Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1–31.3.2016

Publicerad 28-04-2016 kl. 13.56

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–31.3.2016 var -0,8 procent. Den genomsnittliga årsavkastningen på VER:s placeringar är 5,5 procent för de fem senaste åren och 4,1 procent för de tio senaste åren.     

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av mars till 17,6 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). I slutet av mars bestod VER:s placeringar till 47,9 procent av ränteplaceringar, till 42,8 procent av aktieplaceringar och till 8,0 procent av övriga placeringar.

  • Tre orosmoln orsakade spekulationer och därmed svängningar på marknaden under årets första kvartal: tillväxten, Kina och centralbankerna. Årets första veckor var rekorddystra framför allt på aktiemarknaden. Även om marknaden sedan återhämtade sig snabbt förblev aktieplaceringarnas avkastning under nollstrecket, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Ett glädjeämne var ränteplaceringarna, som gav en avkastning på cirka två procent trots de mycket låga räntenivåerna. Aktiemarknaden började återhämta sig i februari, och utvecklingen har fortsatt i början av det andra kvartalet, säger Viherkenttä.

VER:s intäkter av pensionsavgifterna för det första kvartalet uppskattas uppgå till 356 miljoner euro. Före utgången av mars överfördes sammanlagt 446 miljoner euro från fonden till statsbudgeten. Enligt lagen om statens pensionsfond ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till 19 procent. Enligt lagen ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

VER_Toimisto_4928.jpg

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 1,9 procent.

Det rådde en mycket nervös stämning på både ränte- och aktiemarknaden ända fram till början av februari. De placeringar som kännetecknas av högre risk tyngdes liksom i slutet av förra året av bland annat tvivlen kring tillväxtmarknadernas ekonomiska utveckling, det sjunkande oljepriset och osäkerheten på vad Europeiska centralbanken (ECB) och den amerikanska centralbanken (Fed) tänker göra och hur det kommer att påverka ekonomin.

Från och med mitten av februari återhämtade sig risksentimentet ändå avsevärt i och med att priserna på olja och råvaror började stiga. Dessutom indikerade Fed i mars att räntan kommer att höjas två gånger i år, inte fyra gånger som man uppskattade så sent som i december. Feds försiktiga uttalanden gjorde att dollarn försvagades gentemot de mest betydande valutorna och också tillväxtekonomiernas valutor. Prisutvecklingen för råvaror och den försvagade dollarn gynnade särskilt tillväxtmarknaderna.

ECB beslutade i mars att sänka räntan, utöka värdepappersköpen och utvidga köpprogrammet också till företagslån i euro på investment grade-nivå. Detta stödde i bred utsträckning företagslånemarknaden och statslånen i euroområdet.

Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit -fonder.

Privat credit -placeringarna avkastade -0,1 procent.

I Europa är marknadsläget alltjämt gynnsamt för private credit -fonderna. Bankerna har fortsättningsvis inte visat någon större vilja att finansiera små och medelstora företag och därmed tvingat företagen att söka andra finansieringskällor. Avkastningen stannade nära nollstrecket, eftersom avkastningen från det första kvartalet uppdateras först under det andra kvartalet.

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

De noterade aktieplaceringarna avkastade -4,2 procent.

I början av 2016 var stämningen på den globala aktiemarknaden mycket dämpad. Aktiemarknaden började rasa på bred front genast efter årsskiftet, och den branta nedgången fortsatte i praktiken ända fram till mitten av februari. Därefter återhämtade sig aktiemarknaden ganska kraftigt mot slutet av kvartalet, men efter kvartalets slut låg aktieportföljens avkastning ändå under nollstrecket.

Det var egentligen inga nya faktorer som låg bakom den kraftiga nedgången i början av året, utan nervositeten berodde huvudsakligen på samma fenomen som tidigare. I fråga om Kina finns det fortfarande många frågetecken i luften, och den avmattade ekonomiska tillväxten har återspeglat sig också i råvaruprisernas utveckling under de senaste åren. Även centralbankernas åtgärder har spelat en avgörande roll i och med att de har styrt risksentimentet. Det återstår att se om den amerikanska centralbanken lyckas genomföra de indikerade räntehöjningarna.

Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar omfattar huvudsakligen placeringar i private equity -fonder och onoterade aktier. I portföljen ingår också placeringar i noterade fastighetsfonder.

Placeringarna i private equity -fonder avkastade 2,7 procent och de onoterade aktierna 3,8 procent, medan de noterade fastighetsplaceringarna gav en avkastning på 0,7 procent.

I private equity -fonderna återspeglar avkastningen i början av året fortfarande avkastningen från slutet av föregående år, då bland annat den positiva utvecklingen på aktiemarknaden realiserades i fondernas värderingsnivåer.  Avkastningen på onoterade aktieplaceringar återspeglar i sin tur fastighetsbolagens positiva utveckling.

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var -0,1 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 2,6 procent.

I fråga om fastighets- och infrastrukturplaceringar gick årets första kvartal huvudsakligen ut på att vänta på kommande avkastning. Inga betydande ändringar skedde i fastighetsportföljen under kvartalet. Inom infrastrukturplaceringarna står en mycket lyckad exit från ett portföljföretag för en stor del av avkastningen.

Hedgefonderna gav en avkastning på -2,3 procent. CTA- och makrostrategierna stod för den största framgången under det första kvartalet, särskilt i januari och februari. För de fonder som grundar sig på aktiestrategier var detta ett kärvt kvartal. I fråga om sektorviktningar övergick man till stor del från momentumaktier till värdeaktier, vilket ledde till likviditetsproblem.

Riskpremiestrategierna avkastade 7,0 procent. Det bästa resultatet bland riskpremierna gav carry-strategierna, som fokuserar på nyttigheter, och momentumstrategierna, som opererar på räntemarknaden.

VER:S NYCKELTAL

  31.3.2016 31.12.2015
Placeringar, miljoner euro            (marknadsvärde) 17 636 17 853
Ränteplaceringar 8 442 8 747
Aktieplaceringar 7 556 7 687
Övriga placeringar 1 415 1 348
 
Fördelningen av placeringsportfölj
Ränteplaceringar 47,9 % 49,0 %
Aktieplaceringar 42,8 % 43,1 %
Övriga placeringar 8,0 % 7,6 %
 
  1.1.-31.3.2016 1.1.-31.12.2015
Avkasting på placeringar -0,8 % 4,9 %
Ränteplaceringar
Likvida ränteplaceringar 1,9 % 0,2 %
Övriga ränteplaceringar -0,1 % 7,1 %
Aktieplaceringar
Noterade aktieplaceringar -4,2 % 10,3 %
Övriga aktieplaceringar 2,8 % 18,6 %
Övriga placeringar
Fastighetsfonder -0,1 % 9,5 %
Infrastrukturfonder 2,6 % 11,7 %
Hedge-fonder -2,3 % 2,5 %
 
Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro 356 1 659
Överföring till statsbudgeten, miljoner euro 446 2 263
Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro -90 -604
Pensionsansvar, miljoner euro   95 700
Fonderingsgrad   19 %

Alla siffror som presenteras i detta rapport är preliminära och oreviderade.

Närmare information:

Verkställande direktör Timo Viherkenttä, tfn (09) 2515 7010

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 17,6 miljarder euro i slutet av mars 2016.