Avkastningen för Statens Pensionsfond i Finland var -6,8 % år 2022 och medelavkastningen under 10 år 5,3 %

Publicerad 28-02-2023 kl. 10.10


Pressmeddelande 28.2.2023

Avkastningen på Statens pensionsfonds (VER) placeringar till marknadsvärde var -6,8 procent år 2022 (14,6 procent år 2021). Den reala avkastningen var -14,6 procent (10,8 procent år 2021). 

VER strävar i första hand efter att få en avkastning som på lång sikt är tillräcklig med tanke på finansieringen av statens pensionssystem. Medelvärdet av den nominella avkastningen under tio år är 5,3 och medelvärdet av den reala avkastningen 3,4 procent. Medelvärdet av den nominella avkastningen under fem år är 4,1 och medelvärdet av den reala avkastningen 1,1 procent.

Fondens placeringar hade vid utgången av 2022 ett marknadsvärde på 21,6 miljarder euro (23,6 miljarder euro år 2021). Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 40,7 procent, aktier 47,6 procent och övriga placeringar 12,9 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument.

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en negativ avkastning år 2022. Avkastningen på de likvida ränteplaceringarna var -8,2 procent och avkastningen på de noterade aktieplaceringarna -12,4 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från infrastrukturfonder (15,6 %) och kapitalfonder (12,5 %).

  • Placeringsmarknaden var utmanande år 2022. Geopolitiken, energimarknadens instabilitet och den ökade inflationen har gett upphov till många nya osäkerhetsfaktorer på placeringsmarknaden, konstaterar verkställande direktör Timo Löyttyniemi.
  • Den stigande räntenivån ledde till att avkastningen på statslån med riskfri ränta var negativ, samtidigt som avkastningen på aktieplaceringarna var negativ. Vanligtvis har dessa tillgångsklasser gett en avkastning som skapat ett ömsesidigt skydd. Trots detta har VER:s avkastning på lång sikt hållits på en god nivå, konstaterar Löyttyniemi.
  • Lagen om statens pensionsfond reviderades 2022, efter att VER i slutet av år 2021 uppnått målet om en fonderingsgrad på 25 procent som ställts upp för VER. VER:s nettoöverföring till staten kommer att öka under de närmaste åren som en följd av lagändringen och de stigande pensionsutgifterna. Dessa faktorer begränsar fondens tillväxt under de kommande åren och skapar nya utmaningar för placeringsverksamheten, säger Löyttyniemi.

VER:s pensionsavgiftsintäkter uppgick år 2022 till cirka 1,6 miljarder euro, och VER överförde cirka 2,0 miljarder euro till statsbudgeten. Från VER överförs 2023 till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift. Beloppet ökar i fortsättningen varje år i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Pensionsansvaret inom statens pensionssystem var 97,0 miljarder euro i slutet av 2022. Fonderingsgraden var 22,4 procent. Finansministeriet fastställer bokslutet i april 2023.

Statens pensionsfonds årsöversikt kan läsas här.

Mer information: VER:s verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn. 0295 201 210.

Statens pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 21,6 miljarder euro i slutet av 2022.