VER:s avkastning 1.1-30.6.2017 var 3,7 %; årsavkastningen under fem år var 7,2 %

Publicerad 22-08-2017 kl. 13.40


Placeringsmiljön

Början av 2017 präglades alltjämt av en relativt positiv utveckling på placeringsmarknaden. Den realekonomiska utvecklingen överträffade förväntningarna särskilt i euroområdet. Det väsentliga med tanke på placeringsmarknaden var att medan inflationssiffrorna och inflationsförväntningarna hölls på låg nivå fortsatte de flesta stora centralbankerna med sin lätta penningpolitik. Det att den amerikanska centralbanken fortsatte att höja räntorna i relativt måttlig takt orsakade inte heller några skakningar på marknaden.

Det rådde en positiv stämning i början av året i synnerhet på aktiemarknaden samt i fråga om räntorna på tillväxtmarknaderna och företagslånen. Det andra kvartalet uppvisade en mer anspråkslös utveckling jämfört med det första, men i regel bibehölls marknadsnivåerna.


Avkastningen av VER:s placeringsverksamhet

Från och med i år läggs fokus i uppföljningen och bedömningen av Statens Pensionsfonds placeringsverksamhet allt mer på långsiktiga utfall och framtidsanalyser i stället för på kvartalsrapporter. VER publicerar ändå kvartalsinformation och kvartalskommentarer i samma omfattning som tidigare.

Värdet på VER:s placeringstillgångar den 30 juni 2017 var 19,2 miljarder euro.  Avkastningen på placeringarna var 3,7 procent till verkligt värde under årets första hälft. Medelvärdet av den nominella avkastningen under de fem senaste åren (1.7.2012–30.6.2017) var 7,2 procent, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 4,5 procent.
 

 

Den reala avkastningen på placeringarna under årets första hälft var 3,6 procent. Medelvärdet av den reala avkastningen under de fem senaste åren var 6,4 procent per år, och motsvarande siffra för de tio senaste åren var 3,0 procent per år.
 

Ur statens synvinkel kan avkastningen av placeringsverksamheten också jämföras med kostnaden för statens skuld, eftersom en mindre statsskuld kan betraktas som ett alternativ till att samla medel i en fond inför de framtida pensionsutgifterna. Under de tio senaste åren har VER:s avkastning i genomsnitt varit 2,4 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har VER:s avkastning till marknadsvärde varit drygt 5,3 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid beräknat enligt ett penningbelopp som motsvarar fonden.
 

Vid VER analyserar man avkastningen på lång sikt i förhållande till den allmänna marknadsutvecklingen genom att jämföra den realiserade avkastningen med ett globalt index, där vikten av aktieplaceringar är 50 procent och vikten av valutaskyddade obligationslån 50 procent.


Detaljerad analys av januari–juni 2017

Enligt finansministeriets föreskrift delas VER:s placeringar in i ränteplaceringar, aktieplaceringar och övriga placeringar. I slutet av juni var andelen ränteplaceringar 43,7 procent, andelen aktieplaceringar 44,0 procent och andelen övriga placeringar 9,5 procent. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 1,2 procent och de noterade aktieplaceringarna 6,9 procent under årets första hälft.


RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 1,2 procent.

Under årets sex första månader fluktuerade i synnerhet de europeiska räntorna kraftigt på grund av politiska osäkerheter och ovissheten kring Europeiska centralbankens framtida penningpolitik. Efter att de politiska orosmolnen skingrat sig har det på marknaden spekulerats kring att ECB:s köpprogram ska avslutas trots de måttfulla inflationsutsikterna. 

I USA har det varit ganska lugnt på räntemarknaden trots centralbankens (FED) räntehöjningar i mars och juni. FED har meddelat att banken börjar minska sin balansräkning och fortsätter att höja räntan. Marknaden prissätter FED:s räntehöjningar betydligt lindrigare än vad centralbankens medlemmar indikerar.

Under det första halvåret har tillväxtmarknaderna erbjudit den bästa avkastningen på likvida ränteplaceringar.
 

 


Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 4,1 procent.

Marknadsläget är alltjämt gynnsamt för private credit-fonderna. Efterfrågan på företagsfinansiering har varit livlig på lånemarknaden, även om man sett vissa tecken på minskade räntemarginaler.
 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 6,9 procent.

Stämningen på den globala aktiemarknaden var genomgående positiv under den första hälften av 2017. Börsbolagens resultatrapporter pekade huvudsakligen på en bra tillväxt jämfört med året innan, och också framtidsutsikterna upplevdes vara rätt så positiva. Världen präglas alltjämt av främst geopolitiska osäkerhetsfaktorer, kanske t.o.m. i exceptionellt hög grad, men osäkerheten har åtminstone inte ännu haft någon negativ effekt på sentimentet på aktiemarknaden. Räntorna har hållits på en låg nivå, och aktierna har därför erbjudit ett bra alternativ som placeringsobjekt. De nordiska aktierna gav den bästa avkastningen under årets första hälft, medan de nordamerikanska aktierna, vars avkastning har lidit av den försvagade dollarn, stod för den sämsta avkastningen.
 

 


Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegriper placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 7,1 procent och de onoterade aktierna 7,4 procent.

Kapitalplaceringarnas relativt starka utveckling i början av året återspeglar det allmänna uppsvinget på aktiemarknaden som fortsatt under hela det första halvåret. Också ett antal lyckade lösgöringar från portföljfonder har bidragit till den positiva resultatutvecklingen i portföljen.
 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 0,4 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 6,6 procent.

Inga betydande förändringar har skett på fastighetsmarknaden i Europa, och även om avkastningen i början av året har varit måttfull är förväntningarna på avkastningen under årets andra hälft positiva. I fråga om infrastrukturplaceringar har den positiva avkastningsutvecklingen fortsatt. Dividender från placeringar och lyckade lösgöringar har bidragit till den positiva resultatutvecklingen.   

Hedgefondernas avkastning uppgick till 1,7 procent under det första halvåret. Det har varit ett utmanande halvår i synnerhet för makro- och CTA-fonderna, som har lidit av en brist på tydliga trender. Eventfonderna, som fokuserar på företagsarrangemang, och aktiestrategierna stod för den bästa avkastningen i portföljen under denna period.

Riskpremiestrategierna gav en avkastning på -0,8 procent (TWR). Det första halvåret har varit särskilt utmanande för momentum- och valuestrategierna. Framför allt i juni led dessa strategier av marknadens reaktioner på centralbankens budskap, som var hökaktigare än väntat.
 

Tillgångsklassernas medelavkastning under fem årStatens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick år 2016 till 4 476 miljoner euro och i budgeten för 2017 har 4 568 miljoner euro reserverats för denna utgift. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten cirka 914 miljoner euro under det första halvåret. VER:s pensionsavgiftsintäkter under samma period var 719 miljoner euro. Fondens nettoavgiftsintäkter har de facto blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer att bli allt större i förhållande till fondens premieinkomst, vilket dämpar fondens tillväxt.

Statens Pensionsfonds styrelse godkände 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en god nivå. I slutet av 2016 uppgick statens pensionsansvar till 93 miljarder euro, och fonderingsgraden översteg för första gången gränsen på 20 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden, med beaktande av det långsiktiga avkastningsmål som finansministeriet bestämt.

 

NYCKELTAL

   
 

30.6.2017

31.12.2016

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

19 241

18 767

Ränteplaceringar

8 403

8 640

Aktieplaceringar

8 462

8 445

Övriga placeringar

1 821

1 579

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

43,7 %

46,0 %

Aktieplaceringar

44,0 %

45,0 %

Övriga placeringar

9,5 %

8,4 %

Effekt av derivat

2,9 %

0,5 %

 
 

1.1.–30.6.2017

1.1.–31.12.2016

Avkasting på placeringar

3,7 %

6,7 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

1,2 %

4,0 %

Övriga ränteplaceringar

4,1 %

2,4 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

6,9 %

9,7 %

Private Equity -placeringar

7,1 %

9,0 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

0,4 %

11,9 %

Infrastrukturfonder

6,6 %

13,8 %

Hedge-fonder

1,7 %

1,0 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

719

1 498

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

914

1 790

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-195

-292

Pensionsansvar, miljoner euro

 

93 000

Fonderingsgrad

 

20 %

     

 

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,2 miljarder euro i slutet av juni 2017.

Alla siffror som presenteras i detta rapport är preliminära och oreviderade.