Statens Pensionsfonds placeringar gav en avkastning på 4,4 procent

Publicerad 27-10-2016 kl. 10.13

Avkastningen på Statens Pensionsfonds (VER) placeringstillgångar 1.1–30.9.2016 var 4,4 procent. Avkastningen för årets tredje kvartal var 3,5 procent.

Av de stora tillgångsklasserna avkastade de likvida ränteplaceringarna 4,9 procent och de noterade aktieplaceringarna 4,1 procent under de tre första kvartalen.

Den genomsnittliga årsavkastningen på placeringarna är 7,7 procent för de fem senaste åren och 4,6 procent för de tio senaste åren.  Den reala avkastningen uppgår till 6,7 (5 år) respektive 2,9 (10 år) procent.

Marknadsvärdet av fondens placeringar uppgick i slutet av september till 18,5 miljarder euro (17,9 miljarder euro 31.12.2015). Placeringarna bestod till 48,1 procent av ränteplaceringar, till 42,0 procent av aktieplaceringar och till 7,8 procent av övriga placeringar.

  • VER fick en bra avkastning på sina placeringar under de tre första kvartalen. Avkastningen fördelade sig ganska jämnt mellan de olika tillgångsklasserna. Framför allt ränteplaceringarna har överträffat förväntningarna i och med att de gett en avkastning på cirka fem procent trots att räntorna och riskpremierna har fortsatt att sjunka. Placeringarna på tillväxtmarknaderna har gett en utmärkt avkastning i både aktie- och ränteportföljen, konstaterar verkställande direktör Timo Viherkenttä.

  • Det tredje kvartalet präglades av en kraftig uppgång på aktiemarknaden, då osäkerheten efter Brexit-resultatet snabbt övergick i optimism. Efter tumultet i juli har svängningarna trots alla osäkerhetsfaktorer i placeringsmiljön varit relativt små på både aktie- och räntemarknaden. Valutamarknaden har dominerats av det dalande brittiska pundet.

  • Placerarna fokuserar nu på frågor kring den politiska utvecklingen i USA och Europa, vid sidan av de ständigt aktuella centralbanksspekulationerna, säger Viherkenttä.

Pensionsavgiftsintäkterna uppgick till cirka 1 145 miljoner euro under perioden januari-september, och sammanlagt 1 338 miljoner euro överfördes till statsbudgeten. Enligt lagen ska ett belopp som utgör 40 procent av statens årliga pensionsutgift varje år överföras från fonden till statsbudgeten. Beloppet ökar hela tiden i takt med att pensionsutgifterna stiger.

Relativt sett har man genom fonderingen förberett sig i mindre grad på statens pensionsansvar jämfört med de framtida pensionerna inom den privata sektorn och kommunerna. I slutet av 2015 uppgick statens pensionsansvar till 95,7 miljarder euro och fonderingsgraden till knappt 19 procent. Enligt lagen ska fonden utökas tills dess värde motsvarar 25 procent av statens pensionsansvar.

Närmare information:

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta verkställande direktör Timo Viherkenttä tfn: (09) 2515 7010.

Statens Pensionsfond (VER) är en fond som står utanför statsbudgeten. Fonden inrättades 1990 i syfte att hjälpa staten att finansiera framtida pensioner och jämna ut pensionsutgifterna. VER ansvarar i egenskap av placeringsorganisation för den professionella placeringen av statens pensionsmedel. Marknadsvärdet av VER:s placeringsportfölj var 18,5 miljarder euro i slutet av september 2016.

Alla siffror som anges i detta meddelande är preliminära och oreviderade.