 %

-16,2 %

Kapitalfondsplaceringar

4,0 %

12,5 %

13,4 %

Onoterade aktieplaceringar

5,9 %

7,8 %

6,9 %

Övriga placeringar

Onoterade fastighetsfonder

-2,3 %

4,1 %

5,0 %

Infrastrukturfonder

5,1 %

15,6 %

10,5 %

Hedgefonder och systematiska strategier

1,9 %

5,0 %

5,3 %

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 276

1 610

1 221

Överföring till statsbudgeten, mn euro

1 595

1 982

1 499

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

-319

-372

-278

Pensionsansvar, md euro

97

Fonderingsgrad, %

22 %

Mer information: verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 22,0 miljarder euro i slutet av september 2023.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.