Avkastningen på VER:s placeringar 1.1–30.6.2019 var 8,2 %; den genomsnittliga årsavkastningen under tio år var 6,7 %

Publicerad 23-08-2019 kl. 10.39

 

PLACERINGSMILJÖN

Placeringsmarknaden uppvisade en positiv utveckling under de första sex månaderna av 2019. Aktiemarknaden steg kraftigt i januari efter de dystra sista veckorna av föregående år, och även den nedgång som skedde i maj blev kortvarig.

Också räntemarknaden uppvisade i det stora hela en positiv utveckling i och med att de allmänna räntenivåerna sjönk och många risktillägg samtidigt minskade.

Den positiva marknadsutvecklingen berodde i hög grad på centralbankernas penningpolitik och förväntningarna på de kommande penningpolitiska åtgärderna. Av samma orsaker påverkades aktiemarknaden och räntemarknaden, som kännetecknas av hög risk, inte nämnvärt av att den ekonomiska tillväxten och de makroekonomiska prognoserna försvagades i viktiga ekonomiområden.

 

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

I uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet läggs fokus allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentareri samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2019 var 19,7 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 8,2 procent till verkligt värde under årets första kvartal. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.7.2014–30.6.2019) var 5,1 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 6,7 procent. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form, sedan början av 2001, har medelavkastningen varit 5,4 procent.
 

SVE H1 2019 12.png


Den reala avkastningen på placeringarna under det första kvartalet var 7,5 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 4,4 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 5,4 procent per år.
 

SVE H1 2019 13.png


Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s årsavkastning i genomsnitt varit 4,5 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Sedan 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit sammanlagt cirka 6 miljarder euro större än den kumulativa medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

SVE H1 2019 7.png


Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.

SVE H1 2019 11.png

 

DETALJERAD ANALYS AV JANUARI–JUNI 2019

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av juni var andelen ränteplaceringar 38,7 procent, andelen aktieplaceringar 47,3 procent och andelen övriga placeringar 10,1 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 3,6 procent och de noterade aktieplaceringarna 14,5 procent under årets första hälft.
 

SVE H1 2019 14.png

 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar under årets första hälft var 3,6 procent.

Under årets sex första månader korrigerades den dåliga utvecklingen under 2018 kraftigt, och främst av de ränteplaceringsobjekt som kännetecknas av en högre risk. Trots de fortsatt svaga ekonomiska siffrorna minskade risktilläggen i fråga om tillväxtmarknaderna och företagslån kraftigt samtidigt som den allmänna räntenivån sjönk avsevärt. Detta berodde på att centralbankerna signalerade om en mer stimulerande penningpolitik än tidigare.

På räntemötet i mars meddelade Europeiska centralbanken (ECB) att räntorna hålls på samma nivå åtminstone till utgången av 2019 och att man kommer att inleda två år långa finansieringsoperationer kvartalsvis i september 2019. Redan på mötet i juni ändrades styrningen så att räntorna hålls på nuvarande nivå åtminstone under första halvåret 2020. Samtidigt betonade Draghi att ECB är beredd att vidta åtgärder för att stöda den ekonomiska utvecklingen om situationen så kräver. Räntan på de tyska 10-åriga statslånen sjönk till -0,33 procent i slutet av juni.

I mars indikerade amerikanska centralbanken FED att den inte höjer styrräntorna år 2019 och att centralbanken upphör med att minska sin balansräkning i september. Under sommaren gav FED kommentarer som talade för räntesänkningar, och marknaden prissatte i slutet av juni tre räntesänkningar på 25 räntepoäng för år 2019 och en för år 2020. Räntan på de amerikanska 10-åriga statslånen sjönk till två procent i slutet av juni.

Tack vare det ränterally som centralbankerna ledde utvecklades ränteindexen mycket positivt med undantag av de allra kortaste räntorna.
 

SVE H1 2019 3.png

 


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 0,6 procent.

Trots att investerarna redan länge haft höga förväntningar på en korrigeringsrörelse på private credit-marknaden verkar de ändå inte ha tappat intresse för denna placeringskategori.  Insamlingen av medel har varit livlig och fonderna har vuxit i storlek.  De försvagade ekonomiska utsikterna ökar emellertid sannolikheten för en korrigeringsrörelse i och med att målbolagens resultatutsikter försämras. 

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 14,5 procent under årets första hälft.

Den globala aktiemarknaden uppvisade en synnerligen positiv utveckling under de första sex månaderna av 2019. Aktiekurserna steg brant genast i början av året, och den stora ovissheten som man upplevde på marknaden under det sista kvartalet av 2018 glömdes snabbt bort efter årsskiftet. Aktiemarknaden steg utan större korrigeringsrörelser ända fram till slutet av april främst tack vare det starka risksentimentet. Centralbankernas försiktigare penningpolitiska utsikter var en av de största pådrivande faktorerna med tanke på det starka risksentimentet, men också handelsförhandlingarna mellan USA och Kina rapporterades ha förlöpt väl, vilket bidrog till att stärka stämningen på finansmarknaden. Handelsförhandlingarna havererade dock i början av maj, och stämningen blev omedelbart betydligt försiktigare. Aktierna sjönk rejält över hela världen under maj månad. I juni återhämtade sig aktiemarknaden emellertid sakta men säkert, bland annat tack vare centralbankernas utspel, och i slutet av rapportperioden låg avkastningen på aktier på en mycket god nivå.
 

SVE H1 2019 5.png

 


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder(REIT).

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 5,5 procent, de onoterade aktierna 2,4 procent och de börsnoterade fastighetsfonderna 15,3 procent.

Både kapitalplaceringarna och de börsnoterade fastighetsfonderna gynnades av den positiva utvecklingen på aktiemarknaden under årets första hälft. De försvagade ekonomiska utsikterna har tills vidare inte återspeglat sig nämnvärt i målbolagens värderingsnivåer eller skuldkvoter i fråga om kapitalplaceringar.  Oron över fondernas framtida avkastning har dock ökat. I takt med att läget på marknaden försvagas kommer de höga inköpspriserna och skuldkvoterna att ha en negativ effekt på fondernas avkastning för flera manager. 

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 2,3 procent och avkastningen på infrastrukturfondsplaceringar 6,5 procent.

På fastighetsmarknaden har tills vidare inga betydande förändringar noterats. Investerarnas avkastningsförväntningar har dock i viss mån splittrats mellan olika sektorer. För närvarande håller intresset för affärsfastigheter på att minska medan bostäder alltjämt attraherar investerare. 

Den goda avkastningen i fråga om infrastrukturfonder beror på att nårgra fonder har gjort ett antal mycket lyckade lösgöringar. Tills vidare har inga större förändringar skett i marknadsläget. Placeringskategorin attraherar investerare som söker ett löpande kassaflöde, vilket förklarar den synnerligen framgångsrika insamlingen av medel.

Avkastningen på hedgefonder under årets första hälft var 4,1 procent. När det gäller hedgefonder gav de flesta placeringsstilarna en bra avkastning, och särskilt för makrofonderna var resultatet för rapporteringsperioden mycket positivt. Mest utmanande var perioden för volatilitetsfonderna, vilket inte var någon överraskning eftersom de placeringar som kännetecknas av hög risk uppvisade ett gott resultat. 

Riskpremiestrategiernas avkastning under det första halvåret var -0,6 procent. För de fonder som koncentrerar sig på traditionella riskpremiestrategier har årets första hälft varit utmanande, i och med att de lidit framför allt av ineffektiva Value-strategier.

 

SVE H1 2019 10.png

 

STATENS PENSIONSUTGIFTER, VER:S ÖVERFÖRING TILL STATSBUDGETEN, PENSIONSAVGIFTSINTÄKTER OCH FONDERINGSGRAD

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick till drygt 4,6 miljarder euro år 2018, och i budgeten för 2019 har man förberett sig på att de kommer att stiga till närmare 4,8 miljarder euro. VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, vilket år 2019 innebär sammanlagt cirka 1,9 miljarder euro. Fram till utgången av juni har 952 miljoner euro överförts från fonden till statsbudgeten.

Under årets första hälft var VER:s pensionsavgiftsintäkter 680 miljoner euro. Sedan början av 2019 baserar sig faktureringen av pensionsavgifter på löneuppgifter som registreras i inkomstregistret. Ibruktagandet av inkomstregistret har varit förknippat med problem under de första sex månaderna av 2019 och alla löneuppgifter har inte överförts till registret. Av denna anledning har en del av VER:s pensionsavgiftsintäkter överförts för fakturering i ett senare skede. Även utan denna fördröjning har fondens nettoavgiftsintäkter blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är klart högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.

 Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2018 uppgick statens pensionsansvar till 92,1 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.

 

NYCKELTAL

   
 

30.6.2019

31.12.2018

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 658

18 486

Ränteplaceringar

7 610

7 106

Aktieplaceringar

9 297

8 720

Övriga placeringar

1 982

1 823

Effekt av derivat

769

837

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

38,7 %

38,4 %

Aktieplaceringar

47,3 %

47,2 %

Övriga placeringar

10,1 %

9,9 %

Effekt av derivat

3,9 %

4,5 %

 
 

1.1.–30.6.2019

1.1.–31.12.2018

Avkasting på placeringar

8,2 %

-3,4 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

3,6 %

-1,9 %

Övriga ränteplaceringar

0,6 %

8,4 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

14,5 %

-7,4 %

Private Equity -placeringar

5,5 %

13,4 %

Noterade fastighetsfonder

15,3 %

 

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

2,3 %

0,0 %

Infrastrukturfonder

6,5 %

11,2 %

Hedge-fonder

4,1 %

-2,5 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

680

1 425

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

-952

-1 859

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-272

-434

Pensionsansvar, miljarder euro

 

92,1

Fonderingsgrad, %

 

20 %

 

Mer information:

Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 295 201 210.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,7 miljarder euro i slutet av juni 2019.

Alla siffror som presenteras i detta meddelande är preliminära och oreviderade.