Statens Pensionsfonds årsöversikt 2017

Publicerad 27-02-2018 kl. 14.56

Placeringsverksamheten gav en god avkastning år 2017

Det ekonomiska läget utvecklades positivt under år 2017. Nästan alla ekonomiska regioner uppvisade en stark ekonomisk tillväxt. Även euroområdet upplevde en positiv utveckling, och också Finlands ekonomi kom in på den positiva utvecklingsbanan efter en lång svag period.

År 2017 var allmänt taget ett positivt år även på placeringsmarknaden. I synnerhet aktiemarknaden utvecklades starkt i olika delar av världen. Realekonomins utveckling och uppjusteringen av de ekonomiska prognoserna, liksom även företagens förbättrade resultat och resultatprognoser, bidrog till att kurserna steg. Trots diverse politiska osäkerhetsfaktorer var volatiliteten på aktiemarknaden exceptionellt låg hela året. Räntenivåerna hölls på en mycket låg nivå, men strax före årsskiftet kunde man se tecken på att de rekordlåga räntornas tid småningom börjar vara över.

Avkastningen på Statens Pensionsfonds placeringar var 6,6 procent till verkligt värde år 2017. Den genomsnittliga nominella avkastningen var 6,4 procent för de fem senaste åren och 5,0 procent för de tio senaste åren.
 


Den reala avkastningen på placeringarna var 6,0 procent år 2017, vilket klart överstiger både den inom pensionssystemet allmänt förväntade genomsnittliga avkastningsnivån och VER:s genomsnittliga avkastningsnivå på lång sikt, som ligger till grund för finansieringsanalyserna. Medelvärdet av VER:s reala avkastning under de fem senaste åren var 5,7 procent och den reala avkastningen under de tio senaste åren var 3,5 procent.
 


Enligt det mål som finansministeriet satt upp ska avkastningen på VER:s placeringar på lång sikt överstiga medelkostnaden för statens skuld. Under de tio senaste åren har avkastningen på VER:s placeringar till marknadsvärde i genomsnitt varit 2,8 procentenheter högre än medelkostnaden för statsskulden. Under den tid verksamheten har bedrivits i sin nuvarande form från år 2001 har avkastningen på VER:s placeringar varit knappt 6 miljarder euro större än medelkostnaden för statens skuld under samma tid.

Alla tillgångsklasser uppvisade en positiv avkastning år 2017. Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 2,0 procent och de noterade aktieplaceringarna 11,0 procent. De onoterade aktierna stod för den bästa avkastningen (23,6 %), och också placeringarna i kapitalfonder (16,1 %) och infrastrukturfonder (14,8 %) gav en synnerligen bra avkastning.

År 2017 var avkastningsvariationen i VER:s portfölj exceptionellt liten och Sharpe-talet ovanligt högt, nämligen bestämt 2,1. Sharpe-talet anger den riskkorrigerade avkastningen av placeringarna.

Marknadsvärdet av VER:s placeringstillgångar uppgick i slutet av år 2017 till 19,6 miljarder euro. Placeringarna fördelade sig enligt följande: ränteplaceringar 40,3 procent, aktier 47,5 procent och övriga placeringar 9,5 procent. Resten av den riskkorrigerade allokeringen bestod av effekter av derivatinstrument. Aktieplaceringarnas andel var för första gången i VER:s historia klart större än ränteplaceringarnas andel.
 

 

Ränteplaceringar

Likvida ränteplaceringar

Den likvida ränteportföljen gav 2017 en avkastning på 2,0 procent och dess riskkorrigerade marknadsvärde uppgick i slutet av året till 7,7 miljarder euro. Ränteportföljens duration var hela året lägre än den neutrala durationen.

I början av året fluktuerade i synnerhet de europeiska räntorna kraftigt på grund av politiska osäkerheter och ovissheten kring Europeiska centralbankens framtida penningpolitik. Efter att de politiska orosmolnen börjat skingra sig spekulerades det på marknaden kring att ECB:s köpprogram ska avslutas trots de måttfulla inflationsutsikterna. På räntemötet i oktober meddelade ECB att banken halverar sitt köpprogram från 60 miljarder till 30 miljarder efter årsskiftet och att köpprogrammet förlängs med minst nio månader. Det uppgavs att den första räntehöjningen kommer att ske först en lång tid efter att köpprogrammet upphört.

I USA har det varit ganska lugnt på räntemarknaden trots centralbankens (FED) räntehöjningar i mars, juni och december. FED började minska balansräkningen i oktober och indikerade att räntorna kommer att höjas tre gånger också under 2018. Mot slutet av året följde man på marknaden förutom FED-ordförandevalet även skattereformens framskridning och hur den påverkar räntorna.

Den höga likviditeten, centralbankernas köpprogram, de låga avkastningarna på statslån på de utvecklade marknaderna, den ekonomiska tillväxten som börjar visa tecken på återhämtning och den måttfulla inflationen främjade marknaden för företagslån och tillväxtmarknaderna. Räntorna och risktilläggen sjönk mycket lågt, vilket under 2017 syntes framför allt som en utmärkt avkastning på placeringar på tillväxtmarknader och företagslån med en kreditvärdighet som ligger under investeringsnivån.

Bland VER:s likvida ränteplaceringar stod tillväxtländernas lånemarknader för den bästa avkastningen. Alla underportföljer gav en positiv avkastning, med undantag av penningmarknadsportföljen.

De direkta ränteplaceringarnas andel av hela den likvida ränteportföljen uppgick vid årets slut till cirka 59,0 (61,5) procent. I slutet av 2017 hade fonden direkta ränteplaceringar i 271 (300) förbindelser och andelar i 42 (38) fonder.
 Övriga ränteplaceringar

VER:s övriga ränteplaceringar består av placeringar i private credit-fonder. Fonderna i portföljen är huvudsakligen kapitalfonder, och fonderna placerar i icke-likvida lån.

På marknaden för icke-likvida lån var 2017, i likhet med åren innan, ett relativt livligt år. Ett oroväckande drag i utvecklingen på marknaden har varit att bolagens skuldkvoter ökat samtidigt som mindre strikta lånevillkor än tidigare börjat tillämpas i fråga om större bolag. Portföljen avkastade 7,3 (2,4) procent under år 2017. Under årets lopp placerade VER i två nya fonder (ca 75 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 241 (199) miljoner euro i slutet av året.

I slutet av året var private credit-placeringarnas vikt i VER:s portfölj 1,0 (1,2) procent.
 

Aktieplaceringar

Noterade aktieplaceringar

År 2017 blev ett bra år för aktieplacerarna utan några nämnvärda större fluktuationer på aktiemarknaden i motsats till tidigare år. Aktieportföljen, som innehåller VER:s börsnoterade aktier och fondandelar, gav en avkastning på 11,0 procent vid årets slut. Alla delportföljer uppvisade en positiv avkastning vid årsskiftet, och den klart bästa avkastningen på noterade aktier kom från tillväxtländernas marknader.

År 2017 var det synnerligen lugnt på finansmarknaden jämfört med tidigare år. Risksentimentet hölls på en hög nivå under hela året, och aktiemarknaden besparades från större fluktuationer. Börsbolagens resultattillväxt var genomgående starkare än väntat, vilket främjade en positiv aktieutveckling. Under årets lopp ökade de geopolitiska spänningarna ännu mer, framför allt beträffande situationen i Nordkorea, men inte heller detta undergrävde det starka risksentimentet. Eftersom också räntorna hölls på en låg nivå blev 2017 ett mycket positivt år för aktieplacerarna. Värderingsnivåerna har givetvis stigit i och med den positiva utvecklingen på aktiemarknaden under de senaste åren, och i vissa fall överstiger värderingsnivåerna redan tydligt medeltalen på längre sikt. Den direkta avkastning som aktierna ger i form av dividender ligger emellertid alltjämt på en attraktiv nivå jämfört med många andra placeringskategorier.

Aktieportföljens värde, beräknat enligt marknadsvärdet, steg från 8,0 miljarder euro vid årsskiftet till 8,6 miljarder euro. Andelen direkta placeringar i aktieportföljen var vid årets slut 28,5 (30,2) procent, och andelen fondplaceringar var 71,5 (69,8) procent. I slutet av året hade VER direkta placeringar i 103 (109) bolag och andelar i 59 (62) olika fonder.
 Övriga aktieplaceringar

VER:s övriga aktieplaceringar inbegrep i slutet av räkenskapsperioden placeringar i kapitalfonder, onoterade aktier och börsnoterade fastighetsfonder (REIT).

Den positiva utvecklingen på aktiemarknaden bidrog till den goda avkastningen på kapitalplaceringar under år 2017. Ett antal lyckade lösgöringar och portföljbolagens höjda värderingsnivåer ledde till att avkastningen för hela året nådde upp till 16,1 (9,0) procent. Avkastningen minskade i viss mån till följd av den kostnadsökning som orsakades av de nya placeringsförbindelserna (s.k. J-kurveeffekt). Under årets lopp gjordes placeringar i sex nya fonder (cirka 266 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 500 (379) miljoner euro vid årets slut.

I de onoterade aktieplaceringarna ingick VER:s placeringar i SATO Abp, Logicor Oy och Suomi Power Networks Oy. I slutet av året lösgjorde sig VER från Logicor Oy i likhet med de övriga ägarna. Den sammanlagda avkastningen på bolagen var 23,6 (11,4) procent. Vid årets slut förvärvade VER tillsammans med Macquarie Infrastructure and Real Assetsin och Allianz nätbolaget Elenia. Affären torde slutföras under våren 2018.

VER har från början av 2017 ökat de börsnoterade fastighetsfondernas vikt i portföljen. Den positiva utvecklingen på fastighetsmarknaden återspeglade sig också i avkastningen på börsnoterade fastighetsfonder. Under årets lopp placerade VER sammanlagt cirka 150 miljoner euro netto i börsnoterade fastighetsfonder.

I slutet av året stod de övriga aktieplaceringarna för 3,7 (2,4) procent av VER:s portfölj.
 

Övriga placeringar

VER:s övriga placeringar omfattar placeringar i realtillgångsfonder (fastighets- och infrastrukturfonder) samt hedgefonder och riskpremiestrategier.

Fastighetsmarknaden fortsatte att i likhet med tidigare år utvecklas i en positiv riktning framför allt i Europa. Fastighetsplaceringarnas avkastning (inklusive avkastningen på börsnoterade fastighetsfonder, som ingår i aktieplaceringarna) för hela året uppgick till 7,4 (11,9) procent. Under årets lopp gjordes tre nya fondplaceringar (191 miljoner euro), och andelen öppna placeringsförbindelser var 365 (255) miljoner euro vid årets slut.

Infrastrukturplaceringarna gav en mycket bra avkastning tack vare några utmärkta lösgöringar från äldre fonder och goda dividendintäkter. Avkastningen för hela året var 14,8 (13,8) procent. Under årets lopp gjordes en placering i en ny fond (cirka 58 miljoner euro). Andelen öppna placeringsförbindelser var 241 (244) miljoner euro vid årets slut.

Hedgefonderna avkastade 4,8 (1,0) procent år 2017. Avkastningen ökade rätt så jämnt under hela året. Den bästa avkastningen kom från kvantitativa fonder och sådana fonder som koncentrerar sig på företagsarrangemang. Den svåraste perioden upplevde makrofonderna på de utvecklade marknaderna. Kostnaden för valutaskydd minskade avkastningen avsevärt i och med att den största delen av fonderna är USD-denominerade.

Avkastningen på riskpremieplaceringar för 2017 var 1,4 procent. I fråga om riskpremiestrategierna var 2017 ett bra år för trendföljning försäljning av volatilitet. Value-strategierna, framför allt på aktiesidan, gav en dålig avkastning under årets lopp.

I slutet av 2017 uppgick de övriga placeringarnas marknadsvärde till 1 860 (1 579) miljoner euro, och deras andel av VER:s portfölj var 9,5 (8,4) procent. Fastighetsplaceringsfondernas andel av de placerade medlen var 3,1 (2,9), infrastrukturfondernas andel 1,2 (1,4), hedgefondernas andel 3,6 (3,5) och riskpremieplaceringarnas andel 1,5 (0,7) procentenheter.
 

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Till hörnstenarna i VER:s ansvarsfulla placeringsverksamhet hör att respektera FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och internationella normer (FN:s Global Compact) samt att uppnå transparens med hänsyn till ansvarsaspekterna i VER:s placeringsverksamhet och i alla placeringskategorier. VER har sedan år 2015 mätt koldioxidavtrycket av sina direkta aktieplaceringar. Sommaren 2017 utredde miljöorganisationen WWF för första gången hur väl de stora europeiska investerarna i sina aktieplaceringar ger akt på det mål som antecknats i klimatavtalet i Paris om att hålla medeltemperaturhöjningen under två grader. VER nådde upp till den absoluta toppen enligt alla indikatorer som användes i jämförelsen.
 

Statens pensionsutgifter fortsätter att öka

Statens Pensionsfond får en allt starkare roll som en balanserande faktor i statsekonomin. Statens pensionsutgifter uppgick redan till cirka 4,6 miljarder euro år 2017. Eftersom VER betalar 40 procent av dessa utgifter till statsbudgeten, var VER:s överföring till budgeten drygt 1,8 miljarder euro. År 2017 inflöt cirka 1,4 miljarder euro i pensionsavgifter till VER. Fondens nettoavgiftsintäkter har blivit varaktigt negativa, dvs. det belopp som fonden överför till statsbudgeten är högre än beloppet av de avgiftsintäkter som inflyter till VER. Budgetöverföringen kommer alltjämt för varje år att bli allt större i förhållande till fondens premieinkomst.
 


Statens Pensionsfonds styrelse godkände i juni 2016 en strategi, där fondens långsiktiga målsättning preciserades. Enligt strategin strävar man efter att uppnå det lagstadgade fonderingsmålet på 25 procent senast år 2033. Detta förutsätter att utvecklingen i nettoavgiftsintäkterna hålls nära den uppskattade nivån och att den reala avkastningen på placeringarna hålls på en relativt god nivå. I slutet av 2017 uppgick statens pensionsansvar till 92,6 miljarder euro, och fonderingsgraden var därmed cirka 21 procent. I strategin fastställdes också de principer enligt vilka placeringsportföljens risknivå och basallokering ska härledas ur de fonderingsmål som satts upp för fonden, med beaktande av det långsiktiga avkastningsmål som finansministeriet bestämt.
 


VER:s administration

Statens Pensionsfond (VER), som inrättades 1990, är en fond som står utanför statsbudgeten. VER är en placeringsorganisation som har till uppgift att förvalta de medel som anförtros denna. Alla uppgifter i anslutning till insamlingen och inkasseringen av pensionsavgifter i statens pensionssystem, liksom även handläggningen av pensionsansökningar och utbetalningen av pensioner, sköts av Keva. VER betalar omkostnader till Keva, och år 2017 uppgick dessa omkostnader till cirka 17,6 miljoner euro.

Finansministeriet ansvarar för den allmänna styrningen och tillsynen över VER, och ministeriet har rätt att utfärda allmänna föreskrifter om organiseringen av fondens förvaltning, fondens ekonomiadministration och fondens placeringsverksamhet. Enligt den gällande föreskriften ska minst 35 procent av VER:s placeringar vara ränteplaceringar, medan aktieplaceringarna får uppgå till högst 55 procent och kategorin övriga placeringar till högst 12 procent av portföljens värde.

VER:s styrelse utses av finansministeriet. Styrelsen består av sju ledamöter, av vilka tre har utsetts bland personer som föreslagits av de centrala personalorganisationerna. Posten som styrelseordförande har innehafts av Jukka Pekkarinen och posten som ordförande för den rådgivande placeringsdelegationen av Eva Liljeblom.

Verksamhetskostnaderna uppgick till 7,0 miljoner euro, dvs. 0,04 procent av det genomsnittliga kapitalet under året. Vid årets slut hade VER 24 anställda. Posten som verkställande direktör har innehafts av Timo Viherkenttä. VER satsar på att utveckla personalens yrkeskunnighet, vilket är viktigt med tanke på både målet att uppnå goda placeringsintäkter och riskhanteringen.


Nyckeltal 2017

 

2017

2016

Placeringsportföljens avkastning, %

6,6 %

6,7 %

Realavkastning, %

6,0 %

5,6 %

 

 

 

Avkastning per tillgångsklass, %

 

 

Ränteplaceringar

 

 

  Likvida ränteplaceringar

2,0 %

4,0 %

  Övriga ränteplaceringar

7,3 %

2,4 %

Aktieplaceringar

 

 

  Noterade aktier

11,0 %

9,7 %

  Övriga aktieplaceringar

15,6 %

9,6 %

Övriga placeringar

 

 

  Fastighetsfonder

7,4 %

11,9 %

  Infrastrukturfonder

14,8 %

13,8 %

  Hedgefonder

4,8 %

1,0 %

Kostnader för placeringsverksamheten % (av kapitalets medelvärde)

0,04 %

0,04 %

     

Medelvärdet av avkastningen

5 år

10 år

Medelvärdet av portföljens avkastning p.a.

6,4 %

5,0 %

Medelvärdet av realavkastningen p.a.

5,7 %

3,5 %

Medelvärdet av statens effektiva medelränta p.a.

1,6 %

2,2 %

     

Allokeringsfördelning i portföljen

2017

2016

Placeringar totalt, mn euro

19 586,2

18 767,1

Ränteplaceringar, %

40,3 %

46,0 %

  Likvida ränteplaceringar, %

39,2 %

44,8 %

  Övriga ränteplaceringar, %

1,0 %

1,2 %

Aktieplaceringar, %

47,5 %

45,0 %

  Noterade aktier, %

43,8 %

42,6 %

  Övriga aktieplaceringar, %

3,7 %

2,4 %

Övriga placeringar, %

9,5 %

8,4 %

  Fastighetsfonder, %

3,1 %

2,9 %

  Infrastrukturfonder, %

1,2 %

1,4 %

  Hedgefonder, %

3,6 %

3,5 %

  Övriga, %

1,5 %

0,7 %

     

Nyckeltal

2017

2016

Volatilitet

3,3 %

7,2 %

Sharpe ratio

2,1

1,0

     

Övriga ekonomiska siffror

2017

2016

Pensionsavgiftsintäkter, mn euro

1 427

1 498

Överföring till statsbudgeten, mn euro

1 827

1 790

Nettoavgiftsintäkter, mn euro

-401

-292

Balansomslutning, mn euro

15 300

15 005

Pensionsansvar, mn euro

92 600

93 000

Fonderingsgrad, %

21 %

20 %

 

Mer information:

Mer information fås av verkställande direktör Timo Viherkenttä, fornamn.efternamn@ver.fi, tfn: +358 9 2515 7010.

Statens Pensionsfond i Finland (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 19,6 miljarder euro i slutet av 2017.