Årsöversikt 2023

Publicerad 19-02-2024 kl. 14.44

Avkastningen av placeringsverksamheten 7,7 % år 2023; medelavkastningen under tio år 5,4 %

PLACERINGSMILJÖN

Statens pensionsfonds medel gav en klart positiv avkastning år 2023. Situationen på placeringsmarknaden 2023 var motsägelsefull, men skapade optimism. Den totala avkastningen på placeringsmarknaden låg på en god nivå trots många olika osäkerhetsfaktorer som påverkade ekonomin och placerarnas sinnesstämningar. Den viktigaste faktorn var dock de sjunkande inflationstalen i USA och Europa, vilka skapade optimism om att inflationen skulle ha stävjats åtminstone den här gången.

Den ekonomiska tillväxttakten försvagades i synnerhet i Europa och utvecklingen var oenhetlig. Den höga inflationen i kombination med en högre räntenivå än tidigare skapade en miljö där räntekostnadernas betydelse framhävdes, vilket gav upphov till osäkerhet om framtiden framför allt i fastighetssektorn. I USA fortsatte den ekonomiska tillväxten att vara stark, och arbetslöshetssiffrorna hade inte börjat öka vid slutet av året. Centralbankerna strama räntepolitik dämpade den ekonomiska tillväxten i tillräcklig utsträckning för att förväntningarna på räntepolitiken skulle förändras vid årets slut. Centralbankerna kommunicerade att räntorna nu har höjts tillräckligt för denna gång och lät på så sätt förstå att perioden med stigande räntor är förbi. Placerarna tolkade detta som att förväntningarna på sjunkande räntor tidigarelades, vilket skapade en bra situation på aktie- och statslånemarknaden i slutet av året.

Avkastningen på aktiemarknaden i USA dominerades av den goda utvecklingen inom teknologiaktierna. Dessa bolags andel av börsens marknadsvärde hade redan blivit så central att stämningen inom teknologiaktierna sätter hela S&P500-aktieindexet i gungning. Stämningen var varierande under året, men teknologiaktiernas framgång var en av de mest centrala drivkrafterna för aktieavkastningen under hela år 2023.

I fråga om geopolitiken förde 2023 med sig ännu fler osäkerhetsfaktorer. Konflikten mellan Israel och Hamas var det dominerande temat vid årets slut. Rysslands anfallskrig i Ukraina fortsatte under året och frontlinjerna etablerades under årets senare hälft.

AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

Avkastningen på VER:s placeringar var 7,7 procent till verkligt värde år 2023. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent för de fem senaste åren och 5,4 procent för de tio senaste åren.

Den reala avkastningen på placeringarna för år 2023 var 4,0 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 2,9 procent och under de tio senaste åren 3,3 procent.

Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 4,2 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit cirka 10,6 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.

DETALJERAD ANALYS AV ÅR 2023

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en positiv avkastning år 2023. Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 6,9 procent och avkastningen på noterade aktieplaceringar 11,3 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från private credit-fonder (8,5 %) och övriga ränteplaceringar (7,9 %).

VER:s placeringsportfölj hade i slutet av 2023 ett marknadsvärde på 22,8 miljarder euro.  Placeringsportföljen fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 40,3 procent, aktieplaceringar 53,3 procent och övriga placeringar 8,0 procent. Derivatens inverkan på allokeringen var -1,5 procent.


RÄNTEPLACERINGAR


Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna gav 2023 en avkastning på 6,9 procent och deras riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 8,4 miljarder euro. Den likvida ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen, då den modifierade durationen för portföljen med masskuldebrevslån var 4,7 i slutet av året.

Under 2023 fortsatte de stora centralbankerna att höja sina styrräntor under årets första kvartal. Marknadsräntorna nådde sin topp i oktober, och därefter började räntorna gå kraftigt nedåt. I synnerhet kommentarerna av centralbanken i USA, där det indikerades att styrräntorna närmar sig sin toppnivå och konstaterades att stigningen av de långa marknadsräntorna gynnar centralbanken, fick räntorna att börja sjunka. Vid FED:s räntemöte i december signalerades om räntesänkningar med 0,75 procentenhet för år 2024, men på räntemarknaden prissattes redan räntesänkningar med cirka 1,50 procentenhet.

Europeiska centralbanken (ECB) kommunicerade under det fjärde kvartalet att det är för tidigt att tala om en sänkning av styrräntorna och att ECB behöver ytterligare bekräftelse på att pristrycket minskar innan en linjeändring kan göras inom räntepolitiken. Vid sitt möte i december sänkte ECB sina inflationsprognoser för 2024, men nivån var fortfarande långt ifrån ECB:s mål. Trots detta låg marknadsräntorna i Europa vid årets slut på en lägre nivå än i början av året, med undantag för räntor med en maturitet på under två år.

Minskningen av de långa räntorna i slutet av året vände också riskpremierna för företagslån och tillväxtlånemarknaderna i en klart sjunkande riktning. Vid årets slut låg riskpremierna på en betydligt smalare nivå än vid årsskiftet.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar var placeringsåret 2023 utmärkt både mätt i absolut avkastning och i förhållande till tillämpade jämförelseindex.  I synnerhet det fjärde kvartalet var resultatmässigt starkt tack vare de sjunkande räntorna och de smalare riskpremierna. Räknat från årets början uppnåddes den bästa avkastningen bland placeringsobjekt med högre risk, såsom företagslån med lägre kreditklassificering och placeringar i amerikanska dollar på tillväxtlånemarknaderna.

Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta lån till företag.

I slutet av året var de övriga ränteplaceringarnas andel av VER:s portfölj 3,3 procent.

Den nuvarande räntemiljön har varit ytterst gynnsam huvudsakligen för private credit-fonder som placerar i lån med växlande ränta. I och med de stigande räntorna har fondernas avkastningsförväntningar utvecklats positivt, trots att ökningen av företagens finansiella kostnader samtidigt har ökat risken för kreditförluster i viss utsträckning. Tills vidare har situationen för fonderna i portföljen huvudsakligen varit stabil oberoende av strategin.

De övriga ränteplaceringarna avkastade 7,9 procent under 2023. Private credit-fonderna avkastade 8,5 procent och de direkta lånen 4,9 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 376 miljoner euro vid årets slut.

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

VER:s noterade aktier avkastade 11,3 procent år 2023. Trots osäkerheterna under året blev avkastningen på aktiemarknaden synnerligen god, framför allt tack vare den kraftiga uppgången vid årets slut. År 2023 började piggt på aktiemarknaden, men regionbankkrisen som flammade upp i USA i mitten av mars förändrade fullständigt stämningen på marknaden. Tack vare myndigheternas snabba och kraftiga åtgärder kunde krisen dock hanteras snabbt och när sommaren kom hade situationen redan blivit betydligt lugnare. Sommaren förlöpte lugnt på aktiemarknaden, men redan i början av hösten syntes nya mörka moln på himlen bl.a. från fastighetssektorn i Kina. Krisen som var aktuell för ett par år sedan kom återigen upp till ytan, vilket orsakade osäkerhet både i Kina och i större omfattning. Det geopolitiska läget i världen förblev mycket spänt under hela året och förvärrades till och med mot årets slut i och med konflikten som blossade upp i Mellanöstern. Men detta påverkade åtminstone inte ännu stämningen på aktiemarknaden i någon betydande grad.

Ett stort tema på finansieringsmarknaden, och även på aktiemarknaden, var inflationen och att den var segare än förväntat i början av året. Centralbankernas kamp mot den stigande inflationen har inneburit en höjning av styrräntorna till en nivå som vi inte har sett på en väldigt lång tid. Även på aktiemarknaden följdes räntornas rörelser med väldigt noggrant och en av de huvudsakliga drivkrafterna för den kraftiga uppgången på aktiemarknaden i slutet av året var en klar sänkning av räntenivån under de sista månaderna av 2023. Den bästa avkastningen på noterade aktier fick VER på sina placeringar på den Nordamerikanska aktiemarknaden. Sämst avkastade placeringarna i nordiska aktier, där i synnerhet det svaga året på Helsingforsbörsen pressade ned avkastningen.

Marknadsvärdet på noterade aktier steg från 8,7 miljarder euro till 9,5 miljarder euro under året. Andelen direkta placeringar i portföljen var vid årets slut 24,0 procent, och andelen fondplaceringar var 76,0 procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 91 bolag och andelar i 62 olika fonder.

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder, infrastrukturplaceringar och onoterade aktier.

I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 11,7 procent av VER:s portfölj. Kapitalfondernas andel av portföljen var 6,5 procent, infrastrukturfondernas andel 4,0 procent och de onoterade aktiernas andel 1,2 procent.

Inom kapitalplaceringarna började en nedgång på transaktionsmarknaden redan i slutet av 2022 och trenden fortsatte under hela 2023. Den största orsaken till att marknaden avstannade kan anses vara säljarnas och köparnas olika uppfattningar om företagens värderingsnivåer. I fråga om kapitalplaceringarna hölls företagsvärderingarna kvar på synnerligen höga nivåer, trots att fluktuationerna på aktiemarknaden var ganska stora och den allt dyrare finansieringen förväntades ha en negativ inverkan på företagens lönsamhet. Tills vidare har företagens resultatutveckling dock varit väldigt god i genomsnitt, även om den ekonomiska osäkerheten syntes i företag inom vissa branscher.

Avkastningen på placeringar i kapitalfonder landade vid årets slut på 5,0 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 784 miljoner euro vid årets slut.

Infrastrukturfondernas avkastning hamnade på en synnerligen god nivå trots stigningen av räntorna. Den förändrade räntemiljön påverkade i viss utsträckning värderingen av företag, men infrastrukturfondernas karaktär som inflationsskyddande placeringskategori har hjälpt mot det värderingstryck som räntestigningen medfört.

Infrastrukturplaceringarna avkastade 6,8 procent under år 2023. Andelen öppna placeringsförbindelser var 283 miljoner euro vid årets slut.

De onoterade aktieplaceringarna omfattar placeringar i tre bolag. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 6,0 procent.

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets- och hedgefonder samt systematiska strategier.

I slutet av 2023 var de övriga placeringarnas andel av VER:s portfölj 8,0 procent. Infrastrukturfondernas andel av de placerade medlen var 3,9 procentenheter och hedgefondernas andel 4,1 procentenheter.

År 2023 var ett utmanande år för fastighetsplaceringarna. Effekterna av räntehöjningen realiserades i praktiken i full utsträckning i fastigheternas värderingsnivåer. Förutom vissa undantag var avkastningen på fastighetsfonderna negativ.   

Avkastningen på onoterade fastighetsplaceringar var i slutet av året -6,8 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 446 miljoner euro vid årets slut.

Avkastningen på hedgefonder och systematiska strategier för 2023 var 3,2 procent. Den låga korrelationen med aktie- och räntemarknaden syntes som en lägre avkastning än på dessa tillgångsklasser, vilka gav en utmärkt avkastning i synnerhet i slutet av året. Av hedgefonderna gav i synnerhet multistrategifonderna och fonderna med inriktning på kvantitativa strategier en god avkastning. Dessa lyckades dra nytta av de stora fluktuationerna i avkastningsdifferenser på ränte- och aktiemarknaden.  Tidsperioden var utmanande för makrofonderna och fonderna med fokus på den asiatiska marknaden, vilka led särskilt mycket av osäkerhetsfaktorerna förknippade med den kinesiska ekonomin. Inom de systematiska strategierna som genomfördes med derivat förblev avkastningen en aning negativ på grund av kostnaderna för defensiva strategier.

ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET

VER tar hänsyn till ansvarsfaktorer som en del av en hållbar, långsiktig placeringsverksamhet. Målet med VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet att identifiera och hantera långsiktiga ansvarsrisker samt stöda en hållbar utveckling. Portföljförvaltarna bedömer ansvarsfullheten tillsammans med de övriga faktorerna som påverkar placeringsverksamheten både när placeringsbeslut fattas och under placeringsperioden. VER:s approach när det gäller ansvarsfullhet utgörs av placeringsverksamhet i enlighet med värderingarna och internationella normer, ESG-integration samt skapande av genomslagskraft.

Stävjandet av klimatförändringen är det mest centrala av VER:s mål för ansvarsfullhet. VER:s principer för ansvarsfull placering omfattar klimatrisken vid sidan av de övriga ansvarsriskerna. För att främja målen i klimatavtalet från Paris eftersträvar VER klimatneutralitet för hela portföljen 2050. VER lämnar årligen en extern rapport om portföljens klimatavtryck, dvs. portföljens koldioxidintensitet och de absoluta utsläppen av portföljen, när det gäller den noterade aktieportföljen och företagslåneportföljen. Den senaste klimatrapporten publicerades våren 2023. 

Utöver utsläppsutvecklingen följer VER också upp till exempel genomförandet av principerna i UN Global Compact-initiativet och relaterade internationella normer i portföljen. Dessa normer har anknytning till exempelvis mänskliga rättigheter, korruption, rättigheter i arbetslivet och miljön. VER:s mål är att inget av dess portföljbolag ska bryta mot internationella normer. Uppföljningen görs med hjälp av en extern tjänsteleverantör.

VER:s styrelse beslutar om de långsiktiga riktlinjerna för VER:s placeringsverksamhet. Principerna för ansvarsfullhet, som godkänts av VER:s styrelse, utgör grunden för VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet och styr fastställandet av målen för ansvarsfullhet. Vid sidan av principerna för ansvarsfullhet innehåller också VER:s principer för ägarstyrning ansvarsförväntningar på VER:s placeringsobjekt. Med hjälp av dessa förväntningar strävar VER för sin del efter att främja att företagen som VER äger i tillämpliga delar i sin verksamhet beaktar de förväntningar på ansvarsfullhet som ingår i VER:s mål.  VER är medlem i t.ex. PRI, CDP och Finsif och deltar dessutom i placerarinitiativ.

STATENS PENSIONSUTGIFTER FORTSÄTTER ATT ÖKA

Statens Pensionsfond har fått allt större betydelse när det gäller att balansera upp utgifterna i statens pensionssystem. Pensionsutgifterna i statens pensionssystem uppgick till 5,3 miljarder euro år 2023. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 2,1 miljarder euro. År 2023 inflöt cirka 1,7 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer i framtiden att bli allt större i förhållande till avgiftsintäkterna, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens pensionsansvar uppgick i slutet av året till 101,0 miljarder euro och fonderingsgraden var 22,7 procent. Lagen om statens pensionsfond reviderades våren 2022. I samband med revideringen av lagen ökades VER:s överföring till budgeten från och med 2024. Överföringen till budgeten ökar gradvis från 40 procent till 45 procent åren 2024–2028. Ifall fonderingsgraden överskrider nivån 25 procent under två kalenderår i rad, genomförs en tilläggsöverföring på tre procentenheter till statsbudgeten.

VER:s styrelse inledde ett strategiarbete efter revideringen av lagen om statens pensionsfond. Strategin uppdaterades parallellt med placeringsplanen för 2023 och godkändes i januari 2023. Placeringsverksamheten utgår från de preciserade målen i strategin. Grundallokeringen för placeringsportföljen fastställs i den årliga placeringsplanen. Placeringsportföljen enligt grundallokeringen förväntas enligt de uppställda modellerna uppnå de långsiktiga mål som satts upp för VER.

VER:S ADMINISTRATION

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med hjälp av VER förbereder sig staten på finansieringen av framtida pensioner och strävar efter att jämna ut pensionsutgifterna under olika år. VER är en buffertfond. Fondens medel används inte direkt till att betala ut pensioner, utan alla pensioner inom statens pensionssystem betalas ur de anslag som reserverats i statsbudgeten.

Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2023 uppgick dessa omkostnader till 16,0 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt finansministeriets gällande föreläggande (9.8.2022) får högst 60 procent av värdet på VER:s portfölj bestå av aktieplaceringar. Minst 30 procent av VER:s placeringar ska vara ränteplaceringar, och de likvida ränteplaceringarna och ränteplaceringarna med låg risk får uppgå till högst 20 procent av portföljens värde. De övriga placeringarna får utgöra högst 15 procent av placeringsportföljens värde vid placeringstidpunkten. Fastighetsplaceringarna ska göras som fondplaceringar eller motsvarande indirekta placeringar.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av statens personalorganisationer. Politices doktor Vesa Vihriälä är styrelseordförande och styrelseledamot. Jussi Laitinen är ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen.

VER:s verksamhetskostnader uppgick år 2023 till 8,7 miljoner euro, dvs. 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. VER hade i genomsnitt 28 anställda under året. Arbetstrivseln är på en god nivå hos VER. VER satsar på personalens yrkeskunnighet och erbjuder goda möjligheter att utveckla yrkeskunnigheten, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen. 

NYCKELTAL 2023

2023

2022

Placeringsportföljens avkastning

7,7 %

-6,8 %

Realavkastning

4,0 %

-14,6 %

Avkastning per tillgångsklass

Ränteplaceringar

  Likvida ränteplaceringar

6,9 %

-8,2 %

  Private credit-fonder

8,5 %

-0,5 %

  Direkta lån

4,9 %

5,0 %

Aktieplaceringar

  Noterade aktier

11,3 %

-12,4 %

  Kapitalfonder

5,0 %

12,5 %

  Infrastrukturfonder

6,8 %

15,6 %

  Onoterade aktier

6,0 %

7,8 %

Övriga placeringar

  Onoterade fastighetsfonder

-6,8 %

4,1 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

3,2 %

5,0 %

Medelvärdet av avkastningen

                     5 år

10 år

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

                           6,4 %

5,4 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

2,9 %

3,3 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

0,9 %

1,2 %

Allokeringsfördelning i portföljen

                  2023

2022

Placeringar totalt, mn euro

                     22 802,9

21 604,1

Ränteplaceringar

                         40,3 %

40,7 %

  Likvida ränteplaceringar

37,0 %

37,3 %

  Övriga ränteplaceringar

3,3 %

3,3 %

Aktieplaceringar

53,3 %

47,6 %

  Noterade aktier

41,5 %

40,2 %

  Övriga aktieplaceringar

11,7 %*)

7,4 %

Övriga placeringar

8,0 %

12,9 %*)

  Onoterade fastighetsfonder

3,9 %

4,3 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

4,1 %

4,4 %

*) Infrastrukturplaceringarna ingick 2023 i övriga aktieplaceringar och 2022 i övriga placeringar.


 

Nyckeltal

2023

2022

Volatilitet

6,7 %

8,1 %

Sharpe ratio

                               0,8

-1,2

Övriga ekonomiska siffror

2023

2022

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 679

1 610

Överföring till statsbudgeten, mn euro

                            2 116

1 982

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

-437

-372

Balansomslutning, mn euro

17 291

17 093

Pensionsansvar, md euro

101,0

97,0

Fonderingsgrad

22,7 %

22,4 %

Mer information: verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 22,8 miljarder euro i slutet av 2023.