Statens Pensionsfonds halvårsrapport 1.1.-30.6.2016

Publicerad 25-08-2016 kl. 12.32

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.6.2016 var 0,9 procent. Avkastningen under andra kvartalet var 1,8 procent.

Den genomsnittliga årsavkastningen på placeringarna är 5,8 procent för de fem senaste åren och 4,6 procent för de tio senaste åren.  Den reala avkastningen uppgår till 4,7 (5 år) respektive 2,9 (10 år) procent.  

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna under årets första hälft 3,7 procent och de noterade aktieplaceringarna -2,4 procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av juni till 17,9 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). I slutet av juni bestod VER:s placeringar till 47,5 procent av ränteplaceringar, till 43,2 procent av aktieplaceringar och till 8,2 procent av övriga placeringar.

  • Avkastningen för årets första hälft nådde strax över nollstrecket, främst tack vare ränteplaceringarna. I synnerhet placeringarna på tillväxtmarknaderna gav en utmärkt avkastning, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Aktiemarknaden hade i mitten av året ännu inte återhämtat sig helt efter den branta nedgången i början av vintern och Storbritanniens EU-omröstning, som skakade marknaden på nytt i juni. Under sommarens lopp steg kurserna ändå på många marknader så att de är klart högre nu än i början av året.

  • Med tanke på de historiskt låga räntenivåerna och de rekordhöga aktiekurserna i USA kan det vara bra att förbereda sig på en anspråkslös avkastning och även vissa bakslag framöver, säger Viherkenttä.

VER:s pensionsavgiftsintäkter uppgick under årets första hälft till sammanlagt 763 miljoner euro. Före utgången av juni överfördes sammanlagt 892 miljoner euro från fonden till statsbudgeten. Enligt lagen ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till 19 procent. Enligt lagen ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

VER_toimisto_4.jpg

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 3,7 procent.

Året började i nervös stämning, men därefter uppvisade räntemarknaden en mycket positiv utveckling under årets första hälft. Det enda som orsakade en tillfällig ökning i volatiliteten var folkomröstningen i Storbritannien, som ledde till att landet lämnar EU, men räntestegringen blev kortvarig även i fråga om de ränteplaceringar som kännetecknas av en högre risk.

ECB beslutade i mars att sänka räntan, utöka värdepappersköpen och utvidga köpprogrammet också till företagslån i euro på investment grade-nivå. Detta stödde i bred utsträckning företagslånemarknaden och statslånen i euroområdet. Den rekordlåga räntenivån i euroområdet ökade placerarnas intresse för tillväxtmarknaderna, som för övrigt gynnades av den amerikanska centralbankens duvaktiga uttalanden och det kraftigt stigande oljepriset. Dessa faktorer ledde till en mycket bra avkastning på ränteplaceringarna på tillväxtmarknaderna under den första halvan av året.

Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 1,0 procent. Marknadsläget är alltjämt gynnsamt för fonderna. Framför allt de små och medelstora företagen har, förutom i Nordeuropa, varit tvungna att vända sig till privata finansieringskällor. Även om konkurrensen har ökat i viss mån har marginalerna bibehållits så gott som oförändrade. 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

De noterade aktieplaceringarna avkastade -2,4 procent.

Den första hälften av 2016 var som en bergochdalbana på aktiemarknaden. Året började i dyster mollstämning och aktiemarknaden började rasa på bred front genast efter årsskiftet. Den branta nedgången fortsatte ända fram till mitten av februari, varefter marknaden återhämtade sig ganska kraftigt ända fram till mitten av april. I maj upplevde marknaden ytterligare några svängningar, men det var ingenting jämfört med juni månad, då den annalkande EU-folkomröstningen i Storbritannien orsakade en mycket osäker stämning på marknaden. Resultatet av omröstningen, de s.k. Brexit-anhängarnas seger, orsakade en nästan panikartad stämning på finansmarknaden världen över, men även detta chocktillstånd var över förvånansvärt fort. Avkastningen på Statens Pensionsfonds noterade aktieplaceringar låg ändå strax under nollstrecket i slutet av årets första hälft.

Övriga aktieplaceringar

De övriga aktieplaceringarna omfattar huvudsakligen placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier. I portföljen ingår också placeringar i noterade fastighetsfonder.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 4,5 procent och de onoterade aktierna 4,8 procent, medan de noterade fastighetsfonderna gav en avkastning på 5,8 procent.

Svängningarna på aktiemarknaden i början av året återspeglade sig relativt obetydligt i kapitalfondernas avkastning i slutet av juni. De lyckade lösgöringarna från fondernas portföljföretag i början av året bidrog till den positiva resultatutvecklingen. Fastighetsbolagens goda resultat låg i sin tur bakom de onoterade aktieplaceringarna. 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 1,8 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 7,9 procent.

Den positiva utvecklingen på den europeiska fastighetsmarknaden fortsatte under årets första hälft. Brexit-omröstningen i juni skapade en viss osäkerhet om framtiden, men de förändrade marknadsutsikterna hann ännu inte påverka värderingsnivåerna. Den goda avkastningen på infrastrukturplaceringar berodde på en mycket lyckad lösgöring och de dividender som kom från placeringarna.

Hedgefonderna gav en avkastning på -2,3 procent. I synnerhet makrofonderna led av den betydande sänkningen av risknivåerna och de stora allokeringsförändringarna mellan olika strategier. De bästa resultaten under rapportperioden gav de strategier som fokuserar på kreditrisker.

Riskpremiestrategierna avkastade 5,6 procent. Momentum-strategierna gav en synnerligen bra avkastning med tanke på det volatila marknadsläget. Också valutastrategierna var en framgång, framför allt då avkastningen på valutorna på tillväxtmarknaderna var god.

NYCKELTAL

 

30.6.2016

31.12.2015

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

17 859

17 853

Ränteplaceringar

8 490

8 747

Aktieplaceringar

7 714

7 687

Övriga placeringar

1 459

1 348

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

47,5 %

49,0 %

Aktieplaceringar

43,2 %

43,1 %

Övriga placeringar

8,2 %

7,6 %

 
 

1.1.–30.6.2016

1.1.–31.12.2015

Avkasting på placeringar

0,9 %

4,9 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

3,7 %

0,2 %

Övriga ränteplaceringar

1,0 %

7,1 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

-2,4 %

10,3 %

Private Equity -placeringar

4,5 %

18,6 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

1,8 %

9,5 %

Infrastrukturfonder

7,9 %

11,7 %

Hedge-fonder

-2,3 %

2,5 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

763

1 659

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

892

2 263

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-129

-604

Pensionsansvar, miljoner euro

 

95 700

Fonderingsgrad

 

19 %


Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,9 miljarder euro i slutet av juni 2016.

Alla siffror som presenteras i detta rapport är preliminära och oreviderade.