Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var 7,7 % år 2023 och medelavkastningen under 10 år 5,4 %

Publicerad 16-02-2024 kl. 12.03


Pressmeddelande 16.2.2024

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var 7,7 procent år 2023 (-6,8 procent år 2022). Den reala avkastningen var 4,0 procent (-14,6 procent år 2022). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 5,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 3,3 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 6,4 och medelvärdet av den reala avkastningen 2,9 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2022 ett marknadsvärde på 22,8 miljarder euro (21,6 miljarder euro år 2022). Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 40,3 procent, aktier 53,3 procent och övriga placeringar 8,0 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument.

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en positiv avkastning år 2023. Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 6,9 procent och avkastningen på noterade aktieplaceringar 11,3 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från private credit-fonder (8,5 %) och övriga ränteplaceringar (7,9 %).

  • Placeringsmarknaden återhämtade sig väl från nedgången året innan. Under det sista kvartalet återspeglades förväntningarna på en lättare penningpolitik som goda placeringsavkastningar. VER:s avkastning på lång sikt har hållits på en god nivå, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.
  • Bakgrunden till den gynnsamma uppgången på aktiemarknaden är företagens positiva resultatutveckling, trots att det funnits tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. I en global miljö avviker utvecklingen i teknologiföretagen i USA från utvecklingen i andra företag. Osäkerheterna inom geopolitiken och den ekonomiska utvecklingen kastar en skugga över den rådande goda stämningen på marknaden, konstaterar Löyttyniemi.
  • VER:s nettoöverföring till staten kommer att öka under de närmaste åren som en följd av ändringen av lagen om statens pensionsfond och de stigande pensionsutgifterna. Nettoöverföringen till staten var nu 2 procent av tillgångarnas belopp, men uppskattas stiga till nivån 4-5 procent under de kommande åren. Dessa faktorer begränsar fondens tillväxt under de kommande åren och skapar nya utmaningar för placeringsverksamheten, säger Löyttyniemi.

Statens Pensionsfonds pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2023 till cirka 1,7 miljarder euro, och VER överförde cirka 2,1 miljarder euro till statsbudgeten. Från Statens Pensionsfond överförs 2024 till statsbudgeten ett belopp som utgör 41 procent av statens årliga pensionsutgift. Beloppet ökar i fortsättningen varje år i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 101,0 miljarder euro i slutet av 2023. Fonderingsgraden var 22,7 procent. Finansministeriet fastställer bokslutet i april 2024.

Statens pensionsfonds årsöversikt kan läsas på adressen www.ver.fi.

Mer information: VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn. 0295 201 210.

Statens pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 22,8 miljarder euro i slutet av 2023.