ÅRSÖVERSIKT 2022

Publicerad 28-02-2023 kl. 10.00


Avkastningen av placeringsverksamheten -6,8 % år 2022; medelavkastningen under tio år 5,3 %


PLACERINGSMILJÖN

På grund av den allmänna placeringsmiljön var avkastningen på Statens pensionsfonds (VER) medel negativ år 2022. Geopolitiken och inflationen var drivande faktorer inom ekonomin och placeringsmiljön under 2022. Centralbankerna reagerade genom att strama åt penningpolitiken och räntenivåerna steg allmänt och globalt. Dessa faktorer gjorde placeringsmiljön utmanande, eftersom nedgången på aktiemarknaden kombinerades med en ökning av räntenivån.

Bakgrunden till den höga inflationen var framför allt Rysslands anfallskrig och den relaterade energitillgången och -prissättningen. Energipriset steg till en rekordhög nivå i augusti och orsakade problem för energibolagen. Konsumentinflationen förblev hög under hela det tredje kvartalet och visade först mot slutet av året tecken på att minska. Det har funnits en rädsla för att inflationen ska spridas till en löneinflation. Därför har centralbankerna stramat åt penningpolitiken och höjt styrräntorna. Samtidigt har de långa räntorna stigit till nivåer som vi inte har sett på tio år.

Avkastningen på placeringsmarknaden i fråga om både ränteplaceringar och aktieplaceringar förblev negativ för hela årets del, trots att en svag återhämtning av marknaden kunde skönjas mot slutet av året. De icke-likvida placeringarna uppvisade huvudsakligen en positiv avkastning och dessa placeringar har därför haft ett betydande mervärde. Den allmänna stigningen av räntenivån gjorde ränteplaceringar till allt mer lockande placeringsobjekt med tanke på framtiden.


AVKASTNINGEN AV VER:S PLACERINGSVERKSAMHET

Avkastningen på VER:s placeringar var -6,8 procent till verkligt värde år 2022. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 4,1 procent för de fem senaste åren och 5,3 procent för de tio senaste åren.
 

SV Q4 2022 9


Den reala avkastningen på placeringarna för år 2022 var -14,6 procent. Medelvärdet av VER:s reala avkastning under de fem senaste åren var 1,1 procent och den reala avkastningen under de tio senaste åren var 3,4 procent.
 

SV Q4 2022 15


Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 4,1 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit cirka 9 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.


DETALJERAD ANALYS AV ÅR 2022

VER:s stora tillgångsklasser, likvida ränteplaceringar och noterade aktier, gav vardera en negativ avkastning år 2022. Avkastningen på de likvida ränteplaceringarna var -8,2 procent och avkastningen på de noterade aktieplaceringarna -12,4 procent. Bland de övriga tillgångsklasserna kom den bästa avkastningen från infrastrukturfonder (15,6 %) och kapitalfonder (12,5 %).

VER:s placeringsportfölj hade i slutet av 2022 ett marknadsvärde på 21,6 miljarder euro. Placeringsportföljen fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 40,7 procent, aktieplaceringar 47,6 procent och övriga placeringar 12,9 procent. Derivatens inverkan på allokeringen var -1,2 procent.
 

SV Q4 2022 1RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna gav 2022 en avkastning på -8,2 procent och deras riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 8,1 miljarder euro. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen.

Under 2022 stramade centralbankerna aggressivt åt sin penningpolitik på grund av den kraftigt ökade inflationen. Som en följd av den kraftigt accelererande inflationen var både centralbanken i USA (FED) och Europeiska centralbanken (ECB) varje kvartal tvungna att ändra sina bedömningar av behovet av en åtstramning av penningpolitiken i en strängare riktning. Inflationens omfattning överraskade både FED och räntemarknaden. FED höjde sina styrräntor sju gånger med sammanlagt 425 räntepunkter år 2022. Vid sitt möte i december bedömde FED att styrräntan kommer att stiga över nivån fem procent under 2023 och förbli på den nivån under en lång tid, eftersom den spända situationen på arbetsmarknaden upprätthåller inflationstrycket och FED inte tror att ekonomin kommer att hamna i en djup recession som en följd av åtstramningen av penningpolitiken. ECB höjde för sin del styrräntan med sammanlagt 250 räntepunkter år 2022. Dessutom avslutade ECB nettoköpen inom sitt program för värdepappersköp i juli. Vid sitt möte i december signalerade ECB att den kommer att höja sina styrräntor med 50 räntepunkter ännu flera gånger och hålla penningpolitiken stram under en längre tid, så att ECB:s inflationsmål kan uppnås. Samtidigt meddelade ECB att den inleder en nedkörning av sin balansräkning med en takt på 15 miljarder/månad i början av mars 2023.

Riskpremierna för företagslån nästan tredubblades mellan årets början och oktober, då de ekonomiska utsikterna försvagades som en följd av den kraftiga räntehöjningen. Under det sista kvartalet smalnade riskpremierna, då centralbankerna saktade ned sin räntehöjningstakt, stigningen av de längre marknadsräntorna stannade upp och de längre räntorna började sjunka till exempel i USA.

Inom VER:s likvida ränteplaceringar pressade ränteökningen ned i synnerhet avkastningen på både tyska statslån och ränteplaceringar i tillväxtländernas dollardenominerade lån. Ränteökningen och breddningen av riskpremierna påverkade den absoluta avkastningen negativt även inom andra ränteplaceringsklasser. Med avseende på de använda jämförelseindexen var den relativa avkastningen på dessa placeringar god tack vare den lägre durationen och de lyckade värdepappersvalen. Placeringsåret 2022 var mycket exceptionellt, då avkastningen på de globala indexen förblev negativ i fråga om både räntorna och placeringarna.
 

SV Q4 2022 3


Övriga ränteplaceringar

Med VER:s övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder och direkta icke-likvida lån. Private credit-fonderna är huvudsakligen kapitalfonder, och fonderna placerar i icke-likvida lån.  

I slutet av 2022 var de övriga ränteplaceringarnas andel av VER:s portfölj 3,3 procent.

När det gäller private credit-fonder som placerar i floating rate-lån har en marknad med stigande räntor haft en positiv effekt på avkastningsförväntningarna. Vissa fonder höjde till och med sin målavkastning under 2022. För fonder vars värdebestämning är baserad på marknadsnoteringar blev avkastningen under 2022 lidande av den allmänna utvecklingen på räntemarknaden. De långsiktiga avkastningsförväntningarna förblev dock oförändrade och det instabila marknadsläget tros skapa ytterst goda placeringsmöjligheter för private credit-fonderna oberoende av strategin.

De övriga ränteplaceringarna avkastade 0,4 procent under 2022. Private credit-fonderna avkastade -0,5 procent och de direkta lånen 5,0 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 333 miljoner euro vid årets slut.


AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

VER:s noterade aktier avkastade -12,4 procent år 2022. Genast vid årets början svängde stämningen på finansmarknaden i en sämre riktning, eftersom den klara ökningen av räntorna ökade osäkerheten på aktiemarknaden. Även coronapandemins effekter syntes i synnerhet under början av året. Som en följd av Kinas coronapolitik förekom fortfarande leveranssvårigheter i företagens underleveranskedjor. Det var dock Rysslands anfallskrig i Ukraina, som inleddes i februari, som hade störst inverkan på marknaden. Kriget ledde till att marknadssentimentet blev ytterst svagt. Situationen var utmanande för många börsbolag, eftersom värdet på bolagens balansposter i Ryssland till stor del måste nedskrivas. Som en följd av Rysslands anfallskrig skedde också en kraftig ökning av energipriset, vilket höjde inflationstalen ytterligare. En stärkande faktor på aktiemarknaden var att börsbolagens resultatprognoser förblev på en synnerligen stark nivå hela året, trots att en liten nedgång kunde skönjas i prognoserna mot årets slut. Kursnedgången ledde också till att börsbolagens värderingsnivåer blev betydligt måttligare, även om det fortfarande förekommer mycket osäkerhet i de kommande årens resultatprognoser.

Marknadsvärdet på noterade aktier sjönk från 10,3 miljarder euro till 8,7 miljarder euro under året. Nettoaktiviteten år 2022 var måttlig efter att VER minskat aktierisken med 30 miljoner euro, då motsvarande siffra för året innan var 2 miljarder euro. Andelen direkta placeringar i portföljen var vid årets slut 23,7 procent, och andelen fondplaceringar var 76,3 procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 94 bolag och andelar i 59 olika fonder.
 

SV Q4 2022 5


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier.

I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 7,4 procent av VER:s portfölj.

Även om 2022 var ett utmanande år på aktiemarknaden, lyckades fonderna inom kapitalplaceringarna fortsättningsvis genomföra lösgöringar med mycket goda värderingsnivåer. Inga betydande förändringar syntes heller i portföljföretagens värden, då den starka resultatutvecklingen kompenserade multiplikatoreffekten på den listade marknaden. Mot slutet av året tystnade dock transaktionsmarknaden när osäkerheten med anknytning till företagsprissättningen ökade.

Avkastningen på placeringar i kapitalfonder landade vid årets slut på 12,5 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 873 miljoner euro vid årets slut.

De onoterade aktieplaceringarna omfattar placeringar i tre bolag. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 7,8 procent.


ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i realtillgångsfonder (fastighets- och infrastrukturfonder) och hedgefonder.

I slutet av 2022 var de övriga placeringarnas andel av VER:s portfölj 12,9 procent. Fastighetsfondernas andel av de placerade medlen var 4,3, infrastrukturfondernas andel 4,1 och hedgefondernas andel 4,4 procentenheter.

För en del av fastighetsfonderna syntes ränteökningen som en minskning av fastigheternas värde i slutet av året, vilket ledde till att avkastningen på dessa fonder blev negativ. År 2022 var dock ett bra år till exempel för hotellfonderna, då turismen fick ett uppsving efter coronaåren, och avkastningen var klart positiv vid årets slut. Även köpcentren gav en positiv avkastning, eftersom handeln återhämtade sig efter coronapandemin.

Avkastningen på onoterade fastighetsplaceringar var i slutet av året 4,1 procent. Andelen öppna placeringsförbindelser var 446 miljoner euro vid årets slut.

Infrastrukturfondernas avkastning var på en mycket god nivå. Portföljens avkastning uppgick i slutet av året till 15,6 procent. Infrastrukturobjekten ger ett skydd mot inflationen och affärsverksamheten vid objekten har klarat sig bra i en miljö med hög inflation. Räntehöjningen har tills vidare haft jämförelsevis liten inverkan på värderingen av objekten och fonderna har lyckats göra lösgöringar med goda värderingsnivåer. Andelen öppna placeringsförbindelser var 277 miljoner euro vid årets slut.

Avkastningen på hedgefonder och systematiska strategier för 2022 var 5,0 procent. Portföljens avkastning hölls på en god nivå trots den negativa avkastningen på ränte- och aktiemarknaden. Nästan alla hedgefonder gav en god avkastning, med undantag för fonderna med fokus på Asien och tillväxtmarknader. Särskild god avkastning gav relative value-fonden med inriktning på räntemarknaden samt makro- och kvantfonderna.  I fråga om de systematiska strategierna som genomförs med derivat bidrog de lyckade taktiska viktningarna under årets andra hälft till att täcka den negativa avkastningen under början av året.


ANSVARSFULL PLACERINGSVERKSAMHET

VER beaktar ansvarsfullhet och hållbarhet som en del av sin långsiktiga placeringsverksamhet. Målet med VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet att identifiera och hantera långsiktiga ansvarsrisker samt stöda en hållbar utveckling. Portföljförvaltarna bedömer ansvarsfullheten tillsammans med de övriga faktorerna som påverkar placeringsverksamheten både när placeringsbeslut fattas och under placeringsperioden.

Stävjandet av klimatförändringen är det mest centrala av VER:s mål för ansvarsfullhet. VER:s principer för ansvarsfull placering omfattar klimatrisken vid sidan av de övriga ansvarsriskerna. För att främja målen i klimatavtalet från Paris eftersträvar VER klimatneutralitet för hela portföljen 2050. VER använder viktad koldioxidintensitet som en central mätare för växthusgasutsläpp. VER lämnar årligen en extern rapport om portföljens klimatavtryck, dvs. portföljens koldioxidintensitet och de absoluta utsläppen av portföljen, när det gäller den noterade aktieportföljen och företagslåneportföljen. Koldioxidintesiteten för både den noterade aktieportföljen och företagslåneportföljen ligger under jämförelseindexen i slutet av 2022. VER:s första klimatrapport publicerades våren 2022 och nästä kommer att publiceras våren 2023. 

Utöver utsläppsutvecklingen följer VER upp genomförandet av Global Compact-principerna i portföljen. Principerna i FN:s företagsansvarsinitiativ understryker företagens och samfundens ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet. De 10 principerna i initiativet omfattar FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och korruption, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt Riodeklarationen om främjande av hållbar utveckling. VER:s mål är att inget av dess portföljbolag ska bryta mot dessa principer. Uppföljningen görs med hjälp av en extern tjänsteleverantör.

Principerna för ansvarsfullhet, som godkänts av VER:s styrelse, utgör grunden för VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet och styr fastställandet av målen för ansvarsfullhet. Vid sidan av principerna för ansvarsfullhet innehåller också VER:s principer för ägarstyrning ansvarsförväntningar på VER:s placeringsobjekt. Med hjälp av dessa förväntningar strävar VER för sin del efter att främja att företagen som VER äger i tillämpliga delar i sin verksamhet beaktar de förväntningar på ansvarsfullhet som ingår i VER:s mål.


STATENS PENSIONSUTGIFTER FORTSÄTTER ATT ÖKA

Statens Pensionsfond har fått allt större betydelse när det gäller att balansera upp utgifterna i statens pensionssystem. Pensionsutgifterna i statens pensionssystem uppgick till 5,0 miljarder euro år 2022. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 2,0 miljarder euro. År 2022 inflöt cirka 1,6 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer i framtiden att bli allt större i förhållande till avgiftsintäkterna, vilket dämpar fondens tillväxt.
 

SV Q4 2022 18


Statens pensionsansvar uppgick i slutet av året till 97,0 miljarder euro och fonderingsgraden var 22,4 procent. I slutet av året innan var fonderingsgraden 25,4 procent, och då uppnåddes målet om en fonderingsgrad på 25 procent som fastställs i lagen om statens pensionsfond.
 

SV Q4 2022 17


Lagen om statens pensionsfond reviderades våren 2022. I samband med revideringen av lagen ökades VER:s överföring till budgeten från och med 2024. Överföringen till budgeten ökar gradvis från nuvarande 40 procent till 45 procent åren 2024–2028.   Ifall fonderingsgraden överskrider nivån 25 procent under två kalenderår i rad, genomförs en tilläggsöverföring på tre procentenheter till statsbudgeten.

VER:s styrelse inledde ett strategiarbete efter revideringen av lagen om statens pensionsfond. Strategin uppdaterades parallellt med placeringsplanen för 2023 och godkändes i januari 2023. Placeringsverksamheten utgår från de preciserade målen i strategin. Grundallokeringen för placeringsportföljen fastställs i den årliga placeringsplanen. Placeringsportföljen enligt grundallokeringen förväntas enligt de uppställda modellerna uppnå de långsiktiga mål som satts upp för VER.


VER:S ADMINISTRATION

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. Med hjälp av VER förbereder sig staten på finansieringen av framtida pensioner och strävar efter att jämna ut pensionsutgifterna under olika år. VER är en buffertfond. Fondens medel används inte direkt till att betala ut pensioner, utan alla pensioner inom statens pensionssystem betalas ur de anslag som reserverats i statsbudgeten.

Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2022 uppgick dessa omkostnader till 15,0 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt finansministeriets gällande föreläggande (9.8.2022) får högst 60 procent av värdet på VER:s portfölj bestå av aktieplaceringar. Minst 30 procent av VER:s placeringar ska vara ränteplaceringar, och de likvida ränteplaceringarna och ränteplaceringarna med låg risk får uppgå till högst 20 procent av portföljens värde. De övriga placeringarna får utgöra högst 15 procent av placeringsportföljens värde vid placeringstidpunkten. Fastighetsplaceringarna ska göras som fondplaceringar eller motsvarande indirekta placeringar.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av statens personalorganisationer. Politices doktor Jukka Pekkarinen var styrelseordförande och styrelseledamot fram till den 29 september 2022, och därefter har politices doktor Vesa Vihriälä varit styrelseordförande och styrelseledamot. Jussi Laitinen har varit ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen.

Verksamhetskostnaderna uppgick år 2022 till 8,2 miljoner euro, dvs. 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. VER hade i genomsnitt 28 anställda under år 2022. Arbetstillfredsställelsen är på en bra nivå i VER. VER satsar på personalens yrkeskunnighet och erbjuder goda möjligheter att utveckla yrkeskunnigheten, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen.

NYCKELTAL 2022

2022

2021

Placeringsportföljens avkastning

-6,8 %

14,6 %

Realavkastning

-14,6 %

10,8 %

Avkastning per tillgångsklass

Ränteplaceringar

  Likvida ränteplaceringar

-8,2 %

0,7 %

  Private credit fonder

-0,5 %

13,1 %

  Direkta icke-likvida lån

5,0 %

6,1 %

Aktieplaceringar

  Noterade aktier

-12,4 %

24,2 %

  Kapitalfonder

12,5 %

47,7 %

  Onoterade aktier

7,8 %

57,9 %

Övriga placeringar

  Onoterade fastighetsfonder

4,1 %

13,3 %

  Infrastrukturfonder

15,6 %

14,9 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

5,0 %

5,1 %

Medelvärdet av avkastningen

5 år

10 år

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

4,1 %

5,3 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

1,1 %

3,4 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

0,7 %

1,2 %

Allokeringsfördelning i portföljen

2022

2021

Placeringar totalt, mn euro

21 604,1

23 595,3

Ränteplaceringar

40,7 %

37,9 %

  Likvida ränteplaceringar

37,3 %

35,3 %

  Övriga ränteplaceringar

3,3 %

2,7 %

Aktieplaceringar

47,6 %

49,5 %

  Noterade aktier

40,2 %

43,5 %

  Övriga aktieplaceringar

7,4 %

6,1 %

Övriga placeringar

12,9 %

11,4 %

  Onoterade fastighetsfonder

4,3 %

3,4 %

  Infrastrukturfonder

4,1 %

2,9 %

  Hedgefonder och systematiska strategier

4,4 %

5,0 %

Nyckeltal

2022

2021

Volatilitet

8,1 %

4,9 %

Sharpe ratio

-1,2

3,1

Övriga nycketal

2022

2021

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 610

1 550

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

1 982

1 941

Överföring till statsbudgeten, mn euro

-372

-391

Balansomslutning, mn euro

17 093

16 869

Pensionsansvar, md euro

97,0

93,3

Fonderingsgrad

22 %

25 %

Mer information:

Mer information ges av verkställande direktör Timo Löyttyniemi, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: 0295 201 210.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 21,6 miljarder euro i slutet av 2022.