Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1. – 30.9.2015

Publicerad 20-10-2015 kl. 11.40

 

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1. – 30.9.2015 var 1,1 procent.

VER:s genomsnittliga årsavkastning är 4,4 procent räknat på tio år och 5,3 procent räknat på fem år.

I slutet av september bestod VER:s placeringar till 50,8 procent av ränteplaceringar, till 41,7 procent av aktieplaceringar och till 7,5 procent av övriga placeringar.

Under årets tre första kvartal kom den bästa avkastningen från kapitalfondsplaceringar (15,8 %) och onoterade aktier (7,2 %). Avkastningen på noterade aktier var 2,0 procent och avkastningen på likvida ränteplaceringar -0,3 procent.

  • De tre första kvartalen av placeringsåret var kraftigt tudelade. Året började bra, men i april började aktiekurserna dala och nedgången fortsatte i osäker stämning ända fram till slutet av september. Kurserna sjönk allra kraftigast i augusti, då rädslan för att den ekonomiska utvecklingen i Kina skall stagnera fick placerarna att fly framför allt från tillväxtländernas marknader, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.
  • Efter rapportperioden, i början av årets sista kvartal, pekade aktiekurserna däremot till största delen uppåt. För en långsiktig placerare som Statens Pensionsfond skapar stora kurssvängningar också möjligheter. I början av året sålde VER ganska stora mängder aktier, men efter kursnedgången i slutet av sommaren har vi satsat mer på förvärv, berättar Viherkenttä.

VER är förpliktad att under år 2015 göra en extra överföring på 500 miljoner euro till statsbudgeten. Med anledning av detta hade VER:s placeringar ett lägre marknadsvärde i slutet av september än vid årets början. Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av september till 17,4 miljarder euro (17,6 miljarder euro 31.12.2014). Pensionsavgiftsintäkterna uppgick till cirka 1 252 miljoner euro under perioden januari-september, och sammanlagt 1 705 miljoner euro överfördes till statsbudgeten.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2014 uppgick statens pensionsansvar till 95,4 miljarder euro och fonderingsgraden till 18 procent. Enligt lagen om statens pensionsfond ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

 

VER_Toimisto_4928.jpg

 

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

De likvida ränteplaceringarna avkastade -0,3 procent.

Utsikterna för den europeiska ekonomin stärktes måttligt i början av året, men under sommaren spred sig oron på marknaden på grund av det tillspetsade läget i Grekland. I slutet av sommaren föll krisen i Grekland lägre ned på prioritetslistan, och det tredje kvartalet präglades i stället av förväntningar på att den amerikanska centralbanken (FED) skulle börja höja räntorna och en rädsla för att särskilt tillväxtmarknaderna skulle tappa fart i och med den försvagade ekonomiska tillväxten i Kina. Kina devalverade sin valuta, vilket ledde till att tillväxtländernas valutor och aktier försvagades avsevärt och räntenivån steg. Detta var en av orsakerna till att FED avhöll sig från att höja räntorna i september trots den goda tillväxten i BNP under årets andra kvartal (3,9 %) och den låga arbetslösheten (5,1 %). Kreditrisktilläggen vidgades över hela världen i och med att den allmänna risktagningsviljan minskade.

Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit -fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit -fonder var 4,3 procent. Private credit-marknaden växer alltjämt framför allt i Europa. Bankernas svårigheter när det gäller att finansiera små och medelstora företag har skapat en allt större efterfrågan på privat finansiering. VER strävar efter att ytterligare öka sina private credit -placeringar både i Europa och i USA.

 

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 2,0 procent.

År 2015 har varit som en bergochdalbana på aktiemarknaden. Året började med ett omfattande uppsving på aktiemarknaden, som dock mot slutet av sommaren vände brant nedåt. Det har funnits många osäkerhetsfaktorer under årets lopp, men den största har gällt Kina och landets BNP-tillväxt inom de närmaste åren. Till följd av dessa orosmoment har vi under det tredje kvartalet sett mycket kraftiga nedgångar bland annat i priserna på olika råvaror, såsom basmetaller.

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar omfattar huvudsakligen placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier. I portföljen ingår också placeringar i noterade fastighetsfonder och blandfonder.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 15,8 procent och de onoterade aktierna 7,2 procent.

För kapitalfonderna har 2015 varit ett ganska bra år. Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden i början av året har realiserats med fördröjning i fondernas värderingsnivåer under sommaren och den tidiga hösten. Fonderna har under årets lopp också lyckats lösgöra sig från sina portföljföretag med mycket bra avkastningar.

 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 4,3 procent.

Stämningen på fastighetsmarknaden har varit positiv hela året. Affärsvolymen har nästan nått upp till de tidigare rekordårens nivå, och avkastningskraven i fråga om fastigheter ligger ställvis under de nivåer som rådde före finanskrisen.

Den största förändringen i fråga om infrastrukturfonder var det arrangemang som genomfördes i slutet av september, där VER flyttade sin andel på 12 procent från Fingrid Oyj till Aino Holdingyhtiö Ky, där VER äger 45,4 procent.

Hedgefonderna gav en avkastning på 1,8 procent. Trots den höga volatiliteten i augusti och september stod de fonder som fokuserar på aktiemarknaden för den bästa avkastningen under rapportperioden. Marknadsturbulensen resulterade i stora avkastningsskillnader mellan fonderna.

Riskpremiefonderna, framför allt de riskpremier som baserar sig på aktier, gav en bra avkastning under rapportperioden.

 

AVKASTNINGARNA ÅR 2015 KVARTALSVIS

Q tuotot 2015.png

 

VER:S NYCKELTAL
  30.9.2015* 30.9.2014 31.12.2014
Placeringar, miljoner euro            (marknadsvärde) 17 373 17 415 17 600
Ränteplaceringar 8 820 9 006 8 874
Aktieplaceringar 7 247 6 888 6 951
Övriga placeringar 1 305 1 521 1 774
 
Fördelningen av placeringsportfölj
Ränteplaceringar 50,8 % 51,7 % 50,4 %
Aktieplaceringar 41,7 % 39,6 % 39,5 %
Övriga placeringar 7,5 % 8,7 % 10,1 %
 
  1.1.-30.9.2015 1.1.-30.9.2014 1.1.-31.12.2014
Avkasting på placeringar 1,1 % 6,5 % 7,8 %
Likvida ränteplaceringar -0,3 % 4,4 % 4,9 %
Noterade aktieplaceringar 2,0 % 9,8 % 11,7 %
Kapitalfonder (inkl. infrastruktur- och private credit -fonder) 9,0 % 5,6 % 7,9 %
Onoterade aktier 7,2 % 0,0 % 2,4 %
Fastighetsfonder 4,3 % 5,5 % 10,3 %
Hedge-fonder 1,8 % 4,3 % 6,0 %
 
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro** 1 252 1 319 1 732
Överföring till statsbudgeten, miljoner euro 1 705 1 305 1 728
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro -453 14 4
Pensionansvarsskuld, miljoner euro     95 400
Fonderingsgrad     18 %
 
* Siffrorna är ej jämförbara, portföljsammansättningen ändrades
** I beloppet ingår överföringsavgift per 30.6.2015. Även jämförelsebeloppen är korrigerade på motsvarande vis.

 

Närmare information:

Verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,4 miljarder euro i slutet av september 2015.