Statens Pensionsfonds delårsrapport 1.1–30.9.2016

Publicerad 27-10-2016 kl. 10.13

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen för årets tredje kvartal var 3,5 procent.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 4,9 procent och de noterade aktieplaceringarna 4,1 procent under de tre första kvartalen.

Den genomsnittliga årsavkastningen på placeringarna är 7,7 procent för de fem senaste åren och 4,6 procent för de tio senaste åren.  Den reala avkastningen uppgår till 6,7 (5 år) respektive 2,9 (10 år) procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av september till 18,5 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). Placeringarna bestod till 48,1 procent av ränteplaceringar, till 42,0 procent av aktieplaceringar och till 7,8 procent av övriga placeringar.

  • VER fick en bra avkastning på sina placeringar under de tre första kvartalen. Avkastningen fördelade sig ganska jämnt mellan de olika tillgångsklasserna. Framför allt ränteplaceringarna har överträffat förväntningarna i och med att de gett en avkastning på cirka fem procent trots att räntorna och riskpremierna har fortsatt att sjunka. Placeringarna på tillväxtmarknaderna har gett en utmärkt avkastning i både aktie- och ränteportföljen, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Det tredje kvartalet präglades av en kraftig uppgång på aktiemarknaden, då osäkerheten efter Brexit-resultatet snabbt övergick i optimism. Efter tumultet i juli har svängningarna trots alla osäkerhetsfaktorer i placeringsmiljön varit relativt små på både aktie- och räntemarknaden. Valutamarknaden har dominerats av det dalande brittiska pundet.

  • Placerarna fokuserar nu på frågor kring den politiska utvecklingen i USA och Europa, vid sidan av de ständigt aktuella centralbanksspekulationerna, säger Viherkenttä.

Pensionsavgiftsintäkterna uppgick till cirka 1 145 miljoner euro under perioden januari-september, och sammanlagt 1 338 miljoner euro överfördes till statsbudgeten. Enligt lagen ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till knappt 19 procent. Enligt lagen ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

VER_Toimisto_4928.jpg

RÄNTEPLACERINGAR

Likvida ränteplaceringar

Avkastningen på likvida ränteplaceringar var 4,9 procent.

Året började i nervös stämning, men därefter uppvisade räntemarknaden en mycket positiv utveckling under de tre första kvartalen. Det enda som orsakade en tillfällig ökning i volatiliteten i slutet av juni var folkomröstningen i Storbritannien, som ledde till att landet lämnar EU, men räntestegringen blev kortvarig även i fråga om de ränteplaceringar som kännetecknas av en högre risk.

ECB beslutade i mars att sänka räntan, utöka värdepappersköpen och utvidga köpprogrammet också till företagslån i euro på investment grade-nivå. Detta stödde i bred utsträckning företagslånemarknaden och statslånen i euroområdet. Största delen av statslånen och en stor del av de lån som emitteras av företag med bra kreditvärdighet sjönk till en negativ räntenivå i Europa. Den rekordlåga räntenivån i euroområdet ökade placerarnas intresse för tillväxtmarknaderna, som för övrigt gynnades av den amerikanska centralbankens (FED) duvaktiga uttalanden och det kraftigt stigande oljepriset. I juli-augusti strömmade närmare 17 miljarder USD in i räntefonderna på tillväxtmarknaderna på sex veckor. Denna period innefattar de tre största veckovisa förändringarna någonsin bland de uppgifter som rapporterats sedan 2004.

Den mycket positiva utvecklingen på räntemarknaden avtog i september i väntan på det kommande presidentvalet i USA och FED:s eventuella räntehöjning i december.

Övriga ränteplaceringar

Med övriga ränteplaceringar avses placeringar i private credit-fonder.

Avkastningen på placeringar i private credit-fonder var 1,2 procent.

För private credit-fondernas del är läget på marknaden alltjämt positivt, även om den allt hårdare konkurrensen har återspeglats i marginalerna. Placerarnas intresse för denna tillgångsklass har också ökat, vilket i sin tur i framtiden kan synas som en hårdare konkurrens och en försvagad prissättning.

AKTIEPLACERINGAR

Noterade aktieplaceringar

Avkastningen på noterade aktieplaceringar var 4,1 procent.

Under 2016 har den globala aktiemarknaden fluktuerat exceptionellt mycket. Efter en mycket nervös start på året formligen rasade aktiemarknaden under årets första sex veckor. Därefter började en storskalig återhämtningsperiod som varade ända fram till mitten av april.  I maj började igen en orolig stämning sprida sig på aktiemarknaden, men årets kraftigaste marknadsrörelse bevittnades först kring midsommaren i och med EU-folkomröstningen i Storbritannien. Brexit-anhängarnas seger kom som en stor negativ överraskning för marknaden, och under de följande två dagarna präglades den globala aktiemarknaden av dagliga, branta svängningar. Marknaden återhämtade sig emellertid förvånansvärt snabbt efter detta, och redan juli blev en stark månad beträffande aktierna. Även slutet av årets tredje kvartal förlöpte i positiv stämning, och Statens Pensionsfonds aktieportfölj nådde över nollstrecket i slutet av rapportperioden.

Övriga aktieplaceringar

De övriga aktieplaceringarna omfattar huvudsakligen placeringar i kapitalfonder och onoterade aktier. I portföljen ingår också placeringar i noterade fastighetsfonder.

Placeringarna i kapitalfonder avkastade 6,9 procent och de onoterade aktierna 7,6 procent, medan de noterade fastighetsfonderna gav en avkastning på 12,6 procent.

Svängningarna på aktiemarknaden har inte återspeglats nämnvärt i avkastningen på placeringarna i kapitalfonder. Värderingsnivåerna är fortfarande ganska höga, och fonderna har kunnat utnyttja marknadsläget i sina lösgöringar. Fastighetsbolagens goda resultat låg i sin tur bakom de onoterade aktieplaceringarna. 

ÖVRIGA PLACERINGAR

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i fastighets-, infrastruktur- och hedgefonder samt riskpremiestrategier.

Avkastningen på placeringar i fastighetsfonder var 4,3 procent och avkastningen på infrastrukturplaceringar 8,9 procent.

Brexit-omröstningen har tills vidare inte haft någon nämnvärd inverkan på fastighetsmarknaden, och fondernas avkastning har fortsatt att stiga under rapportperioden. Den goda avkastningen på infrastrukturplaceringar berodde på mycket lyckade lösgöringar och de dividender som kom från placeringarna.

Hedgefonderna gav en avkastning på -0,9 procent. Fonderna återfick sin risktagningsvilja i juli efter Brexit-svårigheterna, och framför allt miljön för aktieval förbättrades under det tredje kvartalet. Marknadssentimentet, som styrs av centralbankerna, var svårt för makrofonderna.

Riskpremiestrategierna avkastade 6,0 procent. Strategierna i anslutning till valutamarknaden, och bland dem framför allt carry-modellen, gav den bästa avkastningen under perioden.

NYCKELTAL

 

30.9.2016

31.12.2015

Placeringar, miljoner euro (marknadsvärde)

18 458

17 853

Ränteplaceringar

8 886

8 747

Aktieplaceringar

7 755

7 687

Övriga placeringar

1 445

1 348

 

Fördelningen av placeringsportfölj

Ränteplaceringar

48,1 %

49,0 %

Aktieplaceringar

42,0 %

43,1 %

Övriga placeringar

7,8 %

7,6 %

 
 

1.1.-30.9.2016

1.1.-31.12.2015

Avkasting på placeringar

4,4 %

4,9 %

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

4,9 %

0,2 %

Övriga ränteplaceringar

1,2 %

7,1 %

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

4,1 %

10,3 %

Private Equity -placeringar

6,9 %

18,6 %

Övriga placeringar

Fastighetsfonder

4,3 %

9,5 %

Infrastrukturfonder

8,9 %

11,7 %

Hedge-fonder

-0,9 %

2,5 %

 

Intäkter från pensionsavgifter, miljoner euro

1 145

1 659

Överföring till statsbudgeten, miljoner euro

1 338

2 263

Nettoavgiftsintäkter, miljoner euro

-193

-604

Pensionsansvar, miljoner euro

 

95 700

Fonderingsgrad

 

19 %

Alla siffror som presenteras i detta delårsrapport är preliminära och oreviderade.