Årsöversikt 2020

Publicerad 25-02-2021 kl. 13.02


Avkastningen av placeringsverksamheten 4,0 % år 2020; medelavkastningen under tio år 5,5 %


PLACERINGSMILJÖN

Temat för år 2020 var coronaviruset och dess stora inverkan på samhället. Virusspridningen och restriktionerna i samhället återspeglades på ekonomin och placeringsmarknaden på många sätt under året. Trots de dramatiska förändringarna i människors vardag och i näringslivet var året ändå skäligt för pensionsspararna i fråga om slutresultatet. Avkastningen på VER:s placeringar blev positiv vid årets slut, trots att stora fluktuationer skedde under året.

Marknadens framtidstro prövades i mars innan USA:s centralbank och staten inledde betydande stödåtgärder. Räntenivån sjönk under våren från en nivå som redan var låg. Tack vare den låga räntenivån och den kraftiga stimulansen skedde en kraftig uppgång på aktiemarknaden och bland övriga riskfyllda placeringsobjekt i slutet av mars.

Aktiemarknaden och övriga riskfyllda tillgångsklasser upplevde en gynnsam utveckling ända från våren och fram till årets slut. Under den senare delen av året blev den andra vågen av coronaviruset kraftigare i Europa och alla stater var tvungna att införa nya restriktioner i samhället. De negativa konsekvenserna av den andra vågen förblev dock mindre än konsekvenserna av de motsvarande åtgärderna på våren.

Det belopp som fonden överför till statsbudgeten varje år är klart högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer i framtiden att bli allt större i förhållande till avgiftsintäkterna, vilket dämpar fondens tillväxt.

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 4,0 procent till verkligt värde år 2020. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 5,4 procent för de fem senaste åren och 5,5 procent för de tio senaste åren.
 

SV Q4 2020 9


Den reala avkastningen på placeringarna för år 2020 var 3,8 procent. Medelvärdet av VER:s reala avkastning under de fem senaste åren var 4,6 procent och den reala avkastningen under de tio senaste åren var 4,3 procent. Den reala avkastningen under tio år överstiger markant de uppskattningar som använts i de långsiktiga finansieringsanalyserna.
 

SV Q4 2020 15


Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 3,9 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit cirka 8 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.

DETALJERAD ANALYS AV ÅR 2020

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en positiv avkastning år 2020. Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 2,1 procent och avkastningen på noterade aktieplaceringar 6,2 procent. Även de övriga tillgångsklasserna uppvisade huvudsakligen en positiv avkastning. Den bästa avkastningen uppnåddes inom onoterade aktier (12,2 %) och infrastrukturfonder (12,2 %).

Marknadsvärdet av VER:s placeringstillgångar uppgick i slutet av 2020 till 21,0 miljarder euro. Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 36,2 procent, aktier 52,4 procent och övriga placeringar 10,9 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument.
 

SV Q4 2020 1

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna gav 2020 en avkastning på 2,1 procent och deras riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 7,1 miljarder euro. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen, och placeringarna i statslån var underviktade.

Händelserna under 2020 dominerades av coronaviruset: åtgärder för att hindra virusets spridning, åtgärdernas inverkan på ekonomin samt centralbankernas och staternas åtgärder för att stöda ekonomin.

I mars ledde det förvärrade coronaläget till en kraftig höjning av kreditriskpremierna för placeringar i företagslån och räntenivåerna på tillväxtmarknaderna.  Dessutom observerades ytterst kraftiga och snabba ränteförändringar för statslån. Centralbankerna reagerade snabbt på situationen. Globalt försökte centralbankerna minska coronavirusets inverkan på ekonomin bland annat genom räntesänkningar vid USA:s centralbank, stimulans i form av värdepappersköp till ett obegränsat belopp, ökad stimulans av Europeiska centralbanken samt förbättrade villkor för finansieringsoperationer.

Höjningen av kreditriskpremierna för placeringar i företagslån och räntenivåerna på tillväxtmarknaderna, som hade inträffat i början av året, korrigerades kraftigt under det andra kvartalet och framåt tack vare centralbankernas och staternas stimulansåtgärder. En betydande återhämtning skedde av i synnerhet företagslån med lägre kreditvärdighet och placeringar i tillväxtmarknadernas dollardenominerade lån, vilka hade varit värst drabbade under det första kvartalet. I fråga om avkastningen på statslån betraktade som en skyddshamn skedde inga lika stora förändringar, vilket innebar att avkastningsskillnaderna mellan olika ränteplaceringar minskade avsevärt jämfört med det första kvartalet. Kreditriskpremierna för europeiska företagslån hamnade i slutet av året i närheten av nivåerna vid årets början.

I slutet av året försvann osäkerheten med anknytning till presidentvalet i USA och vi fick positiva vaccinnyheter, vilket förbättrade de ekonomiska prognoserna och ledde till en stigning av i synnerhet de långsiktiga räntorna och inflationsförväntningarna i USA.

Som helhet var år 2020 positivt på räntemarknaden och avkastningen var god i förhållande till förväntningarna, i synnerhet med beaktande av händelserna i mars. Bland VER:s likvida ränteplaceringar uppvisade framför allt tillväxtmarknadernas företagslån en utmärkt avkastning.
 

SV Q4 2020 3

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta icke-likvida lån. Private credit-fonderna är huvudsakligen kapitalfonder, och fonderna placerar i icke-likvida lån.  I slutet av året var de övriga ränteplaceringarnas vikt i VER:s portfölj 2,4 procent.

Coronaepidemins inverkan på den internationella ekonomin syntes av naturliga skäl även inom private credit–placeringarna. På våren syntes nedstängningen av ekonomin framför allt i affärsverksamheten i företag inom turism och handel. I praktiken stannade verksamheten upp helt i många företag. Under våren fokuserade fonderna på att sköta portföljföretagens kassaläge. Krisen har emellertid också skapat betydande möjligheter för en del av fonderna, vars strategi gynnas av kriser. Under 2020 fokuserade VER också i anslutning till sina nya placeringar på fonder för vilka den förändrade situationen på marknaden var en möjlighet.

De övriga ränteplaceringarna avkastade 4,4 procent under 2020. Avkastningen på private credit-fonder var 3,9 procent och avkastningen på direkta lån 5,6 procent. Under årets lopp gjordes placeringar till ett värde av sammanlagt 182 miljoner euro i tre nya fonder. Andelen öppna placeringsförbindelser var 384 miljoner euro vid årets slut. VER har beviljat direkta lån till två målbolag.

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

År 2020 kommer att gå till historien av många olika orsaker, inte minst på grund av rörelserna på finansieringsmarknaden. På aktiemarknaden inleddes året med en ganska gynnsam stämning, men när coronaepidemin som uppenbarligen fick sin början i Kina spred sig till en global pandemi ställdes situationen fullständigt på ända mot slutet av det första kvartalet. På börserna i hela världen sågs en aldrig tidigare skådad snabb och väldigt kraftig försäljningsvåg, som på några veckor fick också många stora aktieindex att sjunka med så mycket som 30 procent, till och med mer. Staterna och centralbankerna agerade denna gång mycket snabbt och de offentliggjorda, ytterst omfattande stimulansåtgärderna fick finansieringsmarknaden att lugna ner sig synnerligen snabbt.

Redan årets andra kvartal präglades av en stark återhämtning på aktiemarknaden och med undantag för ett par kortare korrigeringsrörelser fortsatte återhämtningen ända till årets slut. Aktiemarknaden fick ännu mer fart av de mycket positiva vaccinnyheterna som publicerades i början av mars och detta ledde till en snabb uppgång som gjorde att också VER:s aktieplaceringar hamnade klart på plus år 2020. Aktieportföljen, som innehåller VER:s börsnoterade aktier och fondandelar, gav en avkastning på 6,2 procent vid årets slut. Av de noterade aktierna gav VER:s placeringar på den nordiska marknaden överlägset bäst avkastning. Även alla andra delportföljer, med undantag för den omfattande Europa-delportföljen, uppnådde en positiv avkastning vid slutet av 2020.

Värdet på noterade aktier, beräknat enligt marknadsvärdet, steg från 9,3 miljarder euro vid årsskiftet (2019) till 9,8 miljarder euro. Andelen direkta placeringar i portföljen var vid årets slut 24,8 procent, och andelen fondplaceringar var 75,2 procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 92 bolag och andelar i 69 olika fonder.
 

SV Q4 2020 5

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegrep placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT). I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 5,5 procent av VER:s portfölj.

När det gäller kapitalfonder har coronakrisens konsekvenser varit tudelade. En del företag drabbades väldigt hårt av nedstängningen av ekonomin medan andra företag nästan inte påverkades alls av krisen eller till och med påverkades positivt. Nedgången på aktiemarknaden under våren syntes också i värderingarna av fonderna ännu på sommaren. Återhämtningen av den listade marknaden mot slutet av året och även de lyckade sparåtgärderna i portföljföretagen förbättrade kapitalfondernas avkastning vid årsslutet. Den förväntade priskorrigeringen inträffade inte heller på marknaden, vilket innebar att en del av fonderna lyckades göra lösgöringar med synnerligen höga värderingsnivåer.  Avkastningen på placeringar i kapitalfonder landade vid årets slut på 6,6 procent. Under årets lopp gjordes fem nya placeringar (270 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 654 miljoner euro vid årets slut.

De onoterade aktieplaceringarna innefattade betydande placeringar i fyra bolag. Portföljens avkastning var vid årets slut 12,2 procent.

De listade fastighetsplaceringarna återhämtade sig inte på samma sätt som den övriga aktiemarknaden i slutet av året. Bakgrunden till detta var handelsfastigheternas stora andel i de listade fonderna. De negativa effekterna av nedstängningen av ekonomin var därför större än på den övriga marknaden.  Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till -18,0 procent.

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i realtillgångsfonder (fastighets- och infrastrukturfonder) samt hedgefonder och riskpremieplaceringar.

I slutet av 2020 uppgick de övriga placeringarnas marknadsvärde till 2 280 miljoner euro, och deras andel av VER:s portfölj var 10,9 procent. Fastighetsfondernas andel av de placerade medlen var 3,5, infrastrukturfondernas andel 2,4, hedgefondernas andel 3,7 och riskpremieplaceringarnas andel 1,3 procentenheter.

På fastighetsmarknaden framhävde coronakrisen ännu mer den redan befintliga tudelningen på marknaden. Handelsfastigheterna och hotellfastigheterna blev lidande när ekonomin stängdes ner, medan den växande näthandeln förbättrade logistikfastigheternas avkastning. Även fastighetsplaceringarna har klarat av krisens effekter med små skador. Avkastningen på placeringar i onoterade fastighetsfonder var 1,2 procent.  Under årets lopp gjordes tre nya fondplaceringar för sammanlagt 130 miljoner euro och andelen öppna placeringsförbindelser var 454 miljoner euro vid årets slut.

Placeringarna i infrastrukturfonder gav även detta år en mycket bra avkastning. Tack vare dividendintäkterna och den gynnsamma värdeutvecklingen för en del av fonderna steg portföljens avkastning till 12,2 procent vid årets slut. I portföljen syntes konsekvenserna av coronaviruset huvudsakligen i företag vars verksamhet var baserad på resor. Krisen hade liten eller obefintlig inverkan på placeringarna i basinfrastruktur. Under årets lopp gjordes placeringar i två fonder för sammanlagt 106 miljoner euro. Andelen öppna placeringsförbindelser var 252 miljoner euro vid årets slut.

Hedgefonderna avkastade 4,9 procent under 2020. Portföljen återhämtade sig snabbt från kursnedgången som coronakrisen orsakade under våren och lyckades dra nytta av det goda sentimentet i slutet av året. Alla strategier, med undantag för de kvantitativa strategierna, landade på en positiv avkastning för hela året. En särskilt bra avkastning gav volatilitets- och multistrategifonderna, vilka lyckades dra nytta av de betydande marknadsrörelserna som inträffade under året. 

Avkastningen på riskpremieplaceringar för 2020 var -18,0 procent. Den negativa avkastningen bestod uteslutande av en svag avkastning på riskpremiefonder och VER beslutade att helt avstå från dessa placeringar. De systematiska strategierna som genomfördes för derivat gav en god avkastning under hela året.

ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET

Ansvarsfullhet är en del av VER:s roll som en långsiktig och statlig placerare. Ansvarsfullheten i VER:s placeringsverksamhet grundar sig på principerna för ansvarsfull placering, som godkänts av VER:s styrelse. Principerna uppdaterades senast hösten 2020.

ESG-kriterierna, som gäller placeringsobjektens miljö, samhällsansvar och god förvaltningssed, utgör en väsentlig del av VER:s bedömning av de långsiktiga riskerna och möjligheterna. I VER:s principer för ansvarsfull placering definieras bland annat de sektorer i vilka VER inte placerar, liksom sektorer som är föremål för särskild ESG-uppföljning. Dessutom gör VER till exempel inga direkta aktie- eller ränteplaceringar i företag, vars omsättning till mer än 10 procent härrör från verksamhet som bygger på stenkol eller brunkol eller från förbränning av torv. En central del av VER:s ansvarsfullhet är uppföljning av koldioxidavtrycket. VER granskar koldioxidavtrycket i första hand med hjälp av kolintensiteten VER har också fastställt mål för att minska koldioxidavtrycket av VER:s aktieplaceringar som helhet.

Portföljförvaltarna sörjer för att ansvarsperspektivet beaktas när placeringsbeslut fattas. ESG-frågorna kompletterar den ekonomiska analysen som ligger till grund för placeringsbeslutet och portföljförvaltningen bedömer frågorna tillsammans med de övriga faktorerna som påverkar placeringarna. Principerna för ansvarsfull placering omfattar alla tillgångsklasser, men tillämpningen av principerna varierar beroende på tillgångsklassen och placeringssättet.

STATENS PENSIONSUTGIFTER FORTSÄTTER ATT ÖKA

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till cirka 4,8 miljarder euro år 2020. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 1,9 miljarder euro. År 2020 inflöt cirka 1,5 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens avgiftsintäkter, vilket dämpar fondens tillväxt.
 

SV Q4 2020 18


Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2020 uppgick statens pensionsansvar till 93,1 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 23 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden.
 

SV Q4 2020 17

VER:S ADMINISTRATION

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. VER är en placeringsorganisation som har till uppgift att förvalta de medel som anförtros denna. Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2020 uppgick dessa omkostnader till 15,9 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt den gällande föreskriften ska minst 35 procent av VER:s placeringar vara ränteplaceringar, medan aktieplaceringarna får uppgå till högst 55 procent och kategorin övriga placeringar till högst 12 procent av portföljens värde. Fastighetsplaceringarna ska enligt föreskriften göras som fondplaceringar eller motsvarande indirekta placeringar.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av statens personalorganisationer. Posten som styrelseordförande har innehafts av Jukka Pekkarinen och posten som ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen av Jussi Laitinen.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 7,4 miljoner euro, dvs. 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. VER hade i genomsnitt 25 anställda under år 2020. Timo Viherkenttä var verkställande direktör fram till den 29 februari 2020 och Timo Löyttyniemi återvände till sin tjänst som verkställande direktör den 1 mars 2020. VER satsar på att utveckla personalens yrkeskunnighet, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen.

NYCKETAL 2020

2020

2019

Placeringsportföljens avkastning

4,0 %

13,8 %

Realavkastning

3,8 %

12,8 %

Avkastning per tillgångsklass

Ränteplaceringar

  Likvida ränteplaceringar

2,1 %

5,0 %

  Private credit fonder

3,9 %

1,7 %

  Direkta icke-likvida lån

5,6 %

4,9 %

Aktieplaceringar

  Noterade aktier

6,2 %

24,6 %

  Kapitalfonder

6,6 %

14,2 %

  Onoterade aktier

12,2 %

8,2 %

  Börsnoterade fastighetsfonder (REIT)

-18,0 %

28,1 %

Övriga placeringar

  Onoterade fastighetsfonder

1,2 %

9,8 %

  Infrastrukturfonder

12,2 %

12,8 %

  Hedgefonder

4,9 %

4,9 %

  Riskpremieplaceringar

-18,0 %

-0,5 %

Medelvärdet av avkastningen

5 år

10 år

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

5,4 %

5,5 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

4,6 %

4,3 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

1,1 %

1,6 %

Allokeringsfördelning i portföljen

2020

2019

Placeringar totalt, mn euro

20 963,6

20 588,1

Ränteplaceringar

36,2 %

37,3 %

  Likvida ränteplaceringar

33,9 %

35,2 %

  Övriga ränteplaceringar

2,4 %

2,1 %

Aktieplaceringar

52,4 %

50,9 %

  Noterade aktier

46,5 %

45,3 %

  Övriga aktieplaceringar

5,9 %

5,6 %

Övriga placeringar

10,9 %

10,4 %

  Onoterade fastighetsfonder

3,5 %

3,3 %

  Infrastrukturfonder

2,4 %

1,9 %

  Hedgefonder

3,7 %

4,2 %

  Riskpremieplaceringar

1,3 %

1,1 %

Nyckeltal

2020

2019

Volatilitet

14,0 %

4,7 %

Sharpe ratio

0,3

3,0

Övriga nycketal

2020

2019

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 509

1 497

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

1 931

1 894

Överföring till statsbudgeten, mn euro

-423

-396

Balansomslutning, mn euro

15 841

15 564

Pensionsansvar, md euro

93,1

92,7

Fonderingsgrad

23 %

22 %

Mer information:

Mer information ges av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 21,0 miljarder euro i slutet av 2020.